Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowy arbitraż handlowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S395 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowy arbitraż handlowy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Międzynarodowe prawo handlowe
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład ma na celu całościowe przedstawienie, w ujęciu prawno-porównawczym i z uwzględnieniem międzynarodowej praktyki, problematyki międzynarodowego arbitrażu handlowego. Międzynarodowy arbitraż handlowy jest kompleksową dziedziną prawa, a źródła jego regulacji stanowią konwencje międzynarodowe, prawo arbitrażowe i procesowe cywilne poszczególnych państw oraz reguły tworzone przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia, stosowane z uwagi na ich autorytet merytoryczny (tzw. soft law). W wypadku sporów na tle transakcji gospodarczych o charakterze międzynarodowym żaden sąd państwowy nie ma naturalnej i wyłącznej jurysdykcji, natomiast wybór sądu w kraju jednej ze stron lub nawet w kraju neutralnym obciążony jest dodatkowym ryzykiem prawnym. W tej sytuacji umowa o arbitraż stanowi typowy, a często wręcz konieczny element takiej transakcji. Znajomość tej instytucji jest więc niezbędna prawnikom, którzy w swojej praktyce będą stykali się z międzynarodowym obrotem gospodarczym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dzielą się na cztery główne bloki tematyczne.

Blok pierwszy: Arbitraż i międzynarodowy arbitraż handlowy – podstawowe informacje. Tematy 1 - 3 poniżej (6 h)

Blok drugi: Problematyka umowy o arbitraż. Tematy 4 - 6 poniżej (6 h)

Blok trzeci: Status arbitra i trybunału arbitrażowego (zespołu orzekającego). Tematy 7 i 8 poniżej (8 h)

Blok czwarty: Postępowanie arbitrażowe i wyrok. Tematy 9 - 12 poniżej (10 h).

Pełny opis:

1) Pojęcie arbitrażu i jego status prawny oraz miejsce w polskim porządku prawnym. Tzw. instytucje arbitrażowe. Rola sądów powszechnych

2) Pojęcie, specyfika i źródła regulacji międzynarodowego arbitrażu handlowego. Rola tzw. soft law. Przegląd porównawczy krajowych regulacji arbitrażu (Anglia, Francja, Szwajcaria, Niemcy, Polska)

3) Prawo kolizyjne w arbitrażu

4) Zdatność arbitrażowa sporu

5) Treść i forma umowy o arbitraż

6) Spory wielostronne i korporacyjne

7) Kwalifikacje, obowiązek bezstronności i niezależności arbitra

8) Tryb powołania i funkcjonowania trybunału arbitrażowego; receptum arbitrii; rola instytucji arbitrażowych

9) Orzeczenie o właściwości trybunału arbitrażowego; zabezpieczenie roszczeń w arbitrażu

10) Regulacja postępowania arbitrażowego – lex arbitrii. Wszczęcie arbitrażu, pisma procesowe, postępowanie dowodowe. Świadkowie i eksperci. Zamknięcie postępowania

11) Wydanie wyroku i jego status prawny; wykładnia i rektyfikacja wyroku

12) Postępowania postarbitrażowe: uznanie wyroku i stwierdzenie jego wykonalności; uchylenie wyroku sądu arbitrażowego.

Literatura:

1) T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008

2) Ł. Błaszczak, Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010

3) Andrzej W. Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów, Warszawa 2011

4) Andrzej W. Wiśniewski, Regulacja umowy o arbitraż w ustawie p.p.m. a problem elementu obcego w prawie prywatnym międzynarodowym, w: J. Poczobut, A. W. Wiśniewski (red.) Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana dr. M. Tomaszewskiemu, Warszawa 2016, s. 401 i n.

5) Andrzej W. Wiśniewski, Polish Conflict of Law Rules in the Field of International Arbitration After the Entry Into Force of the New Act on Private International Law of 2011, w: Essays in International and European Law, Studia Iuridica t. 54, 2012

6) K. Zawiślak, Receptum arbitrii, Warszawa 2012

7) B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, M. Zachariasiewicz (red.), Biała księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce, Warszawa 2014

8) A. Szumański (red.), System prawa handlowego. T. 8, Arbitraż handlowy, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wykład powinien umożliwić studentowi:

1) w zakresie wiedzy:

a) poznanie historycznych korzeni i współczesnego statusu arbitrażu jako szczególnej prywatnej procedury rozstrzygania sporów w obszarze prawa prywatnego,

b) identyfikację specyfiki i podstawowych zasad oraz źródeł regulacji międzynarodowego arbitrażu handlowego,

c) zastosowanie zasad postępowania arbitrażowego, w tym zwłaszcza postępowania dowodowego, w międzynarodowym arbitrażu handlowym,

d) ocenę skuteczności wyroku arbitrażowego i jej ograniczeń;

2) w zakresie umiejętności:

a) ocenę przydatności klauzuli arbitrażowej w konkretnej transakcji gospodarczej,

b) rozpoznanie problemów wiążących się z wyborem określonego forum arbitrażowego oraz treścią proponowanej klauzuli;

3) w zakresie postawy:

a) świadomość zależności pomiędzy wybraną drogą rozstrzygania sporów a stosowaniem prawa materialnego i ostatecznym rozstrzygnięciem,

b) zrozumienie podstawowych uwarunkowań dotyczących stosunku arbitrów do stron oraz bezstronności i niezależności arbitrów.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach i aktywność w prowadzonej dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Opalski, Andrzej Wiśniewski
Prowadzący grup: Andrzej Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.