Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestrzeń a ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S309 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przestrzeń a ochrona środowiska
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ochrona środowiska - uwarunkowania prawne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Patrz - informacje ogólne o bloku.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zasadniczym celem tego przedmiotu jest ukazanie szeregu problemów, jakie problematyka ochrony środowiska wywołuje w procesie planowania i zarządzania przestrzennego, z uwzględnieniem zarówno struktury i dynamiki stosowania instrumentów prawa ochrony środowiska takich jak obszary NATURA 2000, czy oceny oddziaływania na środowisko, a zarazem perspektywy poszczególnych interesariuszy ze szczególnym uwzględnieniem praw i swobód obywatelskich osób fizycznych i prawnych, jak również jednostek samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

1) Planowanie przestrzenne a ochrona środowiska (Dr. A. Jakubowski)

a) Instrumenty planowania przestrzennego (krótka charakterystyka)

b) Uwzględnienie problematyki ochrony środowiska na etapie tworzenia aktów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), uwzględnienie ochrony środowiska w związku z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego)

2) Status obszarów Natura 2000 (dr Magdalena Śliwa-Wajda)

a) Podstawy prawne tworzenia, zmiany i znoszenia obszarów NATURA 2000 (dyrektywy 2009/147/WE (tzw. dyrektywa ptasia) i dyrektywa 92/43/WE (dyrektywa siedliskowa). Przepisy prawa o ochronie przyrody oraz poś, jako podstawy prawne tworzenia, zmiany granic i znoszenia obszarów NATURA 2000

b) Zarządzanie obszarem NATURA 2000 pojęcie "właściwego stanu ochrony", i "siedliska typowego gatunku". Plany ochrony jako instrument NATURA 2000

c) działalność gospodarcza w obszarach objętych programem NATURA 2000. Możliwość inwestowania na takich obszarach, ochrona obszarów NATURA 2000 przed zagrożeniami innymi niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

d) Status obszarów NATURA 2000 w perspektywie przepisów innych dziedzin prawa ochrony środowiska oraz prawa rolnego.

e) Status obszarów NATURA 2000, w perspektywie praw i swobód obywatelskich chronionych w Konstytucji oraz praw człowieka objętych zakresem EKPCz.

3. Instrumenty ochrony środowiska (Dr J. Piecha)

a) Dostęp do informacji o środowisku

b) Państwowy Monitoring Środowiska

4. Instrumenty ochrony środowiska (Dr K. Wojciechowska)

a) Oceny oddziaływania na środowisko - strategiczne

b) Oceny oddziaływania na środowisko - indywidualne

5. Instrumenty ochrony środowiska (Dr K. Wojciechowska)

a) Obszar ograniczonego użytkowania - charakterystyka

b) Obszar ograniczonego użytkowania - procedura ustanowienia, skutki

4. Prawne aspekty ochrony zwierząt w Polsce (dr Magdalena Śliwa-Wajda)

Zajęcia obejmować będą m.in. następującą problematykę:

- prawne aspekty ochrony dziko występujących zwierząt, m.in. w świetle ustawy o ochronie przyrody, Prawo łowieckie;

- prawne aspekty ochrony zwierząt domowych i gospodarskich w świetle ustawy o ochronie zwierząt;

- problematyka prawna doświadczeń na zwierzętach;

- case study: analiza aktualnych praktycznych problemów z dziedziny ochrony zwierząt, np. dotyczących odstrzałów redukcyjnych dzików w związku z ASF.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Patrz pozycje wymienione w informacjach ogólnych o bloku oraz literatura wskazana przez prowadzącego dany segment w bloku, podana na pierwszych zajęciach.

Literatura dodatkowa:

a) Marta Woźniak "Gmina wobec obszarów NATURA 2000 [w:] Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 4/2015 str. 33 -54.

b) Jerzy Stelmasiak "Instytucja obszarów NATURA 2000 w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych" (artykuł dostępny na stronie prof. Jerzego Stelmasiaka na stronie UMCS http://pahvi.umcs.pl.

c) Bołtromiuk A. [red.], Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa, Warszawa 2010

d) Paweł Czechowski . Adam Niewiadomski., Natura 2000 a parki narodowe – wybrane problemy prawne, [w:] Górski M., Niedziółka D., Stec R., Strus D.[red.], Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, Warszawa 2012.

e) Adam Niewiadomski Publicznoprawny i prywatnoprawny konflikt interesów na przykładzie Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, PWN 2017.

f) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2016, wyd. 2, red. M. Wierzbowski, red. A. Plucińska-Filipowicz.

g) Aleksander Lipiński, Prawo powszechnego dostępu do informacji o środowisku, Państwo i Prawo 2001, z. 9.

Efekty uczenia się:

Patrz informacje ogóle o bloku.

Metody i kryteria oceniania:

Na zakończenie zajęć studenci obowiązani są zaliczyć test jednokrotnego wyboru, złożony z kilkunastu pytań i kilku propozycji odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.