Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo traktatów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S294 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo traktatów
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawnik w relacjach międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przychodzący na zajęcia student winien posiadać podstawowe informacje o prawie traktatów, zgodnie z tematyką realizowaną na I roku studiów w ramach przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład omawia zagadnienia prawa traktatów w oparciu o: postanowienia umów międzynarodowych (w szczególności Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 roku) i uregulowania przyjęte w prawie wewnętrznym państw (w tym ustawę o umowach międzynarodowych z 2000 roku). Całość zilustrowana jest poglądami doktryny, w tym pracami KPM ONZ oraz orzecznictwem sądów międzynarodowych.

Pełny opis:

1. Kodyfikacja prawa traktatów. Zakres obowiązywania konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 roku.

Reali.zowane zagadnienia: Pojęcie kodyfikacji i stopniowego rozwoju prawa międzynarodowego jako podstawowych celów realizowanych przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ, Kodyfikacja prawa międzynarodowego i prawa traktatów w ujęciu historycznym; Zagadnienia zakwalifikowane pierwotnie do kodyfikacji przez KPM ONZ; Prace KPM ONZ nad projektem prawa traktatów; Porządek obrad i zakres prac konferencji wiedeńskiej.

2. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa międzynarodowego. Umowa międzynarodowa - pojęcie, rodzaje i budowa.

Realizowane zagadnienia: Definicja umowy międzynarodowej. Traktat – definicja pojęcia w świetle konwencji wiedeńskiej z 1969 r. Rodzaje umów międzynarodowych. Subiektywna i obiektywna koncepcja umowy międzynarodowej. Budowa umów międzynarodowych. Klauzule typowe stosowane przy budowie dyspozycji umowy międzynarodowej. Status depozytariusza.

4. Zawieranie umów międzynarodowych. Przestrzeganie i stosowanie umów międzynarodowych. NIeważność traktatu

Realizowane zagadnienia: Procedura zawierania umów międzynarodowych. Sposoby wyrażania zgody na związanie się umową międzynarodową. Zakres terytorialny i podmiotowy obowiązywania umowy międzynarodowej. Wpływ umowy międzynarodowej na sytuację prawną państw trzecich.

5. Niewiażność umów międzynarodowych.

Tralizowane zagadnienia: Przyczyny nieważności względnej i bezwzględnej. Analiza uregulowań i praktyki stosowania przepisów dotyczących nieważności umów międzynarodowych.

6. Zgłaszanie zastrzeżeń do umów międzynarodowych. Zakres czasowy obowiązywania trakta6tu.

Realizowane zagadnienia: Pojęcie zastrzeżenia, Zakres czasowy i rzeczowy dopuszczalności zgłaszania zastrzeżeń, Pojęcie zastrzeżeń sprzecznych z przedmiotem i celem umowy. Sprzeciwy do zastrzeżeń. Domniemanie na rzecz sprzeciwu zwykłego. Polityczny skutek sprzeciwu zwykłego. Przesłanki wygasania traktatów.

7. Interpretacja umów międzynarodowych. Porozumienia nieformalne niewiążące prawnie

Realizowane zagadnienia: Teorie interpretacji traktatów. Ogólna reguła interpretacji traktatów. Uzupełniające środki interpretacji traktatów w świetle KW’69. Memorandum of Understandings. Zawieranie kontraktów cywilnoprawnych przez państwa.

Literatura:

1. Frankowska M.: Prawo traktatów, Warszawa 1997

2. Wyrozumska A.: Prawo umów międzynarodowych. Teoria i praktyka, Warszawa 2006.

3. Nahlik S.E.: Kodeks prawa traktatów, Warszawa 1976

4. Wolfke K.: Rozwój i kodyfikacja prawa międzynarodowego, Wrocław 1972

5. Szafarz R.: Zastrzeżenia do umów międzynarodowych, Warszawa 1974

6. Sandorski J.: Nieważność umów międzynarodowych, Poznań 1978

7. 40 lat minęło - praktyka i perspektywy konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, Warszawa 2009,

8. Aust A.: Modern Treaty Law and Practice, 2’nd ed., 2007.

9. Horn F.: Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, 1988.

10. Shaw M.: International law, 8'th ed., Cambridge 2017

11.The Oxford Handbook of the History of International Law, B.Fassbender, A.Peters (red.), Oxford 2012,

12. Villiger M.E., Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Leiden-Boston 2009.

Efekty uczenia się:

W wyniku ukończenia przedmiotu student:

- posiądzie wiedzę o organizacji i sposobie procedowania konferencji międzynarodowych nad tekstem projektu konwencji międzynarodowej na przykładzie prac konferencji wiedeńskiej w latach 1968-1969,

- zapozna się z siatką pojęć języka prawnego z zakresu prawa traktatów,

- zapozna się w sposób szczegółowy z budową, sposobami zawierania oraz wykonywaniem umów międzynarodowych,

- pozna stanowisko trybunałów międzynarodowych w sprawie obiektywnej i subiektywnej koncepcji umowy międzynarodowej,

- będzie umiał odróżnić umowę międzynarodową od porozumień nieformalnych niewiążących prawnie,

- pozna zasady interpretacji umów międzynarodowych, w tym zalety interpretacji subiektywistycznej jako uzupełniającego środka interpretacji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub ustne po zakończonych zajęciach stanowi jedyną metodę oceny pracy studenta. Zaliczenie pisemne odbywa się w postaci testu jednokrotnego wyboru. Sprawdzeniu podlega również obecność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.