Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenia majątkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S349 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia majątkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ubezpieczenia gospodarcze
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład obejmuje omówienie podstawowych konstrukcji ubezpieczeń majątkowych, co stanowi rozwinięcie zagadnień poruszanych w ramach zajęć poświęconych umowie ubezpieczenia i dopełnienie zagadnień omawianych w ramach innych przedmiotów modułu.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe konstrukcje związane z ubezpieczeniami majątkowymi na tle aktualnego orzecznictwa i problemów pojawiających się w praktyce. Szczególna uwaga zostanie poświęcona takim zagadnieniom jak: interes ubezpieczeniowy, rozmiar świadczenia ubezpieczyciela i szczególne sposoby określenia jego wysokości, rodzaje ograniczeń odszkodowania ubezpieczeniowego, powinności i obowiązki ubezpieczeniowe, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i regresy ubezpieczeniowe.

Pełny opis:

I. Przedmiot ubezpieczenia/interes ubezpieczeniowy

II. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej (aktywów i pasywów)

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1) Ogólne cechy ubezpieczenia OC

2) Ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe

3) Rodzaje odpowiedzialności objęte ubezpieczeniem

4) Osoba trzecia w ubezpieczeniu OC

5) Wypadek ubezpieczeniowy

6) Cechy szczególne świadczenia ubezpieczyciela

7) Roszczenie o spełnienie świadczenia

8) Przedawnienie

IV. Zbycie przedmiotu ubezpieczenia

V. Odszkodowanie ubezpieczeniowe

1) Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna

2) Nadubezpieczenie i niedoubezpieczenie

3) Zmiana wartości ubezpieczonego mienia

4) Waloryzacja sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej

5) Franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny,

6) Zasada odszkodowania

7) Metody ustalenia wysokości odszkodowania

8) Ubezpieczenie podwójne i wielokrotne

VI. Obowiązek zmniejszenia szkody

VII. Wyrządzenie szkody przez ubezpieczającego/ubezpieczonego

VIII. Powinności wynikające z umowy

IX. Regresy ubezpieczeniowe

1) Regres zwykły

2) Regres nietypowy

Literatura:

1. G. Bieniek, Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe, Warszawa 2006;

2. E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz–Toruń 2006 ;

3. M. Krajewski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według Kodeksu cywilnego, Warszawa 2011

4. M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Art. 805-834 KC. Komentarz, Warszawa 2016

5. M. Krajewski, Szkoda na mieniu wynikająca z wypadków komunikacyjnych, Prawo w Działaniu 2018, nr 34;

6. B. Kucharski, Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia, Warszawa-Łódź 2019;

7. K. Ludwichowska, Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, Toruń 2008;

8. M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, Warszawa 2011

9. M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2002

10. M. Orlicki, J. Pokrzywniak: Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji k.c., Warszawa 2008

11. S. Reps, J. Reps, Ubezpieczenia majątkowe przedsiębiorców, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu zagadnień poruszanych na zajęciach student powinien znać podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń majątkowych, orientować się w praktycznych zagadnieniach związanych z dochodzeniem naprawienia szkody od ubezpieczyciela, znać aktualne orzecznictwo i poglądy doktryny w tej mierze, jak również być gotowym na zrozumienie zmian w ustawodawstwie i judykaturze, do których może dojść w przyszłości.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz stopnia opanowania materiału, a dla chętnych - także prac pisemnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.