Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo antydyskryminacyjne w praktyce sądów i organów administrcacji (zajęcia warsztatowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S276 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo antydyskryminacyjne w praktyce sądów i organów administrcacji (zajęcia warsztatowe)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo antydyskryminacyjne
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia warsztatowe przygotowane są z założeniem znajomości przez studentów podstawowych regulacji prawa antydyskryminacyjnego wynikających z Konstytucji i najważniejszych umów międzynarodowych oraz prawa Unii Europejskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do udzielania pomocy prawnej osobom, wobec których naruszona została zasada równego traktowania. W ramach zajęć przedstawiona zostanie praktyka stosowania przepisów prawa antydyskryminacyjnego przez sądy i inne organy publiczne, w tym organy odpowiedzialne na mocy prawa za realizację zasady równego traktowania. W trakcie warsztatów studenci pracować będą przede wszystkim w oparciu o kazusy oraz aktualne problemy prawne w tym obszarze, przygotowując własne propozycje ich rozwiązania oraz dobierając w tym celu odpowiednie instrumenty ochrony prawnej.

Pełny opis:

W toku zajęć zebrane i omówione zostaną najważniejsze instrumenty ochrony prawnej przed dyskryminacją wynikające z przepisów prawa krajowego i międzynarodowego oraz praktyki ich stosowania przez sądy i organy administracji.

W ramach warsztatów, studenci będą mieli możliwość zapoznania się m.in. z następującą problematyką:

1. praktyka stosowania przepisów prawa antydyskryminacyjnego przez sądy cywilne, w tym powództwo o ochronę dóbr osobistych, powództwo wynikające z ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania – odwrócony ciężar dowodu; ochrona praw pacjenta;

2. praktyka stosowania przepisów prawa antydyskryminacyjnego przez sądy pracy, w tym odwrócony ciężar dowodu, racjonalne dostosowanie i pozytywne obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia realizacji zasady równego traktowania,

3. praktyka stosowania przepisów prawa antydyskryminacyjnego przez sądy karne, w tym orzecznictwo w sprawach tzw. przestępstw z nienawiści,

4. praktyka stosowania przepisów prawa antydyskryminacyjnego przez sądy administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania tzw. klauzuli porządku publicznego,

5. Rzecznik Praw Obywatelskich jako krajowy organ do spraw realizacji zasady równego traktowania i praktyka postępowania przez RPO w takich sprawach,

6. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania jako krajowy organ do spraw realizacji zasady równego traktowania i praktyka postępowania w takich sprawach przez Pełnomocnika,

7. przepisy prawa antydyskryminacyjnego w praktyce postępowania takich organów, jak: UOKiK, PIP, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Dziecka, UODO i innych organów centralnych,

8. praktyka organów administracji w zakresie realizacji przepisów o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami – nowe regulacje prawa unijnego,

9. praktyka organów samorządu terytorialnego w realizacji zasady równego traktowania,

10. podstawowe instrumenty prawa międzynarodowego w sprawach dotyczących realizacji zasady równego traktowania – aspekty praktyczne.

Literatura:

Literatura:

K. Śmiszek (red.), Unijny zakaz dyskryminacji a prawo polskie. Analiza funkcjonowania przepisów antydyskryminacyjnych w praktyce polskich sądów, Warszawa 2018, dostępny do pobrania na stronie https;//publications.europa.eu/pl;

K. Kędziora (red.), K. Śmiszek (red.), Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

M. Domańska, Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium, Wolters Kluwer, Warszawa 2019;

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania za kolejne lata - dostępne na stronie internetowej RPO pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/kategoria-prawna-i-organizacyjna/informacja-o-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-rpo-w-obszarze-r%C3%B3wnego-traktowania

 Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji, Warszawa 2011 (dostępny także w wersji elektronicznej);

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student będzie potrafił wskazać najważniejsze instrumenty ochrony prawnej przed dyskryminacją w polskim porządku prawnym. W oparciu o wiedzę z zakresu praktyki stosowania poszczególnych regulacji antydyskryminacyjnych student będzie potrafił wskazać adekwatne środki ochrony w konkretnych przypadkach naruszenia zasady równego traktowania oraz organy i instytucje właściwe do podjęcia działań w danej sprawie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (przygotowanie do zajęć i aktywność).

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.