Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wolność umów i równość podmiotów w obrocie konsumenckim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S240 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wolność umów i równość podmiotów w obrocie konsumenckim
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Wolność i równość jako podstawowe determinanty europejskiej kultury prawnej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest ochrona konsumenta w stosunkach z przedsiębiorcami z punktu widzenia wolności umów (swobody umów) i równości (równorzędności) podmiotów prawa cywilnego. Celem zajęć jest skonfrontowanie polskiego i unijnego prawa konsumenckiego z tradycyjnymi założeniami prawa cywilnego. Podjęte zostaną m.in. problemy problemy: zróżnicowania sytuacji prawnej podmiotów prawa cywilnego z uwagi na traktowanie konsumenta jako słabszej strony umowy, konstruowanie szczególnych rodzajów umów (np. sprzedaż konsumencka, kredyt konsumencki), ustawowe prawo konsumenta do odstąpienia od umowy (np. w umowach kredytowych i timeshare), prawo konsumenta do informacji (np. w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, w tym elektronicznych), formalizm informacji jako przejaw ochrony konsumenta (np. formularze i prospekty), niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne).

Pełny opis:

1. Wolność umów (swoboda umów) i równość (równorzędność) podmiotów prawa cywilnego w ujęciu historycznym i prawnoporównawczym

2. Geneza i założenia aksjologiczne ochrony konsumenta a tradycyjne zasady prawa umów

3. Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej - polityka ochrony konsumenta, dobór instrumentów legislacyjnych (harmonizacja minimalna i zupełna, unifikacja, prace nad europejskim prawem umów – PECL, DCFR, CESL)

4. Ochrona konsumenta a wolność umów (swoboda umów) i równość (równorzędność) podmiotów prawa cywilnego w prawie polskim – uwagi ogólne

5. Ograniczenia autonomii woli stron z uwagi na charakter norm konsumenckich w kodeksie cywilnym i ustawach pozakodeksowych (normy imperatywne, dyspozytywne i semiimperatywne)

6. Przeciwstawienie pojęć konsumenta i przedsiębiorcy jako wyraz zróżnicowania podmiotów prawa cywilnego

7. Konstruowanie szczególnych rodzajów umów w celu ochrony konsumenta jako słabszej strony umowy (np. sprzedaż konsumencka, kredyt konsumencki)

8. Asymetryczne prawo konsumenta do odstąpienia od umowy (ze szczególnym uwzględnieniem umów kredytu konsumenckiego i hipotecznego oraz umów timeshare)

9. Prawo konsumenta do informacji (ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, w tym elektronicznych)

10. Sformalizowanie informacji jako przejaw ochrony konsumenta (ze szczególnym uwzględnieniem formularzy i prospektów w umowach kredytowych i timeshare)

11. Ochrona konsumenta w przepisach o rękojmi (np. zakaz umownego wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy)

12. Ograniczenia wolności umów w konsumenckich stosunkach kredytowych (np. sankcja kredytu darmowego)

13. Ograniczenia wolności umów konsumenckich w turystyce (np. sankcja zadośćuczynienia „za zmarnowany urlop” na tle niedopuszczalności zadośćuczynienia w innych przypadkach odpowiedzialności kontraktowej)

14. Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) jako instrument ingerencji w stosunki kontraktowe z udziałem konsumentów

15. Wnioski

Literatura:

Wybrana literatura:

B. Gnela, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013

Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego. red. B. Gnela, K. Michałowska, Warszawa 2016

Czech T., Prawa konsumenta. Komentarz, Warszawa 2020

Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, red. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Warszawa 2014

Prawo konsumenckie w praktyce, red M. Czarnecka, T. Skoczny, Warszawa 2016

Ochrona konsumenta na rynku usług, red. M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, Warszawa 2017

Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Warszawa 2013

E. Wojtaszek-Mik, Przedumowne obowiązki informacyjne podmiotów profesjonalnych w polskim prawie cywilnym w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Znajomość i rozumienie pojęć oraz instytucji prawa konsumenckiego w kontekście wolności umów (swobody umów) i równości (równorzędności) podmiotów prawa cywilnego

Umiejętności:

- identyfikowanie instrumentów ochrony konsumenta w stosunkach z przedsiębiorcami

- identyfikowanie odmienności uregulowań prawnych dotyczących konsumenta w konfrontacji z tradycyjnymi założeniami prawa cywilnego

Postawa:

- postrzeganie ochrony konsumenta jako odejścia od tradycyjnych konstrukcji prawa cywilnego

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności

Sprawdzian zaliczeniowy lub esej pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Stępkowski, Ewa Wojtaszek-Mik
Prowadzący grup: Ewa Wojtaszek-Mik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.