Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polskie prawo wyznaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S224 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Polskie prawo wyznaniowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo wobec religii
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje polskie prawo wyznaniowe, zwłaszcza regulacje wolności sumienia i wyznania oraz stosunków państwo - kościół w prawie III RP. Ukazuje również regulację stosunków wyznaniowych w perspektywie historycznej, w okresie II Rzeczypospolitej i w Polsce Ludowej oraz w ujęciu komparatystycznym, na tle rozwiązań prawnych czołowych państw demokratycznych.

Pełny opis:

Konwersatorium dla II, III, IV, V roku studiów. Liczba godzin: 30.

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności, test sprawdzający.

1. Stosunki między państwem i związkami wyznaniowymi, historia i współczesne rozwiązania prawne.

2. System powiązania państwa ze związkami wyznaniowymi. Współczesne państwa wyznaniowe.

3. System rozdziału związków wyznaniowych i państwa. Współczesne państwo świeckie.

4. Wolność sumienia i wyznania. Historia i współczesne rozwiązania konstytucyjne. Podstawowe formy rozwiązań prawnych.

5. Prawo wyznaniowe II Rzeczypospolitej.

6. Prawo wyznaniowe Polski Ludowej.

7. Podstawy konstytucyjne prawa wyznaniowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Wolność sumienia i wyznania. Zakres podmiotowy i przedmiotowy. Gwarancje instytucjonalne i formalne.

9. Status prawny związków wyznaniowych. Formy regulacji ich sytuacji prawnej.

10. Uprawnienia religijno-kultowe związków wyznaniowych. Nauczanie religii. Kształcenie duchownych. Małżeństwo wyznaniowe i jego skutki cywilne.

11. Autonomia i samorządność związków wyznaniowych.

12. Uprawnienia majątkowe związków wyznaniowych.

13. Dochody i opodatkowanie związków wyznaniowych oraz duchowieństwa.

14. Status prawny duchowieństwa - ubezpieczenia społeczne.

15. Administracja wyznaniowa w III RP.

Literatura:

1. M. Pietrzak, "Prawo wyznaniowe", Warszawa 2010

2. M. Winiarczyk-Kossakowska, "Ustawy III Rzeczypospolitej o stosunku państwa do kościołów chrześcijańskich", Warszawa 2004.

3. J. Krukowski, "Polskie prawo wyznaniowe", Warszawa 2005

4. "Prawo wyznaniowe", red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003

5. M. Winiarczyk-Kossakowska, "Państwowe prawo wyznaniowe w praktyce administracyjnej", Warszawa 1999.

6. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, "Prawo wyznaniowe", Warszawa 2011.

7. J. Berénger, "Tolerancja religijna w Europie w czasach nowożytnych (XV - XVIII wiek)", Poznań 2002.

Efekty uczenia się:

W następstwie uczestnictwa w zajęciach słuchacze powinni poznać podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego. Winni uzyskać zdolności identyfikacji różnych modeli relacji między państwem a związkami wyznaniowymi zarówno współczesnych jak i tych historycznych. Przede wszystkim powinni zdobyć trwałą wiedzę na temat obowiązujących w Polsce obecnie regulacji prawnych stosunków wyznaniowych, zwłaszcza regulacji ustrojowych sfery konfesyjnej.

Zajęcia mają pozwolić słuchaczom na zajęcie stanowiska w kluczowych kwestiach z zakresu relacji Państwo - Kościół, będących przedmiotem debaty publicznej we współczesnej Polsce.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła. Kryteria oceny to: uczestnictwo w zajęciach, aktywności podczas zajęć oraz wyniki testu sprawdzającego wiadomości przeprowadzonego pod koniec semestru.

Praktyki zawodowe:

Możliwa wizyta w Departamencie Wyznań oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych właściwego ministerstwa lub gościnny wykład na temat centralnej administracji wyznaniowej w Polsce przeprowadzony przez aktualnego bądź byłego Dyrektora wspomnianego Departamentu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.