Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sankcje administracyjne i penalne z tytułu naruszeń prawa ochrony konkurencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S346-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Sankcje administracyjne i penalne z tytułu naruszeń prawa ochrony konkurencji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo ochrony konkurencji
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład 30 godz.


Zajęcia obejmują problematykę stosowania sankcji administracyjnych i penalnych z tytułu naruszeń prawa antymonopolowego z uwzględnieniem różnych rodzajów naruszeń, materialnoprawnych (praktyk ograniczających konkurencję, np karteli), procesowych, jak również naruszeń polegających na niewykonaniu orzeczeń. Przedmiotem zajęć są źródła i zasady obowiązującego krajowego i unijnego prawa konkurencji oraz krajowe i unijne orzecznictwo antymonopolowe. Zajęcia poświęcone są spornym problemom dotyczącym stosowania sankcji administracyjnych i penalnych. Omawiane są także zagadnienia związane z kryminalizacją najcięższych naruszeń w różnych państwach, w tym także należących do Unii Europejskiej. Zajęcia dotyczą także zasad karania na podstawie prawa antymonopolowego oraz problematyki wybranych standardów praw, które w tej sferze powinny mieć zastosowanie.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład 30 godz.

Zajęcia są realizowane w sali wykładowej z użyciem prezentacji multimedialnej.

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta o podstawach prawa antymonopolowego, w tym w szczególności w zakresie podstaw i zasad sankcji administracyjnych i penalnych z tytułu naruszeń prawa konkurencji.

Pełny opis:

Sankcje administracyjne i penalne z tytułu naruszeń prawa konkurencji - wykład 30 godz.

1) Wprowadzenie

2) Źródła prawne - podstawy sankcji administracyjnych i penalnych w polskim i unijnym prawie konkurencji

3) Sporne problemy dotyczące podstaw stosowania sankcji (1)

a) Otwarty katalog praktyk ograniczających konkurencję

b) Pomocnictwo jako forma współdziałania w naruszeniu kartelowym („facilitator liability”)

4) Sporne problemy dotyczące podstaw stosowania sankcji (2)

a) Odpowiedzialność biernego uczestnika uzgodnień kartelowych

b) Odpowiedzialność za naruszenia w ramach grupy kapitałowej („parenthal liability”)

c) Odpowiedzialność następcy prawnego („successor liability”)

5) Sankcje administracyjne stosowane wobec przedsiębiorców

a) Rodzaje sankcji

b) Sporne problemy w świetle praktyki

6) Sankcje penalne stosowane wobec przedsiębiorców

a) Rodzaje sankcji

b) Sporne problemy w świetle praktyki

7) Penalizacja naruszeń osób fizycznych w trybie administracyjnym

8) Polityka łagodzenia kar (leniency) w prawie antymonopolowym

a) Zasady programu leniency w unijnym systemie prawa konkurencji

b) Zasady programu leniency w polskim systemie prawa konkurencji

9) Charakter sankcji penalnych w sprawach kartelowych - w świetle orzecznictwa strasburskiego i unijnego

a) Kierunki w orzecznictwie strasburskim:

- „Trzy kryteria w sprawie Engel”

- Pojęcie hard-core’owego prawa karnego w sprawie Jussila

- Wyrok w sprawie Menarini Diagnostics

b) Kierunki w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości

10) Kryminalizacja w sprawach kartelowych

a) Amerykańskie korzenie kryminalizacji w sprawach kartelowych

b) Sankcje karne w niektórych krajowych systemach prawa konkurencji a prawo unijne

c) Podstawy kryminalizacji naruszeń kartelowych w wybranych państwach Unii Europejskiej

11) Przestępstwo zmowy przetargowej w polskim systemie prawa karnego

a) Podstawy odpowiedzialności karnej

b) Zmowa przetargowa - penalizacja naruszenia jako deliktu administracyjnego i przestępstwa

