Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie zabezpieczające (k.p.c.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S199 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie zabezpieczające (k.p.c.)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Zabezpieczanie wierzytelności i roszczeń, upadłość i restrukturyzacja
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

[1.]

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów III, IV i V roku na kierunku prawo.

[2.]

Dwa główne założenia wykładu to: (1.) zapewnienie studentom pomocy w poznaniu, zrozumieniu i opanowaniu problematyki sądowej procedury zabezpieczania roszczeń z zakresu prawa cywilnego, unormowanej w kodeksie postępowania cywilnego; (2.) ułatwienie studentom podjęcia decyzji w kwestii napisania i obrony pracy magisterskiej z postępowania cywilnego.

[3.]

Ze względu na powyższe ważnymi metodami są: omawianie poszczególnych regulacji procesowych „z ustawą w ręku” i obrazowanie wybranych kwestii na podstawie przykładów, zaczerpniętych z praktyki sądowej. Prowadzący zajęcia wykorzystuje w tym zakresie także doświadczenia z zakresu własnej praktyki zawodowej (radcy prawnego).

./.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

[1.]

Postępowanie zabezpieczające jest jednym z postępowań pomocniczych, unormowanym w kodeksie postępowania cywilnego z 1964 r. Jego celem jest zabezpieczenie roszczeń wierzyciela wobec dłużnika jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sporu na drodze sądowej.

[2.]

Przedmiot ma szczególnie duże znaczenie dla tych studentów, którzy zamierzają w przyszłości wykonywać zawody prawnicze, związane z działalnością gospodarczą (adwokata, radcy prawnego; sędziego, komornika sądowego), a także dla tych, którzy myślą o pracy menadżera po skończeniu studiów prawniczych lub o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

./.

Pełny opis:

[1.] Zarys tematyki zajęć:

1) Ogólna charakterystyka postępowania zabezpieczającego. Źródła prawa.

2) Funkcje i zasady postępowania zabezpieczającego.

3) Podmioty postępowania. Organy i uczestnicy postępowania.

4) Podstawy udzielenia zabezpieczenia.

5) Wszczęcie postępowania i jego przebieg.

6) Postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia.

7) Zaskarżanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia.

8) Koszty postępowania zabezpieczającego.

9) Upadek zabezpieczenia.

10) Odszkodowanie za bezpodstawność zabezpieczenia.

11) Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

12) Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych – cz. 1.

13) Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych – cz. 2

14) Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych.

15) Zakończenie. Przegląd końcowy przerobionego materiału.

[2.]

Na zajęciach dużo uwagi poświęcane jest poznaniu i zrozumieniu sensu poszczególnych unormowań ustawowych i ich struktury.

./.

Literatura:

[1.]

Literatura podstawowa to podręczniki akademickie i systemy prawa, np.:

E. Wengerek, Pojęcie, przedmiot i przesłanki postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, [w:] Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego. Red. J. Jodłowski, Warszawa 1974.

System Prawa Procesowego Cywilnego. Postępowanie zabezpieczającego. Tom V. Red. A. Jakubecki. Warszawa 2016.

[2.]

W każdym roku akademickim dodatkowo wskazywane są odpowiednie artykuły i orzeczenia Sądu Najwyższego – stosownie do stopnia zainteresowania, potrzeb i możliwości studentów.

./.

Efekty uczenia się:

[1.]

Dzięki metodycznej i systematycznej pracy w ramach zajęć student:

(a) poznaje podstawy teoretyczne tego przedmiotu i jego znaczenie dla praktyki; wiedza ta jest zarazem przydatna zarówno w uczeniu się do egzaminu z postępowania cywilnego, jak i w prawidłowym przygotowaniu się do egzaminu na aplikacje prawnicze (np. adwokacką, radcowską, sądową, komorniczą);

(b) poznaje wybrane przykłady z praktyki sądowej, pozwalające prawidłowo rozpoznawać kwestie prawne, występujące w sprawach cywilnych; wiedza ta jest przydatna także w uzyskaniu ogólnej orientacji w zakresie specyfiki wykonywania zawodu prawnika.

[2.]

Dzięki powyższemu student poznaje również podstawy teoretyczne dla napisania i obrony pracy magisterskiej także z tego przedmiotu.

./.

Metody i kryteria oceniania:

[1.]

Podstawowe metody i kryteria oceniania to: (1.) aktywność na zajęciach i (2.) kontrola obecności. Dopuszczalna liczba nieobecności to (aż) cztery w skali semestru. (Zwyczajowo – usus – przyjęta liczba dopuszczalnych nieobecności na innych zajęciach w skali semestru to zazwyczaj dwie nieobecności). Nie ma wszakże tzw. obecności usprawiedliwionych, a spóźnienie na zajęcia jest nieobecnością de iure (chodzi o zapewnienie ciągłości szkolenia i wyrabianie u studentów konkretnych nawyków, koniecznych przy wykonywaniu zawodu prawnika – kwestia należytej staranności zawodowej).

[2.]

Prowadzący może podjąć decyzję o wprowadzeniu końcowego zaliczenia na ocenę.

./.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

./.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Harla
Prowadzący grup: Andrzej Harla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.