Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prywatnoprawne aspekty rynku nieruchomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S313 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prywatnoprawne aspekty rynku nieruchomości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawne aspekty rynku nieruchomości
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość poszczególnych działów prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego. Zainteresowanie problematyką prawną obrotu nieruchomościami.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prywatnoprawnymi aspektami rynku nieruchomości, w tym z zagadnieniami prawnymi obrotu nieruchomościami występującymi w Kodeksie cywilnym i przepisach pozakodeksowych.

Pełny opis:

1. Nieruchomości - aspekt prawny, społeczny i gospodarczy.

2. Pojęcie nieruchomości jako przedmiotu obrotu; rodzaje nieruchomości: gruntowe, budynkowe i lokalowe, nieruchomości rolne lub leśne, zabytki, nieruchomości mieszkaniowe, nieruchomości komercyjne, nieruchomości położone na terenach zamkniętych, nieruchomości portowe, inne nieruchomości poddane szczególnym reżimom prawnym; Części składowe nieruchomości, zasada supeficies solo cedit, odrębna od gruntu własność budynków i budowli.

3. Własność nieruchomości; prawo użytkowania wieczystego i inne tytuły prawne do nieruchomości: prawa rzeczowe i obligacyjne. Pojęcie stanu prawnego nieruchomości.

4. Problematyka prawna ksiąg wieczystych; postępowanie wieczystoksięgowe; księgi wieczyste a ewidencja gruntów.

5. Obrót nieruchomościami – zagadnienia ogólne: (i) pojęcie obrotu nieruchomościami: sensu stricto i sensu largo, (ii) umowy i czynności jednostronne w obrocie nieruchomościami; forma czynności; skutek obligacyjny a skutek rzeczowy, ważność i skuteczność czynności, (iii) podstawowe formy obrotu własnościowego: umowa sprzedaży, w tym warunkowa i przedwstępna umowa sprzedaży, umowa deweloperska, umowa darowizny, umowa zamiany, wniesienie nieruchomości jako wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej, inne (w tym przewłaszczenie na zabezpieczenie, datio in solutum, umowy przeniesienia własności nieruchomości zawierane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego), powiernicze nabycie prawa własności nieruchomości, (iv) ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami (prawo pierwokupu, prawo odkupu), (v) najem i dzierżawa nieruchomości, w tym tzw. umowa najmu komercyjnego (triple net lease), (vi) zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, (vii) pełnomocnictwo i zgoda małżonka w obrocie nieruchomościami.

6. Ochrona własności, ochrona posiadania nieruchomości.

7. Ograniczanie i pozbawianie praw do nieruchomości; prywatnoprawne aspekty planowania przestrzennego.

8. Nieruchomości w procesie dziedziczenia: (i) testament obejmujący zapis nieruchomości, (ii) zapis windykacyjny obejmujący nieruchomość, (iii) zbycie udziałów w spadku obejmującym nieruchomość, (iv) dział spadku obejmującego nieruchomość.

9. Uwarunkowania prawne obrotu nieruchomościami mieszkaniowymi w zakresie budownictwa komercyjnego (tzw. deweloperskiego), spółdzielczego, społecznego i komunalnego; szczegółowa problematyka obejmie przykładowo następujące zagadnienia: (i) ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze umowy lub oświadczenia, (ii) pojęcie nieruchomości wspólnej – prawne aspekty zarządzania, (iii) najem lokali mieszkalnych, ochrona lokatorów, najem okazjonalny, (iv) umowa deweloperska, (v) Krajowy Zasób Nieruchomości i in. formy wspierania budownictwa mieszkaniowego.

10. Szczególna reglamentacja prawna obrotu nieruchomościami rolnymi: (I) uprawnieni do nabycia nieruchomości rolnej bez zezwolenia, (ii) kontrola administracyjnoprawna obrotu nieruchomościami rolnymi, (iii) obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej, (iv) prawo pierwokupu i prawa nabycia (wykupu) nieruchomości rolnej, (v) pośrednia kontrola obrotu nieruchomościami rolnymi – ograniczenia w obrocie udziałami i akcjami w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych, (vi) dziedziczenie gospodarstw rolnych, (vii) dzierżawa gruntu rolnego; pozycja prawna, cele i zadania w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; zasób własności nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.

11. Uwarunkowania prawne obrotu nieruchomościami z kościelnymi osobami prawnymi; pojęcie alienacji dóbr doczesnych przez kościelne osoby prawne; współczesne orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące wpływu ewentualnych naruszeń prawa kanonicznego w zakresie czynności alienacyjnych na ważność i skuteczność czynności prawnych obejmujących przeniesienie własności nieruchomości w świetle prawa powszechnego (świeckiego).

Literatura:

G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości, Problematyka prawna., LexisNexis, Warszawa 2013

H. Ciepła, S. Brzeszczyńska, Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej, Warszawa 2018

R. Strzelczyk, Prawo obrotu nieruchomościami., C.H.Beck, Warszawa 2016

B. Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne., LexisNexis, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

1. Znajomość źródeł prawa z zakresu obrotu nieruchomościami.

2. Wiedza o pochodzeniu i ratio legis poszczególnych instytucji prywatnoprawnych związanych z nieruchomościami.

3. Umiejętność definiowania podstawowych i szczególnych instytucji prawa obrotu nieruchomościami.

4. Umiejętność rekonstrukcji i stosowania norm prawa obrotu nieruchomościami, a także formułowania własnych wniosków i opinii w oparciu o zdobytą wiedzę.

5. Umiejętność analizowania roli instytucji prawnych w obrocie, ich aksjologii i ratio legis.

6. Po ukończeniu przedmiotu student:

– analizuje przepisy prawne związane z rynkiem nieruchomości

– rozpoznaje problemy rynku nieruchomości

– wyjaśnia pojęcia właściwe rynkowi nieruchomości.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), kontrola obecności, do wyboru studenta: egzamin ustny, esej, referat na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.