Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności przemysłowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S282 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo własności przemysłowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo własności intelektualnej i dóbr niematerialnych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych intytucji prawa cywilnego - prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Podczas wykładu zostają przedstawione podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej w odniesieniu do krajowego. unijnego i międzynarodowego systemy ochrony praw własności przemysłowej. Dobra niematerialne, takie jak znaki towarowe, wynalazki czy wzory przemysłowe są współcześnie jednym z najważniejszych instrumentów rynkowych, decydujących o pozycji rynkowej uprawnionego.

Generalnie prawo własności przemysłowej jest regulowane przez ustawę Prawo własności przemysłowej. Mając na uwadze, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej prawo to w bardzo szerokim zakresie stanowi implementację stosownych Dyrektyw. Przedmiotem wykładu będą również podstawowe zasady prawa międzynarodowego, które wpłynęły na obecny kształt prawa obowiązującego w Polsce.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z zasadami ochrony własności przemysłowej na terytorium RP, które są rezultatem ustawodawstwa krajowego, unijnego i międzynarodowego. Wykład rozpoczyna ogólne omówienie znaczenia własności przemysłowej i podstawowych zasad ochrony, które w znacznym zakresie są rezultatem implementacji zasad wynikających z Konwencji Paryskiej i porozumienia TRIPS, jak również odpowiednich dyrektyw. To powoduje konieczność odwoływania się do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, wydanych, jako orzeczenia prejudycjalne, zawierających wiążącą interpretację postanowień stosownych dyrektyw. Biorąc pod uwagę, że orzecznictwo to jest dość obszerne, istnieje konieczność uwzględnienia jego wpływu na praktykę w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Wykład omawia również wpływ podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, wynikających z traktatów ją ustanawiających, na kształt obecnego prawa własności intelektualnej. W szczególności omówiona zostanie kolizja pomiędzy zasadą swobodnego przepływu towarów a zasadą terytorializmu praw wyłącznych.

Kolejne zagadnienie to konstrukcja praw wyłącznych i ich ewolucja, począwszy od Konwencji Paryskiej poprzez kolejne regulację dotyczące patentów, zaników towarowych i wzorów, które poprzedzały prawo własności przemysłowej. W tym kontekście szczegółowo zostaną przeanalizowane uprawnienia, wynikające z praw wyłącznych.

Kolejne wykłady zostaną poświęcone omówieniu funkcji i znaczenia praw własności przemysłowej w praktyce. Szczególna uwaga zostanie skoncentrowana na zmieniających się funkcjach własności przemysłowej i wynikającego stad zakresu ochrony, w tym także zmian wiążących się z rozwojem technologicznym (Internet).

Odmienne zagadnienie to problem zdolności rejestracyjnej praw własności przemysłowej. Analiza zostaje nakierowana na pytanie, jakie wynalazki, znaki towarowe, wzory mogą być zarejestrowane w Unii Europejskiej i Polsce. Specjalna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom szczególnie dyskutowanym ostatnio w Europie. Praktyka Urzędu Patentowego RP zostanie porównana z praktyką Europejskiego Urzędu Patentowego, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. wynalazków implementowanych za pomocą komputera oraz wynalazków biotechnologicznych.

Oznaczenia, chronione jako znaki towarowe, również nie stanowią jednolitej kategorii. Można wyróżnić: znaki zwykłe, znaki renomowane oraz znaki powszechnie znane. W zależności od rodzaju znaku, z jakim mamy do czynienia, odmiennie kształtuje się zakres ochrony, a w związku z tym różny jest zakres wyłączności płynący z prawa ochronnego na znak towarowy. Różnica pomiędzy oznaczeniami prowadzi również do odmiennych wymagań, jakie muszą spełniać znaki, aby uzyskać ochronę. W tym kontekście pojawiają się takie pojęcia jak konfuzja, rozwodnienie, renoma i jej naruszenie czy czerpanie nienależnej korzyści. Zagadnienie znaków towarowych powszechnie znanych, chronionych pomimo braku rejestracji jest omawiane odrębnie.

Treść i zakres praw wyłącznych jest przedmiotem szczególnego zainteresowania. Szczegółowej analizie zostaną poddane uprawnienia, składające się na pozytywną sferę wyłączności, jak również jej ograniczenia. Podkreślić należy, że ograniczenia sfery wyłączności uwarunkowane jest uzasadnionymi interesami osób trzecich. Każdy przypadek takiego ograniczenia zostanie poddany odrębnej analizie. Wśród ograniczeń praw wyłącznych znajduje się również zasada wyczerpania. W konsekwencji pojawia się tak zwany import równoległy, którego ramy prawne, także wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości zostaną przedstawione.

Przedstawienie form i charakteru naruszenia rozpoczyna zagadnienia związane z naruszeniem praw wyłącznych, w tym opisu roszczeń, jakie przysługują uprawnionym. Analiza naruszenia powiązana jest z przedstawieniem głównych zasad proceduralnych, wiążących się z ochroną praw własności przemysłowej.

Odrębna grupa zagadnień to problematyka ustania praw wyłącznych, w tym w szczególności zagadnienia, związana z nieważnością praw wyłącznych. Istotą problemu są zagadnienia konstrukcyjne, związane z unieważnieniem.

