Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Działalność inwestorów zagranicznych w świetle prawa podatkowego i prawa inwestycyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S221 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Działalność inwestorów zagranicznych w świetle prawa podatkowego i prawa inwestycyjnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Inwestycje zagraniczne w Polsce
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem niniejszego przedmiotu jest uchwycenie najważniejszych zagadnień wiążących się z działalnością inwestorów zagranicznych w perspektywie prawa publicznego ukazującym najważniejsze aspekty prawa podatkowego, nabywania nieruchomości oraz ochrony inwestycji w ujęciu prawa międzynarodowego, europejskiego i prawa krajowego.

Pełny opis:

1) Wykład prowadzony przez dr. Karolinę Tetłak Zajęcia dotyczą skutków podatkowych dokonywania inwestycji w Polsce przez inwestorów zagranicznych oraz wykorzystania prawa podatkowego przez inwestorów do maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

Zagadnienia omawiane w ramach zajęć obejmują:

- rezydencja podatkowa, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;

- zachęty podatkowe dla działalności inwestorów zagranicznych;

- specjalne strefy ekonomiczne - kwestie podatkowe;

- skutki podatkowe rozpoczęcia inwestycji w Polsce przez inwestorów zagranicznych: założenie spółki, nabycie akcji i majątku, inwestycje pieniężne;

- aspekty podatkowe działalności gospodarczej w Polsce;

- opodatkowanie dochodów z inwestycji pieniężnych;

- opodatkowanie zagranicznych pracowników i zatrudnianie za granicą;

- wyjście z inwestycji: likwidacja spółki, sprzedaż majątku;

- unikanie opodatkowania z inwestycji w Polsce;

- ochrona inwestorów zagranicznych na podstawie bilateralnych umów o ochronie inwestycji;

- wątki podatkowe w sporach z inwestorami zagranicznymi, w tym wywłaszczenie pośrednie.

2) Wykład prowadzony przez A. Gubrynowicza

Zagadnienia omawiane w czasie zajęć obejmują najważniejsze mechanizmy ochrony inwestorów zagranicznych oferowane przez prawo międzynarodowe. W czasie zajęć student zostanie zaznajomiony z:

- Katalogiem najważniejszych źródeł tej gałęzi prawa ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji BIT, Europejskiej Karty Energetycznej i innych traktatów chroniących prawa inwestorów.

-pojęciami "inwestor" i "inwestycja", "kontrakt inwestycyjny" w świetle prawa międzynarodowego

-zagadnieniami dotyczącymi wywłaszczenia inwestycji zagranicznej

- najważniejszymi standardami ochrony inwestora ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tzw. klauzuli FET oraz

- podstawowymi mechanizmami załatwiania sporów.

3) Wykład prowadzony przez A. Szafrańskiego

Zajęcia będą stanowiły omówienie podstawowych orzeczeń istotnych z punktu widzenia stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Literatura:

1) Literatura na wykłady dr. Tetłak

K. Tetłak, Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodu, [w:] „Prawo podatkowe przedsiębiorców” red. H. Litwińczuk, Warszawa 2013

H. Litwińczuk i in., Opodatkowanie spółek, Warszawa 2016

A. Tałasiewicz (red.), Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Warszawa 2010

D. Wawrzyniak, Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej, Łódź 2014

D. Gajewski, Miedzynarodowe unikanie opodatkowania, Warszawa

A. Mariański (red.), Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Warszawa 2016

B. Kuźniacki, Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), Warszawa 2017

J. Sekita, Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce, Warszawa 2018

2) Literatura na wykład dr. hab. A. Gubrynowicza.

R. Dolzer, Ch. Schreuer "Principles of International Investment Law" (second ed.), OUP 2012.

3) Literatura na wykład dr. hab. Adama Szafrańskiego

Izabela Wereśniak-Masri, Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Komentarz, Warszawa 2017.

Aleksandra Dalecka, Adriana Przewoźny-Paciorek, Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Komentarz, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

1) Efekty kształcenia wykładu prowadzonego przez dr. Tetłak.

Po ukończeniu zajęć student:

– rozumie specyfikę skutków podatkowych inwestycji za granicą,

– wyjaśnia rolę prawa krajowego i prawa międzynarodowego w opodatkowaniu inwestycji zagranicznych,

– analizuje skutki podatkowe przykładowych transakcji w postaci założenia spółki, nabycia i sprzedaży akcji, likwidacji spółki;

– charakteryzuje wykorzystanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do optymalizacji podatkowej inwestycji zagranicznych;

– charakteryzuje wykorzystanie umów o ochronie inwestycji zagranicznych w sprawach podatkowych.

3) Efekty kształcenia wykładu prowadzonego przez dr. hab. A. Gubrynowicza

- student rozumie najważniejsze mechanizmy dochodzenia roszczeń przeciwko państwu polskiemu, jakie może wdrożyć inwestor zagraniczny realizujący swoje inwestycje na terytorium RP

- zna najważniejsze źródła prawa międzynarodowego, jakie mogą być wykorzystane przez inwestora zagranicznego do dochodzenia roszczeń w sporach z państwem polskim.

- zna najważniejsze elementy konstrukcyjne kontraktu inwestycyjnego zawieranego przez inwestorów zagranicznych

- umie określić możliwość zastosowania poszczególnych standardów ochrony w sporach o wywłaszczenie inwestycji zagranicznej.

- rozumie najważniejsze elementy poszczególnych procedur dochodzenia roszczeń na płaszczyźnie międzynarodowego prawa inwestycyjnego

3) Efekty kształcenia wykładu prowadzonego przez dr. hab. Adama Szafrańskiego.

Po ukończeniu zajęć student:

- zna zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

- zna podstawowe orzecznictwo dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Metody i kryteria oceniania:

Patrz informacje ogólne o bloku.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.