12) Zbieg podstaw odpowiedzialności w sprawach kartelowych a zasada proporcjonalności i zasada ne bis in idem w prawie unijnym i polskim

13) Programy zgodności („compliance”)

a) Istota i cele programów zgodności

b) Praktyczne aspekty programów zgodności w przedsiębiorstwach

c) Compliance matter” - przewodnik Komisji dla przedsiębiorstw

d) Wpływ programów zgodności na wymiar kary w świetle orzecznictwa unijnego

Literatura:

Wybrana literatura:

I. Komentarze do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r.

● Banasiński C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa 2009

● Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wyd. II, Warszawa 2014

● Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wyd. II, Warszawa 2014

● Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Wyd. II, Warszawa 2016

II. Opracowania dotyczące sankcji administracyjnych

● Banasiński C. (red. naukowa), Polskie prawo antymonopolowe. Warszawa 2018

Mleczko M., Instytucja decyzji zobowiązującej w unijnym rzecznictwie – spór o zakres stosowania zasady proporcjonalności, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 5(6) www.ikar.wz.uw.edu.pl

● Piszcz A., Uwagi do Wyjaśnień w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 4(1) www.ikar.wz.uw.edu.pl

● Sikora K. Sporne problemy dotyczące decyzji zobowiązujących w unijnym i polskim prawie konkurencji, Europejski Przegląd Sądowy nr 4/2016

● Sroczyński J., Tzw. środki zaradcze (remedies) w znowelizowanej ustawie antymonopolowej: istotny wzrost uprawnień Prezesa UOKiK, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2015

III. Opracowania dotyczące sankcji penalnych

● Król-Bogomilska M., Kary pieniężne w prawie antymonopolowym w świetle projektu dyrektywy służącej zwiększeniu skuteczności egzekwowania reguł konkurencji (COM(2017) 142 final), Europejski Przegląd Sądowy nr 1/2018/.

● Król-Bogomilska M., Najnowsze zmiany w zakresie sankcji penalnych w polskim prawie antymonopolowym a prawo unijne - kolejne podobieństwa i różnice, Europejski Przegląd Sądowy 7/2015

● Król-Bogomilska M., Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, Warszawa 2013

● Materna G., Projekt dyrektywy ECN+ (omówienie w aspekcie potrzeby kolejnej nowelizacji polskiego prawa ochrony konkurencji), Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 2(7) www.ikar.wz.uw.edu.pl

● Materna G., Uprzednie naruszenie przepisów ustawy o wymiar kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 11/2011

● Modzelewska de Raad M., System kar pieniężnych w polskiej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów– potrzeba i kierunek dalszych zmian, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 2(4) www.ikar.wz.uw.edu.pl

● Piszcz A., Nowe elementy regulacji prawnej kar pieniężnych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 2(4) www.ikar.wz.uw.edu.pl

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

1) Student zna źródła i zasady prawa służącego zwalczaniu karteli; zna i rozumie powiązania prawa antymonopolowego z prawem karnym.

2) prawidłowo definiuje podstawowe instytucje prawa antymonopolowego oraz prawa karnego służącego zwalczaniu karteli.

UMIEJĘTNOŚCI:

1)Student prawidłowo stosuje instytucje prawa prawa antymonopolowego oraz prawa karnego służącego zwalczaniu karteli.

2) dostrzega sporne problemy

3) argumentuje posługując się prawidłowo prawniczą terminologią

POSTAWY:

1)Student rozumie i ocenia zasadność istnienia określonych instytucji prawa antymonopolowego oraz prawa karnego służącego zwalczaniu karteli.

2) jest otwarty na alternatywne interpretacje przepisów

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne uczęszczanie na zajęcia (z uwagi na łączny wymiar zajęć 30 godz. - możliwe 2 nieobecności). Podstawę zaliczenia stanowi pozytywna ocena z testu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Banasiński, Małgorzata Król-Bogomilska
Prowadzący grup: Małgorzata Król-Bogomilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.