Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia sektorowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S311 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia sektorowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ochrona środowiska - uwarunkowania prawne
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Patrz informacje ogólne o bloku


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach tego przedmiotu omawiane są wybrane i najczęściej spotykane w praktyce zagadnienia szczegółowe dotyczące wybranych aspektów ochrony środowiska. Celem tego przedmiotu jest zatem zaznajomienie studentów z najczęściej spotykanymi problemami takimi jak spory wynikające z nadmiernego hałasu, gospodarki odpadami, pomoc publiczna związana z ochroną środowiska, czy też zastosowania mechanizmów zbywalnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla

Pełny opis:

WYKŁAD O ODPADACH (dr. Jowanka Jakubek Lalik) Gospodarka odpadami to szereg procesów związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, nadzorem nad tego typu działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

Pojęcie gospodarki odpadami nie jest więc tożsame z gospodarowaniem odpadami lecz jest pojęciem szerszym i obejmuje dodatkowo wytwarzanie odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach, gospodarka odpadami to "wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami". Samo gospodarowanie odpadami to według ustawy: zbieranie, transport, przetwarzanie, nadzór, unieszkodliwianie i obrót odpadami.

Podczas zajęć omawiane będą m.in. następujące kwestie:

- Wytwarzający, posiadacze i przetwarzający odpady. Kto kim jest w aspekcie odpowiedzialności prawnej, i obowiązków.

- Kwalifikowanie odpadów (przykłady)

- Decyzje administracyjne w gospodarowaniu odpadami

- Obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie:

- Weryfikacja odbiorcy odpadów – przeniesienie odpowiedzialności.

- Kwestie baterii, akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektronicznego

- Poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

- Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku

- Procedura dochodzenia opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi.

WYKŁAD "POLITYKA KLIMATYCZNA i HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI" (dr. hab. A. Gubrynowicz)

Wykład 1. Założenia polityki ochrony klimatu Unii Europejskiej. Pakiet energetyczno-klimatyczny, jako instrument realizacji tych założeń. Cel 3x 20 i rola w jego realizacji europejskiego systemu handlu emisjami (ETS) Podstawy prawne funkcjonowania tego systemu w prawie UE i prawie polskim.

Wykład 2. Status prawny uprawnienia do emisji w prawie UE i w prawie polskim. Zasady alokacji uprawnień. Możliwość przeniesienia uprawnień na inny podmiot. Wygaśnięcie uprawnienia do emisji.

Wykład 3. Aukcja uprawnień. Nadzór i monitoring nad funkcjonowaniem systemu w prawie UE i prawie polskim. Sankcje za naruszenie przepisów regulujących zasady funkcjonowania systemu zbywalnych uprawnień.

Wykład 4. Kwestia roszczeń przedsiębiorców w przypadku wygaszenia ważności uprawnień przeciwko skarbowi państwa z tytułu naruszenia prawa własności.

Wykład 5. Naruszenia reguł ETS w świetle norm prawa karnego.

Wykład 6. Europejski System Handlu emisjami, a inne podobne systemy na świecie. Możliwość przenoszenia uprawnień w ramach poszczególnych systemów.

WYKŁAD "POMOC PUBLICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA" (dr M. Porzeżyńska)

Przedmiotem zajęć będą m.in. następujące kwestie:

- pojęcie pomocy publicznej i jej przesłanki w świetle przepisów traktatowych, praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

- źródła prawa pomocy publicznej na poziomie UE i krajowym,

- odstępstwa od generalnego zakazu pomocy publicznej oraz aspekty proceduralne związane z przyznawaniem pomocy publicznej,

- regulacje prawne, decyzje Komisji Europejskiej i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kształtujące warunki udzielania pomocy publicznej na cele związane z ochroną środowiska,

- fundusze europejskie oraz krajowe programy operacyjne finansowane z funduszy europejskich skierowane na wsparcie inwestycji służących ochronie środowiska.

WYKŁAD "PROBLEMATYKA HAŁASU W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA" (dr Aleksander Jakubowski)

Przedmiotem zajęć będzie m.in.:

- program ochrony środowiska przed hałasem

- egzekwowanie programu ochrony środowiska przed hałasem

- orzecznictwo sądów i organów administracji w sprawach dotyczących hałasu

- formy prawne przeciwdziałania hałasowi

- sposób obliczania naruszeń norm hałasowych

Wykład "Prawne aspekty ochrony zwierząt" (dr Magdalena Śliwa-Wajda)

Zajęcia obejmować będą m.in. następującą problematykę:

- prawne aspekty ochrony dziko występujących zwierząt, m.in. w świetle ustawy o ochronie przyrody, Prawo łowieckie;

- prawne aspekty ochrony zwierząt domowych i gospodarskich w świetle ustawy o ochronie zwierząt

- case study: analiza aktualnych praktycznych problemów z dziedziny ochrony zwierząt, np. dotyczących odstrzału dzików.

Literatura:

- Wykład "Polityka klimatyczna..." Literatura nieobowiązkowa Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko"Handel emisjami w teorii i praktyce" CeDeWu 2011

- B. Kurcz (red.), Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Patrz informacje ogólne o bloku.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy jednokrotnego wyboru. Por. informacje ogólne o bloku.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.