Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pełnomocnik zawodowy i jego czynności w postepowaniu cywilnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S249 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Pełnomocnik zawodowy i jego czynności w postepowaniu cywilnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Sądowa ochrona praw prywatnych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład zostanie poświęcony udziałowi pełnomocników zawodowych (przede wszystkim adwokatów i radców prawnych) w postępowaniu cywilnym.

Celem zajęć jest wskazanie specyfiki dokonywania czynności procesowych pełnomocników procesowych przy uwzględnieniu reguł etycznych zawodów prawniczych. Zamiarem prowadzącego zajęcia jest omówienie przepisów postępowania cywilnego regulujących pełnomocnictwo, najważniejszych poglądów judykatury i doktryny odnoszących się do przedmiotowych zagadnień a także praktycznych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu prawnika - cywilisty sądowego.


Część zajęć może być prowadzona przy użyciu technik multimedialnych. Na niektórych zajęciach studenci otrzymają od wykładowcy materiały dodatkowe (np. wzory pism, pełnomocnictw).


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

1. Pojęcie pełnomocnika zawodowego.

2. Deontologia zawodów prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem udziału pełnomocnika zawodowego w postępowaniu cywilnym.

3. Czynności procesowe pełnomocnika zawodowego .

4. Pojęcie zdolności postulacyjnej i skutki jej braku.

5. Pełnomocnictwo procesowe – istota, rodzaje, zakres umocowania.

6. Udzielenie pełnomocnictwa procesowego.

7. Pełnomocnik z urzędu w postępowaniu cywilnym.

8. Aplikanci w postępowaniach sądowych.

9. Błędy w sztuce prawniczej pełnomocników zawodowych i ich odpowiedzialność prawna – zagadnienia materialnoprawne i procesowe.

10. Koszty zastępstwa procesowego z udziałem pełnomocników zawodowych.

11. Czynności zawodowego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym (cz. 1).

12. Czynności zawodowego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym (cz. 2).

13. Wpływ udziału pełnomocnika zawodowego na traktowanie strony przez sąd w postępowaniu cywilnym.

14. Podsumowanie i zaliczenie zajęć przez studentów.

Pełny opis:

1. Pojęcie pełnomocnika zawodowego

- zawody prawnicze w Polsce – stan aktualny i zagadnienia historyczne

- przepisy prawa regulujące funkcjonowanie zawodów prawniczych w Polsce

- szczególne miejsce zawodów prawniczych w systemie ochrony prawnej

- formy wykonywania zawodów prawniczych

- dostępność do pomocy prawnej w Polsce i krajach europejskich

- przyszłość zawodów prawniczych

2. Deontologia zawodów prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem udziału pełnomocnika zawodowego w postępowaniu cywilnym

- obowiązki pełnomocnika zawodowego

- uprawnienia pełnomocnika zawodowego

- tajemnica zawodowa pełnomocnika fachowego i jej ochrona w postępowaniu cywilnym

- odpowiedzialność dyscyplinarna pełnomocników zawodowych

- orzecznictwo dyscyplinarne odnoszące się do omawianej problematyki

3. Czynności procesowe pełnomocnika zawodowego

- zagadnienia teorii prawa

- pełnomocnik zawodowy a sędzia w postępowaniu cywilnym (wzajemne współzależności)

- czynności pełnomocnika w postępowaniu rozpoznawczym

- czynności pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym

- możliwe sankcje wobec pełnomocników fachowych

- usprawiedliwianie nieobecności na rozprawie,

- przywrócenie terminu do dokonania czynności przez pełnomocnika zawodowego

4. Pojęcie zdolności postulacyjnej i skutki jej braku

- postępowanie przed Sądem Najwyższym

- postępowanie grupowe

- analiza judykatury za lata 1996 – 2019 w kwestii zdolności postulacyjnej

5. Pełnomocnictwo procesowe – istota, rodzaje, zakres umocowania

- relacja pełnomocnictwa materialnoprawnego i procesowego

- prokura a postępowanie cywilne

- „stosunek podstawowy”

- zakres umocowania pełnomocnika procesowego

6. Udzielenie pełnomocnictwa procesowego

- forma pisemna

- pełnomocnictwo do protokołu

- opłata skarbowa

- wypowiedzenie pełnomocnictwa

- inne przyczyny ustania pełnomocnictwa

7. Pełnomocnik z urzędu w postępowaniu cywilnym

- istota instytucji w rozwoju historycznym

- podstawy przyznania pomocy prawnej z urzędu

- cofnięcie ustanowienia pełnomocnika z urzędu

- koszty pomocy prawnej z urzędu

8. Aplikanci w postępowaniach sądowych

- pozycja aplikanta adwokackiego i radcowskiego

- uprawnienia aplikantów

- aplikanci w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych

9. Błędy w sztuce prawniczej pełnomocników zawodowych i ich odpowiedzialność prawna – zagadnienia materialnoprawne i procesowe

