Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

European Legal Tradition

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S256
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: European Legal Tradition
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Legal Traditions & Globalisation
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

The lectures present the historical foundations of European legal identity from the Roman Empire to the European Union. In view of the multiple character of this identity the stress lies on the distinction between the common law (British Isles) and the civil law countries (the continent). Within the latter area the gradually disappearing distinction between Eastern and Western Europe is dealt with.

Pełny opis:

Liczba godzin: 30. Wykład prowadzony w JĘZYKU ANGIELSKIM. Liczba godzin: 30

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności.

Program przedmiotu (opis):

1. Roman jurisprudence as the chief source of European legal tradition

2. The Eastern reception of Roman law: Byzantine law and Justinian

3. The Western reception: mos italicus (the glossators and commentators)

4. Canon law and the papal (Gregorian) revolution of the 11th century

5. The growth of the court-oriented English common law

6. Western influence in Eastern Europe: canon law and German town law

7. Human rights: Pawel Wlodkovic and the Late Spanish Scholastics

8. Legal humanism (mos gallicus) and natural law (the law of reason)

9. The crisis of the ius commune: the German usus modernus pandectarum

10. The older codes: ALR,the French code civil and the Austrian (ABGB)

11. The German Historical School, the Pandectists and the BGB

12. The 19th century: galopping reception of Western law in Eastern Europe

13. European constitutionalism, rule of law and Rechtsstaat in the 19th century

14. Dictatorships of the 20th century: the Soviet and the Nazi regime

15. European legal identity after World War II

Literatura:

1. Harold J. Berman, Law and Revolution, vol. I (1983), vol. II (2003)

2. Raoul C. van Caenegem, An historical introduction to Western constitutional law, Cambridge 1995

3. Franz Wieacker, A history of private law in Europe with particular reference to Germany, Oxford 1995

4. Ditlev Tamm, Roman law and European legal history, Copenhagen 1997

5. Thomas Glyn Watkin, An historical introduction to modern civil law, Aldershot 1999

6. Olivia F. Robinson, T. David Fergus, William M. Gordon, European legal history. Sources and institutions, 3rd ed., London 2000

7. Peter Stein, Roman law in European history, Cambridge 2000

8. H. Patric Glenn, Legal Traditions of the World, 3rd ed., Oxford 2007

Efekty uczenia się:

Student jest w stanie zlokalizować tradycję europejską na światowej mapie tradycji prawnych, co jest istotne w obecnej dobie prawnej globalizacji. Znajomość podstaw historycznych umożliwia mu zrozumienie obecnych procesów harmonizacji i unifikacji prawa krajów europejskich.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia łączą tradycyjną metodę wykładu z elementami pracy własnej studentów. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przygotowania prezentacji na wybrany przez siebie temat spośród listy 15 tematów podanych w "pełnym opisie". Jeśli nie uda się przedstawić prezentacji, student składana wybrany temat pisemny esej, który podlega ocenie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)