Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wartości a tradycje prawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S234 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wartości a tradycje prawne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Aksjologia prawa
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza o prawie oficjalnym i zjawiskach prawnych widzianych z perspektywy socjologicznej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z postrzeganiem wartości i ich miejsca w tradycjach prawnych współczesnego świata z perspektywy socjologii prawa i antropologii prawnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie i przedyskutowanie miejsca i znaczenia wartości jako trwałego elementu tradycji wpływających na kształt kultur prawnych współczesnego świata. Prezentacja pojęć bazowych (kultura prawna, tradycja prawna, wartość) prowadzić będzie do wskazania podstawowych cech aksjologii wybranych tradycji prawnych. Obok zachodniej tradycji prawnej zaprezentowane zostaną znaczące tradycje współczesnego świata pozostające w związku z tradycją zachodnią.

Konwersatoryjny charakter zajęć pozwala studentom na samodzielny wybór interesujących ich tradycji, które mogą być postrzegana jako konkurencyjne wobec zachodniej, bądź też jako kształtowane pod jej wpływem

Literatura:

1. H. Patrick Glenn, Legal Traditions of the World, Oxford 2000 (lub wydania późniejsze);

2. Ireneusz Kamiński, Słuszność i prawo. Szkic prawnoporównawczy, Kraków 2003;

3. Jacek Kurczewski, Prawo prymitywne: zjawiska prawne w społeczeństwach przedpaństwowych, Warszawa, 1973

4. Jerzy Szacki, Tradycja, wydanie 2 rozszerzone, Warszawa 2011;

5. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński (red.), Socjologia prawa, Warszawa 2014 (wybrane hasła dotyczące kultury prawnej i tradycji prawnych;)

6. Adam Podgórecki, Prawo i sprawiedliwość: główne pojęcia i problemy, w: J. Kurczewski [red.], Prawo w społeczeństwie, Warszawa 1975, s. 485 – 513.

Efekty uczenia się:

Z zakresu wiedzy:

przyswojenie wiadomości dotyczących podstawowych pojęć socjologii prawa i antropologii prawnej związanych rozumieniem kulturowych i aksjologicznych kontekstów prawa, zwiększenie wiedzy na temat kulturowego usytuowania prawa, oraz czynników kulturowych znaczących dla społecznego działania prawa.

Z zakresu umiejętności:

nabycie umiejętności posługiwania się terminologią socjologicznoprawną, określania miejsca i znaczenia wartości w budowaniu społecznego otoczenia prawa; rozpoznawanie kulturowych kontekstów prawa zwłaszcza zaś tych które pozwalają identyfikować własne i obce wpływy kulturowe; rozwijanie umiejętność dyskusji, sporządzania krótkich prac pisemnych i publicznych prezentacji.

W zakresie innych kompetencji:

Nabycie umiejętności dostrzegania i krytycznego analizowania obecności wartości w prawie rozumianym jako zjawisko kulturowe.

Po zakończeniu zajęć student:

a) odróżnia socjologiczne ujęcia wartości od takich które występują w innych naukach;

b) potrafi scharakteryzować tradycję prawną jako element kultury;

c) identyfikuje i odróżnia tradycje prawne współczesnego świata;

d) potrafi dostrzec konflikty aksjologiczne wynikające z procesów dyfuzji i dyferencjacji kulturowej;

e) poprawnie opisuje prawo jako złożone zjawisko społeczne i kulturowe

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności – 20%;

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - 20%;

referat na zajęciach lub praca semestralna – 60%

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.