Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawno-ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S315 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawno-ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawne aspekty rynku nieruchomości
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy w odniesieniu do ekonomicznych aspektów rynku nieruchomości, które są ściśle powiązane z aspektami prawnymi, a także wiedzy w zakresie konstrukcji prawnych charakterystycznych dla obrotu nieruchomościami w ramach poszczególnych segmentów rynku nieruchomości.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka rynku nieruchomości w Polsce z uwzględnieniem rodzajów rynków nieruchomości a także przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z wykonywaniem zawodów związanych z obrotem nieruchomościami tj. rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomościami. Istotna część omawianej tematyki związana będzie z aspektami prawnymi funkcjonowania rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujący zakres zagadnień:

1. Rynek nieruchomości (podział rynku wg różnych kryteriów, rodzaje funkcjonalne nieruchomości, czynniki kształtujące rynek nieruchomości)

2. Wartość nieruchomości (rodzaje wartości nieruchomości)

3. Podstawy wyceny nieruchomości (podejścia, metody, techniki, operat szacunkowy, rzeczoznawca majątkowy)

4. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami

5. Aspekty prawne funkcjonowania poszczególnych rynków nieruchomości:

- rynek nieruchomości komercyjnych (rynki nieruchomości handlowo-usługowych, biurowych, przemysłowych, magazynowych i logistycznych, hotelowych, budownictwo senioralne, akademiki i in.)

- rynek nieruchomości mieszkaniowych (rynek deweloperski, rynek mieszkań na wynajem, budownictwo spółdzielcze, społeczne i komunalne),

- rynek nieruchomości rolnych,

- inne obszary rynku nieruchomości.

6. Konstrukcje prawne umów charakterystycznych dla poszczególnych segmentów rynku nieruchomości (przykładowo: konstrukcja prawna umowy najmu nieruchomości komercyjnej typu triple-net, umowa deweloperska, umowa najmu lokalu mieszkalnego).

7. Szczególne uwarunkowania (ograniczenia) w obrocie nieruchomościami rolnymi oraz udziałami i akcjami w spółkach prawa handlowego będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych.

Literatura:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz (red. nuk. P. Czechowski), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015,

Umowy w obrocie nieruchomościami – aspekty podatkowe i cywilnoprawne, S. Brzeszczyńska, Warszawa 2017,

Zasady określania wartości nieruchomości – metodyczne i prawne, R. Cymerman, Olszyn 2016,

Najem i wynajem lokali komercyjnych, A. Damasiewicz, Warszawa 2013,

Najem na rynku nieruchomości, I. Foryś, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

1. Znajomość podstawowych i szczegółowych instytucji prawa obrotu nieruchomościami oraz procesów zachodzących na współczesnym rynku nieruchomości.

2. Znajomość źródeł prawa z zakresu obrotu nieruchomościami.

3. Umiejętność definiowania podstawowych i szczególnych instytucji prawa obrotu nieruchomościami.

4. Umiejętność rekonstrukcji i stosowania norm prawa obrotu nieruchomościami, a także formułowania własnych wniosków i opinii w oparciu o zdobytą wiedzę.

5. Wiedza w zakresie kompetencji i uprawnień osób zaangażowanych zawodowo na rynku nieruchomości.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), kontrola obecności, do wyboru studenta: egzamin ustny, esej, referat na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.