Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S274-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo antydyskryminacyjne
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

W prawie zatrudnienia zakaz dyskryminacji jest traktowany jako jedna z podstawowych jego zasad. Przestrzeganie zakazu jest chronione szczegółową regulacją odnoszącą się do rodzajów i przejawów dyskryminacji, ale również sankcji za dopuszczenie się działań dyskryminujących przez podmiot zatrudniający lub współzatrudnionych. Regulacja ta jest uzależniona od podstawy zatrudnienia (stosunek pracy, stosunek służbowy, praca na podstawie umowy cywilnoprawnej, itd.).

Dlatego w toku zajęć przydatna jest wiedza z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, ale również prawa cywilnego i prawa pracy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uszczegółowienie ogólnej wiedzy z zakresu prawa antydyskryminacyjnego oraz nabycie i ugruntowanie umiejętności odnoszenia jej do konkretnych sytuacji życiowych w istotnej sferze aktywności zarobkowej. Poszczególne rodzaje i przejawy dyskryminacji zostaną zidentyfikowane, na konkretnych przykładach z orzecznictwa krajowego i europejskiego, w ramach tych szczególnych stosunków prawnych. W tym celu omówione będą podstawowe zasady i właściwości prawa pracy oraz regulacja antydyskryminacyjna w sferze zatrudnienia, z uwzględnieniem zbliżonych przejawów nieprawidłowości (mobbing) oraz szczegółowych norm o skutkach naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Pełny opis:

W celu uszczegółowienia ogólnej wiedzy z zakresu prawa antydyskryminacyjnego poruszone będą następujące zagadnienia:

1. Zasada równego traktowania wśród zasad prawa pracy i wobec osób zatrudnionych poza stosunkiem pracy

2. Dyskryminacja, molestowanie, mobbing

3. Cechy różnicujące podlegające ochronie

4. Dopuszczalne działania różnicujące sytuację osób zatrudnionych

5. Zasada równego traktowania w źródłach prawa pracy

6. Skutki naruszenia zasady równego traktowania w źródłach prawa pracy

7. Skutki naruszenia zasady równego traktowania wobec indywidualnego pracownika

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu zatrudniającego za naruszenie zasady równego traktowania

9. Przejawy dyskryminacji w stosunkach prawnych związanych z zatrudnieniem: nawiązanie stosunku prawnego, niekorzystne ukształtowanie warunków pracy, awans, rozwiązanie stosunku prawnego

10. Zasada jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości

11. Przejawy poszczególnych rodzajów dyskryminacji w zatrudnieniu.

Literatura:

Najnowsze dostępne wydanie:

M. Kuba, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym

M. Szabłowska-Juckiewicz, Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu zatrudniającego za naruszenie zasady równego traktowania

H. Szewczyk, Równość płci w zatrudnieniu

M. Domańska, Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna regulację zasady równego traktowania w zatrudnieniu, w tym przewidziane prawem skutki dyskryminacji w zatrudnieniu i podstawę prawną roszczeń.

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rozpoznawać normy dotyczące relacji między pracodawcami i pracownikami, podmiotami zatrudniającymi i zatrudnianymi na tle zakazu dyskryminacji.

Posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu zasady równego traktowania w zatrudnieniu, w tym dla opracowania zasad zapobiegania przypadkom dyskryminacji w danej organizacji oraz ograniczenia ich skutków.

Student rozpoznaje tendencje rozwojowe prawa antydyskryminacyjnego w sferze zatrudnienia, potrafi wskazać aksjologiczne i praktyczne dylematy na tym tle.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.