Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S297 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Człowiek w prawie międzynarodowym
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prezentacja problematyki ochrony praw człowieka w kontekście istniejących uregulowań prawnomiędzynarodowych. Analizie poddane zostaną zarówno wiążące normy prawa międzynarodowego (normy traktatowe) jak i tzw. miękkie prawo międzynarodowe (uchwały konferencji i organizacji międzynarodowych). Podstawowym celem wykładu jest uwypuklenie specyficznych cech charakterystycznych tego prawa oraz umożliwienie studentom nabycia umiejętności posługiwania się międzynarodowymi instrumentami ochrony praw człowieka.

Pełny opis:

Program szczegółowy:

1. Geneza międzynarodowej ochrony praw człowieka:

a. filozoficzno-prawne aspekty pojęcia praw i wolności człowieka - prawo naturalne i prawo pozytywne,

b. rozwój źródeł prawa wewnętrznego i międzynarodowego w zakresie międzynarodowej ochrony praw człowieka.

2. Źródła międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka:

a. umowy międzynarodowe:

i. uniwersalne,

ii. regionalne,

iii. dwustronne.

b. uchwały organizacji i konferencji międzynarodowych - charakter prawny i znaczenie tzw. "miękkiego" prawa międzynarodowego,

c. zagadnienie zwyczaju jako ewentualnego źródła międzynarodowych zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka.

3.Trzy generacje praw człowieka:

a. prawa polityczne i obywatelskie,

b. prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne,

c. prawa solidarności ogólnoludzkiej.

4. Uniwersalizm i regionalizm w zakresie międzynarodowej ochrony praw człowieka - komplementarność czy konkurencja ?

5. Instytucjonalizm jako cecha charakterystyczna międzynarodowej ochrony praw człowieka:

a. organy o uprawnieniach opiniodawczych,

b. organy sądowe i quasi-sądowe

6. Międzynarodowe Pakty Praw Obywatelskich i Politycznych - Komitet Praw Człowieka

7. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych -Komitet Praw Gospodarczych Społecznych

7. System Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

a) Europejski Trybunał Praw Człowieka

• skład

• kompetencje

• procedura

8. Inne najważniejsze konwencje europejskie z dziedziny ochrony praw człowieka

a. Europejska Karta Społeczna, 1961 r. i Zrewidowana Europejska Karta Społeczna

b. Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom, 1987 r.,

c. Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych, 1994 r.

9. Rola organizacji pozarządowych w ochronie praw człowieka

W ramach zajęć studenci będą analizować wybrane orzecznictwo oraz sporządzać skargi i zawiadomienia związane z naruszeniami praw człowieka. Analizować kazusy, oglądać materiał z posiedzeń organów ochrony praw człowieka. Uczestniczyć w mini symulacjach posiedzeń organów ochrony praw człowieka.

Literatura:

• Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Komentarz do artykułów 1-19 t. 1 - 2010, red. Leszek Garlicki, Warszawa wyd. BECK

• Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Komentarz do artykułów 19-59 t.2 w - 2011,, red. Leszek Garlicki, Warszawa wyd. BECK

• Z.Kulińska- Kępa, Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze społeczne i kulturalne, Warszawa Wolters Kluwer 2017

Efekty uczenia się:

Student zna systemy ochrony praw człowieka funkcjonujące w ramach Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Student potrafi wskazać jak przebiega postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Komitet Praw Człowieka i innymi organami ochrony ONZ.

Student umie ocenić w jakich okolicznościach faktycznych należy odwołać się do którego z systemów prawnych oraz w jakich okolicznościach faktycznych należy skorzystać z określonych środków prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności – potwierdzona listami obecności;

- ocena ciągła polegająca na sprawdzeniu przygotowania do zajęć oraz aktywności podczas zajęć (w przypadku nieobecności – możliwość zaliczenia ustnego, przygotowania pracy pisemnej – według wyboru osoby prowadzącej zajęcia)

- referat wygłaszane przez studentów (zgodnie z zainteresowaniem studenta i według porozumienia z osobą prowadzącą zajęcia)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Karski, Zuzanna Kulińska-Kępa
Prowadzący grup: Zuzanna Kulińska-Kępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.