Literatura:

E. Nowińska, U.Promińska, K. Szczepanowska - Kozłowska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014

System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza, Tom XIV A i XIV B.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student powinien znać podstawowe zasady systemu prawa własności przemysłowej, obowiązującego w Polsce, Unii Europejskiej oraz na poziomie międzynarodowym. Studenci uzyskują wiedzę, co do istoty praw na dobrach niematerialnych i praw wyłącznych prawa własności przemysłowej. Oprócz poznania prawa patentowego obowiązującego na terenie Polski uzyskują również podstawowe informacje o patencie europejskim. Odpowiednio w odniesieniu do znaków towarowych i wzorów, uzyskują wiedzę o unijnym znaku towarowym oraz wzorze wspólnoty.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu następuje na podstawie testu w formie pisemnej. Warunkiem przystąpienia do testu jest obecność na zajęciach. Oceny zależą od ilości prawidłowych odpowiedzi. Ocena pozytywna wymaga udzielenia 60% właściwych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Prowadzący grup: Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas wykładu zostają przedstawione podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej w odniesieniu do krajowego. unijnego i międzynarodowego systemy ochrony praw własności przemysłowej. Dobra niematerialne, takie jak znaki towarowe, wynalazki czy wzory przemysłowe są współcześnie jednym z najważniejszych instrumentów rynkowych, decydujących o pozycji rynkowej uprawnionego.

Generalnie prawo własności przemysłowej jest regulowane przez ustawę Prawo własności przemysłowej. Mając na uwadze, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej prawo to w bardzo szerokim zakresie stanowi implementację stosownych Dyrektyw. Przedmiotem wykładu będą również podstawowe zasady prawa międzynarodowego, które wpłynęły na obecny kształt prawa obowiązującego w Polsce.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z zasadami ochrony własności przemysłowej na terytorium RP, które są rezultatem ustawodawstwa krajowego, unijnego i międzynarodowego. Wykład rozpoczyna ogólne omówienie znaczenia własności przemysłowej i podstawowych zasad ochrony, które w znacznym zakresie są rezultatem implementacji zasad wynikających z Konwencji Paryskiej i porozumienia TRIPS, jak również odpowiednich dyrektyw. To powoduje konieczność odwoływania się do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, wydanych, jako orzeczenia prejudycjalne, zawierających wiążącą interpretację postanowień stosownych dyrektyw. Biorąc pod uwagę, że orzecznictwo to jest dość obszerne, istnieje konieczność uwzględnienia jego wpływu na praktykę w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Wykład omawia również wpływ podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, wynikających z traktatów ją ustanawiających, na kształt obecnego prawa własności intelektualnej. W szczególności omówiona zostanie kolizja pomiędzy zasadą swobodnego przepływu towarów a zasadą terytorializmu praw wyłącznych.

Kolejne zagadnienie to konstrukcja praw wyłącznych i ich ewolucja, począwszy od Konwencji Paryskiej poprzez kolejne regulację dotyczące patentów, zaników towarowych i wzorów, które poprzedzały prawo własności przemysłowej. W tym kontekście szczegółowo zostaną przeanalizowane uprawnienia, wynikające z praw wyłącznych.

Kolejne wykłady zostaną poświęcone omówieniu funkcji i znaczenia praw własności przemysłowej w praktyce. Szczególna uwaga zostanie skoncentrowana na zmieniających się funkcjach własności przemysłowej i wynikającego stad zakresu ochrony, w tym także zmian wiążących się z rozwojem technologicznym (Internet).

Odmienne zagadnienie to problem zdolności rejestracyjnej praw własności przemysłowej. Analiza zostaje nakierowana na pytanie, jakie wynalazki, znaki towarowe, wzory mogą być zarejestrowane w Unii Europejskiej i Polsce. Specjalna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom szczególnie dyskutowanym ostatnio w Europie. Praktyka Urzędu Patentowego RP zostanie porównana z praktyką Europejskiego Urzędu Patentowego, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. wynalazków implementowanych za pomocą komputera oraz wynalazków biotechnologicznych.

Oznaczenia, chronione jako znaki towarowe, również nie stanowią jednolitej kategorii. Można wyróżnić: znaki zwykłe, znaki renomowane oraz znaki powszechnie znane. W zależności od rodzaju znaku, z jakim mamy do czynienia, odmiennie kształtuje się zakres ochrony, a w związku z tym różny jest zakres wyłączności płynący z prawa ochronnego na znak towarowy. Różnica pomiędzy oznaczeniami prowadzi również do odmiennych wymagań, jakie muszą spełniać znaki, aby uzyskać ochronę. W tym kontekście pojawiają się takie pojęcia jak konfuzja, rozwodnienie, renoma i jej naruszenie czy czerpanie nienależnej korzyści. Zagadnienie znaków towarowych powszechnie znanych, chronionych pomimo braku rejestracji jest omawiane odrębnie.

Treść i zakres praw wyłącznych jest przedmiotem szczególnego zainteresowania. Szczegółowej analizie zostaną poddane uprawnienia, składające się na pozytywną sferę wyłączności, jak również jej ograniczenia. Podkreślić należy, że ograniczenia sfery wyłączności uwarunkowane jest uzasadnionymi interesami osób trzecich. Każdy przypadek takiego ograniczenia zostanie poddany odrębnej analizie. Wśród ograniczeń praw wyłącznych znajduje się również zasada wyczerpania. W konsekwencji pojawia się tak zwany import równoległy, którego ramy prawne, także wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości zostaną przedstawione.

Przedstawienie form i charakteru naruszenia rozpoczyna zagadnienia związane z naruszeniem praw wyłącznych, w tym opisu roszczeń, jakie przysługują uprawnionym. Analiza naruszenia powiązana jest z przedstawieniem głównych zasad proceduralnych, wiążących się z ochroną praw własności przemysłowej.

Odrębna grupa zagadnień to problematyka ustania praw wyłącznych, w tym w szczególności zagadnienia, związana z nieważnością praw wyłącznych. Istotą problemu są zagadnienia konstrukcyjne, związane z unieważnieniem.

Literatura:

E. Nowińska, U.Promińska, K. Szczepanowska - Kozłowska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014

System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E.Nowińska, K.Szczepanowska-Kozłowska

System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza, Tom XIV A i XIV B.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.