Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cywilnoprawne aspekty działalności inwestorów zagranicznych w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S222
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cywilnoprawne aspekty działalności inwestorów zagranicznych w Polsce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Inwestycje zagraniczne w Polsce
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Inwestycje zagraniczne w Polsce są przedmiotem regulacji nie tylko krajowej, lecz również międzynarodowej zawartej w BIT lub traktatach zawierających postanowienia dotyczące inwestycji zagranicznych (TIP).Regulacja prawna inwestycji zagranicznych w Polsce ma charakter hybrydowy. Specyfika stosunków prawnych, które są przedmiotem tej regulacji, łączących inwestorów zagranicznych (podmiotów prawa prywatnego) z państwem przyjmującym (podmiotem suwerennym), rodzi konieczność rozstrzygania zagadnień prawnych z uwzględnieniem zarówno norm prawa międzynarodowego publicznego, prawa prywatnego międzynarodowego, jak i prawa właściwego (prawa prywatnego). Należy do nich: 1. interpretacja określeń inwestora oraz inwestycji zagranicznej użytych w poszczególnych traktatach, 2. określenie prawa właściwego, na podstawie którego należy ustalać status prawny inwestora zagranicznego i inwestycji, 3. rozstrzyganie o skuteczności nabycia praw do inwestycji.

Pełny opis:

W czasie wykładów dotyczących cywilnoprawnych aspektów działalności inwestorów zagranicznych w Polsce rozważane będą w sposób szczególny następujące zagadnienia:

1. Prawo krajowe, w tym prawo prywatne międzynarodowe i jego znaczenie dla określenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego ochrony w międzynarodowym prawie inwestycyjnym – dr hab. Bogusław Lackoroński.

2. Prawo właściwe dla określenia statusu prawnego inwestycji zagranicznej oraz skuteczności nabycia praw do poszczególnych jej elementów – dr hab. Bogusław Lackoroński.

3. Prawo właściwe dla określenia statusu inwestora zagranicznego – dr hab. Bogusław Lackoroński.

4. Pojęcie inwestycji i inwestora zagranicznego w międzynarodowym prawie inwestycyjnym oraz w wybranych BIT, których stroną jest Polska – dr hab. Bogusław Lackoroński.

5. Inwestycje zagraniczne w rozumieniu BIT, których stroną jest Polska, oraz ich poszczególne składniki z punktu widzenia polskiego prawa cywilnego – dr hab. Bogusław Lackoroński.

6. Nabycie składników mienia konstytuujących inwestycję w świetle polskiego prawa krajowego i jego znaczenie dla możliwości korzystania z ochrony wynikającej z międzynarodowego prawa inwestycyjnego - dr hab. Bogusław Lackoroński

7. Krajowe środki ochrony inwestycji zagranicznych w polskim prawie – dr hab. Bogusław Lackoroński.

8. Znaczenie prawa krajowego przy rozstrzyganiu kwestii jurysdykcyjnych (ratione materiae i ratione personae) – dr hab. Bogusław Lackoroński.

Literatura:

Literatura podstawowa w szczególności:

1. M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2019

2. R. Dolzer, Ch. Schreuer, Principles of international investment law, Oxford 2008

3. Z. Douglas, The International Law of Investments Claims, Cambridge 2009

4. A. Newcombe, L. Pardell, Law and Practice of Investment Treaties, Wolter Kluwer, Alphen aan den Rijn 2009

Literatura uzupełniająca w szczególności:

1. M. Bors, Pojęcie i status inwestora w międzynarodowym prawie inwestycyjnym. Część pierwsza, Studenckie Zeszyty Naukowe 2014, Zeszyt 24 http://sknp.umcs.pl/wp-content/24/Pojecie%20i%20status%20inwestora.pdf

2. P. Kosiński, Rola prawa krajowego w międzynarodowych sporach inwestycyjnych, Studia Iuridica Toruniensia 2011, Tom VIII http://wydawnictwoumk.pl/prod_74294_Studia_Iuridica_Toruniensia_t._82011.html

3. M. Świątkowski, Czy wyrok sądu stanowi "inwestycję" w rozumieniu traktatów o ochronie inwestycji? [w:] Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, red.: M. Łaszczuk et al., Warszawa 2012

4. M. Pyka. Pojęcie inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Uzyskanie wiedzy na temat specyfiki oraz podstaw prawnych stosunków łączących państwa i inwestorów zagranicznych.

Uzyskanie wiedzy o relacji pomiędzy normami należącymi do tej dziedziny prawa a normami prawa międzynarodowego publicznego oraz normami prawa prywatnego.

Uzyskanie wiedzy na temat podstaw prawnych rozstrzygania o przedmiotowym zakresie ochrony wynikającej z międzynarodowego prawa inwestycyjnego i jego znaczeniu dla skuteczności dochodzenia tej ochrony w arbitrażu inwestycyjnym.

Uzyskanie umiejętności prawidłowego interpretowania zjawisk prawnych z zakresu międzynarodowego prawa inwestycyjnego w skali globalnej, regionalnej i krajowej.

Przygotowanie do pracy na stanowisku wymagającym podstawowej kompetencji i wiedzy w zakresie międzynarodowego prawa inwestycyjnego zarówno w instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach.

Wynik końcowego zaliczenia pisemnego, który kształtuje ostatecznie ocenę - zaliczenie pierwszej części zajęć na ocenę wyższą niż dostateczna polega na przygotowaniu kwestionariusza obejmującego pytania dotyczące zagadnień istotnych dla ustalenia sytuacji prawnej inwestora zagranicznego. Ocena jest średnią ocen wystawionych przez obu prowadzących.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)