Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia a prawo ochrony przyrody w rolnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S318
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekologia a prawo ochrony przyrody w rolnictwie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ekorozwój - prawne aspekty zrównoważonego rozwoju
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie Studentom zagadnień związanych z regulacjami dotyczącymi ekologii oraz ochrony przyrody w rolnictwie.

Pełny opis:

1. Ochrona przyrody - przedmiot regulacji.

2. Formy ochrony przyrody a prowadzenie działalności rolniczej.

3. Parki krajobrazowe i obszary Natura 2000 jako tereny rolne.

4. Działalność rolnicza na obszarach objętych formami ochrony przyrody.

5. Polityka zazieleniania.

6. Ekologia w rolnictwie.

7. Produkcja ekologiczna.

8. Konflikty prawne na obszarach cennych przyrodniczo.

9. Odpowiedzialność rolników za prowadzenie działalności na obszarach cennych przyrodniczo.

Literatura:

P. Czechowski, Prawo rolne, Warszawa 2019.

M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszaw 2018.

A. Niewiadomski, Publicznoprawny i prywatnoprawny konflikt interesów na przykładzie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, Warszawa 2017.

Artykuły naukowe podawane na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– analizuje przepisy prawne związane ochroną przyrody i ekologią

– rozpoznaje problemy związane z ochroną przyrody i ekologią

– wyjaśnia pojęcia właściwe zagadnieniom związanym z ochroną przyrody i ekologią

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), kontrola obecności, do wyboru studenta: egzamin ustny, esej, referat na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)