Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do międzynarodowych aspektów postępowania cywilnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S252-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do międzynarodowych aspektów postępowania cywilnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Międzynarodowe aspekty rozwiązywania sporów
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu postępowania cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.

Znajomość jednego z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub włoskiego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień postępowania cywilnego związanych z obrotem prawnym z zagranicą. Zagadnienia te składają się na międzynarodowe postępowanie cywilne. Jest to uzupełnienie ogólnej nauki postępowania cywilnego

Pełny opis:

1. Pojęcie, przedmiot i zakres międzynarodowego postępowania cywilnego oraz stosunek międzynarodowe prawa postępowania cywilnego do innych działów prawa.

2. Historia i nauka międzynarodowego prawa postępowania cywilnego; źródła prawa.

3. Problem kwalifikacji; zasady międzynarodowego prawa postępowania cywilnego.

4. Zagadnienie władzy jurysdykcyjnej i jej ograniczenia - Immunitet dyplomatyczny i immunitet państw obcych w postępowaniu rozpoznawczym i egzekucyjnym.

5. Jurysdykcja krajowa – pojęcie i rodzaje; łączniki jurysdykcyjne; problematyka forum non conveniens i forum shopping.

6. Międzynarodowe konflikty jurysdykcyjne; skutki zagranicznej zawisłości sprawy.

7. Jurysdykcja krajowa jako przesłanka procesowa.

8. Jurysdykcja krajowa w poszczególnych sprawach według kodeksu postępowania cywilnego.

9. Wpływ woli stron na jurysdykcję krajową – umowy jurysdykcyjne (prorogacyjne i derogacyjne) oraz ustanowienie jurysdykcji wskutek wdania się w spór.

10. Zdolność sądowa i procesowa cudzoziemców; sytuacja procesowa cudzoziemców.

11. Międzynarodowa pomoc prawna (doręczenia i przeprowadzanie dowodów).

12. Prawo obce w sądowym postępowaniu cywilnym;

13. Uznawanie zagranicznych orzeczeń – istota instytucji; zakres przedmiotowy uznania; modele uznania (uznanie automatyczne i uznanie w postępowaniu delibacyjnym); przesłanki uznawania orzeczeń i skutki uznania.

14. Istota, zakres przedmiotowy i przesłanki stwierdzenia wykonalności; postępowanie o stwierdzenie wykonalności;

15. Międzynarodowe prawo postępowania egzekucyjnego; wykonywanie zagranicznych tytułów egzekucyjnych; postępowanie egzekucyjne z udziałem cudzoziemców; międzynarodowe prawo upadłościowe.

Wykład = 30 godzin

Samodzielne zapoznawanie się z literaturą i przygotowanie się do każdego wykładu – 1 godz/tyg. = 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu (zaliczenia) – 30 godzin

Łącznie – 90 godzin

Literatura:

A) Literatura krajowa:

1. T. Ereciński, J. Ciszewski, Międzynarodowe postępowanie cywilne, Warszawa 2000;

2. T. Ereciński, J. Ciszewski, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, t. VI, Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), Warszawa 2017;

3. T. Ereciński, Prawo obce w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1981;

4. K. Weitz, Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2005;

5. P. Grzegorczyk, Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010;

B) Literatura zagraniczna (fakultatywna):

1. R. Geimer, Internationales Zivilprozeßrecht, Köln 2015;

2. H. Linke, W. Hau, Internationales Zivilverfahrensrecht, Köln 2018;

3. Cheshire, North & Fawcett, Private International Law, Oxford 2008;

4. B. Audit, Droit international privé, Paris 2000ö

5. H. Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, München 2017.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu wykładu specjalizacyjnego student:

- poznaje specyfikę i charakter międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie rozszerzonym, nieomawianym na wykładzie kursowym z postępowania cywilnego

- nabywa wiedzę potrzebną na egzaminie z postępowania cywilnego

- poznaje mechanizmy funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach z elementem zagranicznym;

- nabywa wiedzę o charakterze praktycznym;

- nabywa wiedzę niezbędną zarówno z perspektywy aplikacji prawniczych, jak również wykonywania zawodu sędziego, adwokata, radcy prawnego oraz radcy PGSP

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny; dopuszczenie po spełnieniu wymagań co do obecności na wykładzie. Dopuszczalne dwie nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dziurda, Karol Weitz, Bartosz Wołodkiewicz
Prowadzący grup: Karol Weitz, Bartosz Wołodkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.