Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odpowiedzialność międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S293 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność międzynarodowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawnik w relacjach międzynarodowych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z treścią i praktycznym znaczeniem norm prawa międzynarodowego regulujących odpowiedzialność państw, organizacji międzynarodowych, osób fizycznych i osób prawnych prawa wewnętrznego. Szczególny nacisk zostanie położony na przesłanki odpowiedzialności, jej formy i sposoby realizacji, a także na skuteczność istniejących reguł.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia rozpoczną się od wprowadzenia do podstawowych koncepcji prawa międzynarodowego dotyczących odpowiedzialności państw, organizacji międzynarodowych, osób fizycznych i osób prawnych prawa wewnętrznego. Następnie zostaną przeanalizowane reguły dotyczące odpowiedzialności każdej z tych kategorii podmiotów. W przypadku odpowiedzialności państw zostanie dokonane rozróżnienie na odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego i odpowiedzialność za szkodliwe następstwa działalności dozwolonej.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do problematyki odpowiedzialności międzynarodowej - definicje pojęć; podmioty ponoszące odpowiedzialność (państwa, organizacje międzynarodowe, osoby fizyczne, osoby prawne prawa wewnętrznego); źródła prawa w tej dziedzinie; podstawowe rodzaje odpowiedzialności.

2. Rozwój historyczny prawa dotyczącego odpowiedzialności państw od czasów starożytności po wiek XXI, w tym rola prawa zwyczajowego, a współcześnie Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ.

3 - 6. Odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa międzynarodowego - przesłanki (zwłaszcza kwestia przypisania czynu państwu); okoliczności wyłączające odpowiedzialność; formy realizacji odpowiedzialności. Zagadnienia te zostaną omówione w oparciu o bogate orzecznictwo międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej.

7 - 8. Odpowiedzialność państwa za działania dozwolone w oparciu o wyniki prac Komisji Prawa Międzynarodowego, praktykę państw, orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i trybunałów oraz komisji arbitrażowych.

9 - 10. Odpowiedzialność międzynarodowych organizacji międzyrządowych - odpowiedzialność państw członkowskich a odpowiedzialność organizacji jako odrębnego podmiotu; analogie i różnice w porównaniu z odpowiedzialnością państw.

11 - 12. Międzynarodowa odpowiedzialność osób fizycznych - geneza; działalność międzynarodowych trybunałów karnych d.s. byłej Jugosławii i Rwandy; ich wpływ na rozwój międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych; zasady dotyczące stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego.

13. Międzynarodowa odpowiedzialność osób prawnych prawa wewnętrznego.

Na zajęciach nr 14 zostanie przeprowadzone pisemne kolokwium, a na zajęciach nr 15 dokonana zostanie wspólna ocena wyników kolokwium oraz nastąpi podsumowanie zajęć.

Literatura:

iLiteratura obowiązkowa, czasami w języku angielskim, będzie przekazywana studentom sukcesywnie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zalecana literatura w języku polskim to:

1. J. Ciechanowicz, :Zasady ustalania odszkodowania w prawie międzynarodowym pubicznym", Gdańsk 1989.

2. W. Czapliński, "Kodyfikacja prawa o odpowiedzialności międzynarodowej państw", Studia Prawnicze 2002, zeszyt 4, ss. 33 - 53.

3. L. Gardocki, "Zarys prawa karnego międzynarodowego", rozdziały II-V, Warszawa 1985.

4. K. Karski, "Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego", rozdział 5, Warszawa 2009.

5. J. Nowakowska-Małusecka, "Odpowiedzialność karna jednostek za zbrodnie popełnione w byłej Jugosławii i w Rwandzie", Katowice 2000.

6. M. Płachta, "Międzynarodowy Trybunał Karny", Kraków 2004.

7. R. Sonnenfeld (red.), "Odpowiedzialność państwa w prawie międzynarodowym", Warszawa 1980.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studentka / student posiada wiedzę o:

1. Teorii i praktyce egzekwowania przestrzegania prawa międzynarodowego publicznego, z uwzględnieniem zmian w stosunkach międzynarodowych, m. in. zwiększaniem roli organizacji międzynarodowych i osób fizycznych oraz prawnych jako podmiotów prawa międzynarodowego.

2. Mechanizmach odpowiedzialności państw i różnicach między nimi w zależności od szczegółowych okoliczności.

3. Dylematach dotyczących odpowiedzialności organizacji międzynarodowych z uwagi na trudności z odróżnieniem sytuacji, w których organizacje działają autonomicznie od sytuacji, w których poszczególne państwa członkowskie decydują o działaniach podejmowanych w ramach organizacji.

4. Wzmacnianiu reguł międzynarodowego prawa karnego prowadzących do odpowiedzialności osób fizycznych.

Umiejętności społeczne:

Studentka / student potrafi:

1. Posługiwać się właściwą terminologią dotyczącą odpowiedzialności w prawie międzynarodowym.

2. Opisać mechanizmy odpowiedzialności z uwzględnieniem różnic w zależności od konkretnego podmiotu ponoszącego odpowiedzialność.

3. Analizować orzeczenia sądów międzynarodowych.

4. Krytycznie odnosić się do istniejących i proponowanych rozwiązań prawnych w zakresie odpowiedzialności w prawie międzynarodowym publicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (dopuszczone są 2 nieobecności na zajęciach), aktywny udział w zajęciach, wyniki pisemnego kolokwium przeprowadzonego na przedostatnich zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Karski, Elżbieta Mikos-Skuza
Prowadzący grup: Elżbieta Mikos-Skuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.