Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejskie prawo żywnościowe i znakowanie żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S316
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Europejskie prawo żywnościowe i znakowanie żywności
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ekorozwój - prawne aspekty zrównoważonego rozwoju
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wymogami bezpieczeństwa i jakości żywności wynikającymi z prawa europejskiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znakowanie żywności i publicznych systemów jakości.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dotyczących informowania o żywności .

Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane są w szczególności omawiane takie zagadnienia jak:

1) Pojęcie prawa żywnościowego

2) Wymagania prawne odnośnie informowania o żywności

3) Zasada nie wprowadzania konsumenta żywności w błąd

4) Podmiot odpowiedzialny za informowanie o żywności

5) Pojęcie konsumenta żywności

6) Ochrona konsumenta żywności, w tym ochrona zdrowia i życia oraz ochrona interesów ekonomicznych, a przede wszystkim zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych w łańcuchu rolno-spożywczym

7) Ochrona rzetelności obrotu w łańcuchu rolno-spożywczym

8) Znakowanie, reklama i prezentacja żywności, w tym oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

9) Problematyka suplementów diety i produktów leczniczych

10) Regulacja prawna wybranych kategorii żywności np.

a. żywność GMO,

b. żywność ekologiczna,

c. żywność regionalna i tradycyjna

d. nowa żywność (novel food)

Literatura:

1) M. Korzycka, P. Wojciechowski, System Prawa żywnościowego, Warszawa 2017

2) M. Taczanowski, Prawo żywnościowe, Warszawa 2017

3) B., van der Meulen, M. van der Velde, European Food Law Handbook, Wageningen 2008

4) I. Hartel, R. Budzinowski (red.), Food Security, Food Safety, Food Quality, Forum Umwelt-, Agrar- und Klimaschutzrecht, Baden Baden 2016, vol. 8

5) L. Costato, F. Albisinni (red.), European Food Law, Viterbo 2012

6) C.MacMaolain, Food Law. European, Domestic and International Frameworks, Oxford and Portland Oregon, 2015

7) V.R.Fuentes, From Agricultural to Food Law. The new scenario, Wageningen, 2014.

8) L. Costato, F. Albisinni, European and Global Food Law, Wolters Kluwer, 2016

Czasopisma:

European Food and Feed Law Review

Studia Iuridica Agraria

Przegląd Prawa Rolnego

Efekty uczenia się:

Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa żywnościowego i uzyskanie umiejętności stosowania przepisów prawa żywnościowego oraz orzecznictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach oraz przygotowanie referatu na wcześniej uzgodniony temat.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)