Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S272 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo antydyskryminacyjne
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Uczestnictwo w zajęciach ułatwi podstawowa znajomość źródeł prawa UE i zasad ich stosowania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zakresem zastosowania zasady równego traktowania w prawie UE, źródłami prawa antydyskryminacyjnego, w tym przede wszystkim dyrektywami antydyskryminacyjnymi przyjętymi na podstawie art. 19 TFUE, a także relewantnym orzecznictwem TSUE. Istotna część zajęć prowadzona będzie w formie case-study.

Pełny opis:

W toku zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Pojęcie dyskryminacji w prawie UE.

2. Geneza i rozwój prawa antydyskryminacyjnego.

3. Zasada równości. Zakaz dyskryminacji. Prawo do niedyskryminacyjnego traktowania.

4. Ramy prawne zakazu dyskryminacji w UE

5. Konstrukcja prawna zakazu dyskryminacji w prawie UE.

6. Cechy chronione w prawie antydyskryminacyjnym UE.

7. Obszary objęte zakresem zastosowania zakazu dyskryminacji w prawie UE.

8. Dopuszczalne odstępstwa od zakazu dyskryminacji.

9. Mechanizmy dochodzenia roszczeń w sprawach o dyskryminację.

Literatura:

Anna Zawidzka-Łojek, Aleksandra Szczerba-Zawada, PRAWO ANTYDYSKRYMINACYJNE UE, Warszawa 2015

Evelyn Ellis, Philippa Watson, EU Anti-Discrimination Law, Oxford 2013

EU Anti-Discrimination Law Beyond Gender, U. Belavusau, K. Henrard (eds.), London 2018

Handbook on European Non-Discrimination Law, 2018

Anna Zawidzka-Łojek, Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna zakres zastosowania zasady równego traktowania w prawie UE, źródła prawa antydyskryminacyjnego, w tym przede wszystkim dyrektywy antydyskryminacyjne przyjęte na podstawie art. 19 TFUE, a także relewantne orzecznictwo TSUE.

Student potrafi dokonać analizy konkretnych przypadków nierównego traktowania z perspektywy prawa UE.

Student rozpoznaje tendencje rozwojowe prawa antydyskryminacyjnego w prawie UE, potrafi wskazać aksjologiczne i praktyczne dylematy na tym tle.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (przygotowanie do zajęć i aktywność).

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.