Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S219
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Inwestycje zagraniczne w Polsce
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych instytucji i kategorii z zakresu publicznego prawa gospodarczego dotyczącego działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych. W ramach wykładu omawiane są następujące kwestie:

• Podstawy prawne działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych, w tym zawarte w prawie Unii Europejskiej,

• Pojęcie osoby zagranicznej i pojęcie przedsiębiorcy zagranicznego, z uwzględnieniem podziału na podmioty pochodzące z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z pozostałych państw (państw trzecich);

• Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez inwestorów zagranicznych (stałej i czasowej, pierwotnej i wtórnej),

Pełny opis:

• Podstawy prawne działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych, z uwzględnieniem Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

• Pojęcie osoby zagranicznej (z uwzględnieniem kryteriów ich podziału na zagraniczne osoby fizyczne, zagraniczne osoby prawne (niepełne osoby prawne) oraz kwestii prawa właściwego w zakresie oceny zdolności podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne),

• Pojęcie przedsiębiorcy zagranicznego (osoba zagraniczna jako przedsiębiorca zagraniczny i obywatel polski jako przedsiębiorca zagraniczny),

• Osoba zagraniczna i przedsiębiorca zagraniczny a cudzoziemiec (wzajemne relacje - osoba zagraniczna a cudzoziemiec, przedsiębiorca zagraniczny a cudzoziemiec),

• Osoba zagraniczna i przedsiębiorca zagraniczny z państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym przedsiębiorca zagraniczny a spółka w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) – kryteria wyodrębnienia,

• Działalność gospodarcza osób zagranicznych (przedsiębiorców zagranicznych) z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - traktatowa swoboda (pierwotna i wtórna) przedsiębiorczości, formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej),

• Transgraniczna działalność usługowa - traktatowa swoboda świadczenia usług a działalność gospodarcza w świetle prawa polskiego, pojęcie i przedmiot usługi, usługa a działalność gospodarcza, pojęcie usługodawcy,

• Osoba zagraniczna i przedsiębiorca zagraniczny z państwa trzeciego - kryteria wyodrębnienia;

• Działalność gospodarcza osób zagranicznych i przedsiębiorców zagranicznych z państw trzecich (zasady działalności gospodarczej, ograniczenie form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej, przesłanki dopuszczalności stosowania traktowania narodowego),

• Oddział przedsiębiorcy zagranicznego - pojęcie oddziału, zasady tworzenia i przedmiot działalności, status prawny oddziału,

• Oddział a przedstawicielstwo - zasady tworzenia, przedmiot działalności, status prawny przedstawicielstwa,

• Działalność gospodarcza osób zagranicznych i przedsiębiorców zagranicznych w świetle ustaw szczególnych.

Literatura:

D. Szafrański: Przedsiębiorca zagraniczny. Zagadnienia administracyjnoprawne. Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- znajomość i zrozumienie instytucji i kategorii prawnych z zakresu działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów prawa gospodarczego Unii Europejskiej;.

UMIEJĘTNOŚCI:

- operowanie właściwą siatką pojęciową,

- znajdowanie właściwej podstawy prawnej oraz orzecznictwa,

- stosowanie wiedzy teoretycznej na potrzeby konkretnego problemu praktycznego,

- dokonywanie analizy przepisów prawnych,

- poprawne argumentowanie, gdy są kontrowersyjne interpretacje prawne.

POSTAWY:

- student potrafi uzasadnić celowość istnienia określonej regulacji prawnej,

- student dostrzega praktyczne kwestie w zakresie stosowania prawa dotyczącego działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny bądź pisemny (test) - do wyboru)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)