Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regulacja rynku kapitałowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S392
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Regulacja rynku kapitałowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Regulacja wybranych rynków w prawie europejskim i krajowym
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem jest zaznajomienie studentów z organizacją i funkcjonowaniem rynku kapitałowego z położeniem szczególnego nacisku na regulacje prawa publicznego (tj. w istocie na nadzór wykonywany przez KNF/ESMĘ/ERRS).

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą analizie publicznoprawnych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą analizie publicznoprawnych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego.

Literatura:

M. Wierzbowski (red.), L. Sobolewski (red.), P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Znajomość publicznoprawnych regulacji rynku kapitałowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)