Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo zamówień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S228-V
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo zamówień publicznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo kontraktów publicznych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Konwersatorium dla studentów III, IV i V roku - kierunek prawo

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium nt. Prawo zamówień publicznych jest przedstawienie podstawowych instytucji polskiego systemu zamówień publicznych, stanowiącego publicznoprawną formę wydatkowania środków publicznych przy wykorzystaniu konstrukcji przetargu, aukcji i innych czynności cywilnoprawnych.

Pełny opis:

Konwersatorium nt. Prawo Zamówień publicznych przybliża przetargowe oraz pozaprzetargowe tryby udzielania zamówień publicznych na dostawy, roboty budowlane i usługi, zasady funkcjonowania systemu zamówień publicznych, organy państwowe działające w sprawach zamówieniowych oraz środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom i zamawiającemu. Wskazują na oczekiwane od tych podmiotów zachowanie na etapie wyboru najkorzystniejszej ofert, zgodnie z zasadami równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji, proporcjonalności, przejrzystości, jawności i stosowania języka polskiego. W ramach prowadzonych zajęć omówione zostaną poszczególne etapy najczęściej stosowanego w praktyce obrotu gospodarczego przetargu nieograniczonego oraz pozostałe tryby zamówieniowe (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna, partnerstwo innowacyjne), jak również elektroniczne sposoby udzielania zamówień publicznych, tj. aukcja elektroniczna i dynamiczny system zakupów. Przybliżony zostanie status instytucjonalnych podmiotów ruchu zamówieniowego (Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Rady Zamówień Publicznych) oraz uczestników procedur zamówieniowych: zamawiających i wykonawców, w tym konsorcjantów, składających wspólną ofertę i reprezentowanych przez pełnomocnika. Omówione zostaną także środki ochrony prawnej: odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej składane przy zamówieniach ponadprogowych oraz najważniejszych czynnościach i zaniechaniach zamawiającego poniżej progów unijnych oraz skarga do sądu okręgowego miejsca zamieszkania lub siedziby zamawiającego.

Tematy poszczególnych zajęć w trakcie konwersatorium są następujące:

1. Pojęcie zamówień publicznych. Historyczne ujęcie instytucji i jej współczesny rozwój.

2. Polskie i unijne regulacje dotyczące zamówień publicznych. Dyrektywy unijne 2014/24/UE (klasyczna) i 2014/25/UE ( sektorowa) implementowane w 2016 roku do systemu prawa polskiego.

3. Znaczenie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zmian) dla funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce.

4. Pojęcie dostaw, robót budowlanych i usług, a także środków publicznych.

5. Podstawowe zasady rządzące systemem zamówień publicznych (uczciwej konkurencji, równouprawnienia wykonawców, proporcjonalności, przejrzystości, jawności, obiektywizmu, stosowania języka polskiego).

6. Przygotowanie procedury zamówieniowej, ze zwróceniem uwagi na konstrukcję dialogu technicznego i rolę komisji przetargowej)

7. Etapy przetargu nieograniczonego ( publikacja ogłoszenia – rola specyfikacji istotnych warunków zamówienia – złożenie oferty, w tym w formie elektronicznej – wniesienie wadium – termin związania ofertą – otwarcie ofert i badanie ich treści – wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o przyjęte kryteria).

8. Analiza przetargu ograniczonego oraz pozostałych trybów zamówieniowych (negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę i partnerstwo innowacyjne).

9. Elektroniczne zamówienia publiczne ( licytacja elektroniczna, aukcja elektroniczna, dynamiczny system zakupów).

10. Umowy w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana treści umowy, odstąpienie, rozwiązanie i unieważnienie umowy. Znaczenie instytucji standstill (wstrzymania zawarcia umowy i uchylenia tego zakazu ).

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

12. Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Rady Zamówień Publicznych.

13.Kontrola doraźna i uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

14. Środki ochrony prawnej (odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego). Postępowanie przed KIO oraz procedura sądowa. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.

15. Pełnomocnictwo w sprawach o zamówienie publiczne.

Literatura:

1.P.Bogdanowicz, Modyfikacja umowy w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej, Warszawa 2019.

2. P. Granecki, Prawo zamówień publicznych, Komentarz, Warszawa 2016.

3. A. Hryc-Ląd, A.Smerd, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Najważniejsze zasady jej przygotowania, Warszawa 2018.

4. M. Lemke, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Warszawa 1999.

5. H. Niedziela, Nowe podejście do zamówień publicznych, Podręcznik, Warszawa 2011.

6. E. Norek, Prawo zamówień publicznych, Warszawa 2009.

7. J.E. Nowicki, M. Kołecki, Prawo zamówień publicznych, Warszawa 2019.

8. J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych, Komentarz, Warszawa 2019.

9. I. Skubiszak – Kalinowska, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych, Komentarz, Warszawa 2017.

10. A.Sołtysińska, H.Talago-Sławoj, Europejskie prawo zamówień publicznych, Komentarz, Warszawa 2016.

11. R.Szostak, Umowy o zamówienia publiczne w zarysie, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu konwersatorium Student powinien:

A. w sferze wiedzy

1.uzyskać wszechstronne informacje odnośnie zasad udzielania zamówień publicznych, trybów i sposobów ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek stosowania procedur przetargowych i pozaprzetargowych jako postępowań wyjątkowych,

2. efektywnie operować siatką pojęć i podstawowych instytucji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych,

3. umiejętnie stosować normy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych przy posiłkowym zastosowaniu konstrukcji prawa cywilnego i postępowania cywilnego.

B. w sferze umiejętności

1. interpretować zadania realizowane w sferze zamówień publicznych jako wypadkową historycznego rozwoju wydatkowania środków publicznych, potrzeb danej chwili oraz istniejących koncepcji teoretycznych,

2. dokonywać analizy kompetencji i obowiązków poszczególnych organów państwowych w sferze realizacji zamówień publicznych, w tym także w zakresie kontroli ( Prezes UZP, Rada Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, NIK, Regionalne Izby Obrachunkowe),

3. przewidzieć skutki prawne i praktyczne konsekwencje podejmowanych czynności w ramach procedur zamówieniowych,

4. dysponować możliwością wykonywania funkcji członka komisji przetargowej względnie pełnomocnika zamawiającego lub wykonawcy.

C. w sferze postaw

1. przybliżyć genezę zamówień publicznych oraz przetargów, a także przyjętych w tym zakresie konkretnych rozwiązań prawnych,

2. postrzegać zamówienia publiczne jako jedno z ważniejszych zadań stawianych współcześnie przed uczestnikami obrotu gospodarczego przez organy administracji publicznej,

3. rozumieć i krytycznie odnosić się do konkretnych rozwiązań ustawowych oraz orzecznictwa KIO i sądów cywilnych.

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie obecności na zajęciach i testu końcowego z pytaniami 1-krotnego wyboru oraz 1-2 pytaniami „otwartymi”

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)