Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publiczno- i prywatnoprawna ochrona konkurencji - zagadnienia proceduralne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S345 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Publiczno- i prywatnoprawna ochrona konkurencji - zagadnienia proceduralne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo ochrony konkurencji
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przybliżenie postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji. W trakcie wykładu przedstawione zostaną procedury stosowane przez organ antymonopolowy, zarówno w zakresie wdrażania publicznoprawnych, jak i prywatnoprawnych reguł konkurencji. Wykład przybliży studentom strukturę i zasady stosowania przepisów proceduralnych zawartych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, jak i stosowanych w tych postępowaniach przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu postępowania karnego. Odrębnie przedstawiony zostanie tryb przeszukania i kontroli przedsiębiorcy oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i LPP. Omówiony zostanie również sądowy tryb weryfikacji rozstrzygnięć organu antymonopolowego, oparty o tzw. model hybrydowy.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu. Po omówieniu określonego zagadnienia będzie przeprowadzana również dyskusja nad problematyką objętą przedmiotem konkretnego wykładu.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji. W trakcie wykładu przedstawione zostaną procedury stosowane przez organ antymonopolowy, zarówno w zakresie wdrażania publicznoprawnych, jak i prywatnoprawnych reguł konkurencji. Wykład przybliży studentom strukturę i zasady stosowania przepisów proceduralnych zawartych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, jak i stosowanych w tych postępowaniach przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu postępowania karnego.

Pełny opis:

1. Model proceduralny rozstrzygania spraw z zakresu ochrony konkurencji (zagadnienia wstępne) – 1 godzina

2. Postępowanie wyjaśniające oraz postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję – 3 godziny

3. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji (3 godziny)

4. Stosowanie środków dowodowych w postępowaniu antymonopolowym (1 godzina)

5. Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu antymonopolowym. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zasada Legal Professional Privilege (3 godziny)

6. Kontrola i przeszukanie w toku postępowania przed Prezesem UOKiK (2 godziny)

7. Tryb cywilnoprawny zaskarżenia rozstrzygnięć Prezesa UOKiK (3 godziny)

8. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (2 godziny)

9. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (2 godziny)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) C. Banasiński, Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym, Warszawa 2016

2) Model rozstrzygania spraw z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowej, pod red. R. Stankiewicza, Warszawa 2019 (w przygotowaniu)

3) Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, red. C. Banasiński, Warszawa 2018

4) R. Stankiewicz, O istocie postępowania antymonopolowego, „Studia Iuridica” 2008, XLIX

5) R. Stankiewicz, Zachowanie tajemnicy radcowskiej a instytucja legal professional privilege w unijnym i polskim prawie ochrony konkurencji, w: Tajemnica zawodowa radcy prawnego, red. R. Stankiewicz, Warszawa 2018

6) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. C. Banasiński, E. Piontek, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

7) M. Błachucki, Charakter prawny postępowania antymonopolowego, w: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Wrocław 2009

8) J. Borkowski, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Studia Prawa Prywatnego 2011, Z. 3, s. 14.

9) M. Bychowska, M. Krasnodębska-Tomkiel, Procedura antymonopolowa jako instrument ochrony konkurencji - refleksje dotyczące ustawy z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w: Prawo konkurencji - stan obecny oraz przewidywane kierunki zmian, red. C. Banasiński, Warszawa 2006

10) Z. Czarnik, W sprawie charakteru prawnego tzw. postępowań hybrydowych, ZNSA 2015, nr 2

11) K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2011

12) Z. Kmieciak, Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji a koncepcja procedury hybrydowej, „Państwo i Prawo” 2002, z. 4

13) J. Nowacki, „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa. „Państwo i Prawo” 1964, Z. 3

14) Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2018

15) M. Przybylska, Sytuacja prawna przedsiębiorcy w sprawach regulacyjnych oraz antymonopolowych na etapie postępowania weryfikacyjnego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2013, nr 5

16) R. Stankiewicz, Kilka uwag o normatywnym kształcie administracyjnoprawnego modelu ochrony konkurencji w Polsce, w: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009

17) R. Stankiewicz, Prawo administracyjne wobec kształtowania polityk publicznych. Uwagi w kontekście polityki energetycznej państwa, [w:] Polska polityka energetyczna – wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 2010

18) R. Stankiewicz, Dysfunkcjonalność niektórych norm prawa antymonopolowego przewidujących obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (na tle prawa unijnego), w: Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, M. Zdyb, E. Kruk, G. Lubeńczuk (red.), Warszawa 2018

19) M. Szydło, Sądowa kontrola decyzji Prezesa UOKIK w świetle prawa unijnego i polskiego, Europejski Przegląd Sądowy 2015 nr.7

20) M. Szydło, Ł. Błaszczak, Sprawa antymonopolowa jako przykład sprawy administracyjnej oraz sprawy gospodarczej, Przegląd Sądowy 2005, nr 7-8

21) B. Turno, Model sądowej kontroli decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwo i Prawo 2012, z. 10;

22) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny, Warszawa 2014

23) M. Wierzbowski, K. Karasiewicz, R. Stankiewicz, Kontrola koncentracji przedsiębiorców, w: System Prawa Prywatnego, Tom 15, Prawo konkurencji, pod red. M. Kępińskiego, Warszawa 2013, s. 1019-1104

Efekty uczenia się:

1) W zakresie wiedzy:

Po zakończeniu zajęć student posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat postępowań z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Słuchacz zapozna się z podstawowymi instytucjami proceduralnymi w tym zakresie.

2) W zakresie umiejętności:

Student potrafi poddać ocenie wybrane przepisy i przedstawić argumentację na jej poparcie. Student zauważa sporne problemy. Potrafi wyszukać literaturę i orzecznictwo dotyczące wybranego zagadnienia. Student potrafi stosować przepisy proceduralne zawarte w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, jak również stosować w zakresie odesłania przepisy Kpa, Kpc i Kpk.

3) Postawy

Student wykazuje chęć stałego dokształcania się, pogłębiania swojej wiedzy i wyszukiwania materiałów do tego potrzebnych. Student dostrzega możliwość różnych interpretacji przepisów.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz pozytywna ocena z egzaminu testowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Banasiński, Rafał Stankiewicz
Prowadzący grup: Rafał Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.