10. Koszty zastępstwa procesowego z udziałem pełnomocników zawodowych

11. Czynności zawodowego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym (cz. 1)

- sporządzanie pism procesowych

- przytoczenie podstawy prawnej żądań oraz jej powołanie w pismach (ze szczególnym uwzględnieniem środków zaskarżenia)

- załącznik do protokołu

- zasada koncentracji materiału procesowego i kontradyktoryjności w pracy adwokata i radcy prawnego

- specyfika spraw gospodarczych w pracy pełnomocników zawodowych

12. Czynności zawodowego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym (cz. 2)

- zasada ustności a czynności zawodowego pełnomocnika

- wystąpienia pełnomocnika zawodowego na rozprawie

- zastrzeżenie do protokołu

- korekta protokołu posiedzenia

- wystąpienia końcowe

13. Wpływ udziału pełnomocnika zawodowego na traktowanie strony przez sąd w postępowaniu cywilnym

- wzmożony rygoryzm wobec strony zastępowanej przez zawodowego pełnomocnika

- niemożność zastosowania określonych przepisów wobec strony zastępowanej przez zawodowego pełnomocnika

Czynności zawodowego pełnomocnika przed sądami polubownymi i obcymi oraz mediatorami. Czynności zawodowego pełnomocnika jako kuratora ustanowionego przez sąd (45 min.).

14. Podsumowanie i zaliczenie zajęć przez studentów.

Literatura:

M. Białecki, Zakres umocowania pełnomocnika procesowego z mocy samego prawa

w świetle uprawnień wynikających z przepisu art. 91 pkt 2 k.p.c., MoP 2008, nr 14

W. Cajsel, Prawna dopuszczalność ograniczania pełnomocnictwa substytucyjnego, MoP 2003, nr 23

Z. Czeszejko-Sochacki, Adwokat z urzędu w postępowaniu sądowym, Warszawa, 1975

J. Filipowski, Adwokat w procesie cywilnym, Warszawa, 1973

Z. Klatka, Reprezentowanie klienta przez prawnika zagranicznego w postępowaniu przed sądami i innymi organami władzy publicznej (umowa o współdziałanie z radcą prawnym lub adwokatem), RPr. 2004, nr 5

Z. Krzemiński, Adwokat w procesie cywilnym z wyboru i urzędu, Kraków, 1999

Z. Krzemiński, Pełnomocnictwo a tak zwany stosunek podstawowy, Pal. 1970, nr 2

Z. Krzemiński, Pełnomocnik procesowy osoby małoletniej, MoP 1993, nr 5

Z. Krzemiński, Pełnomocnik w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa, 1971

G. Matusik, M. Śladkowski, Pozycja prawna aplikanta radcowskiego w postępowaniu cywilnym, PS 2008, nr 11-12

A. Mucha, Pełnomocnictwo a tzw. stosunek podstawowy, RPr. 1999, nr 2

K. Mularski, Brak należytego umocowania pełnomocnika strony jako przyczyna nieważności postępowania cywilnego, RPr. 2007, nr 2

H. Pietrzkowski, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych

K. Weitz, Zastępstwo adwokatów i radców prawnych przez aplikanta w postępowaniu cywilnym, Pal. 2006, nr 11-12

J. Zembrzuski, Kilka uwag o przymusie adwokacko-radcowskim w postępowaniu przed Sądem Najwyższym po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, PS 2006, nr 1.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

- nabywają wiedzę przydatną na egzaminie z postępowania cywilnego,

- nabywają wiedzę o charakterze praktycznym przydatną w przyszłej praktyce zawodowej (konwersatorium jest dedykowane przede wszystkim osobom zainteresowanym wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest spełnienie wymagań co do obecności (dopuszczalne dwie nieobecności).

Dodatkowo należy uzyskać zaliczenie w formie ustnej, podczas spotkania z prowadzącym zajęcia, po zakończeniu zajęć z zakresu zagadnień omawianych w czasie konwersatorium.

Praktyki zawodowe:

Istnieje możliwość dla ograniczonej ilości osób zorganizowania praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Cieśliński
Prowadzący grup: Marcin Cieśliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.