Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo kontraktów w handlu międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S396 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo kontraktów w handlu międzynarodowym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Międzynarodowe prawo handlowe
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z wybranymi zagadnieniami praktyki kontraktowej w handlu międzynarodowym. Ich celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu tzw. nowej lex mercatoria. Częścią zajęć będą warsztaty dające studentom sposobność do ich aktywnego wykorzystania oraz dostosowywania rozwiązań kontraktowych do zróżnicowanych potrzeb uczestników transgranicznego obrotu handlowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pierwsza część zajęć obejmuje zagadnienia ogólne dotyczące prawa kontraktów w handlu międzynarodowym (m.in. źródła prawa, zasady zawierania umów i ich wykładni). Dalsza część koncentruje się na typowych klauzulach kontraktowych o szerokim spektrum zastosowania, stosowanych w różnych stosunkach umownych. W części szczegółowej uczestnicy zajęć będą zapoznawać się z przykładami praktyk kontraktowych dotyczących wybranych typów umów, a także ćwiczyć umiejętności związane z ich negocjowaniem i redagowaniem.

Pełny opis:

I. Część ogólna

1) Ogólna charakterystyka umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Nowa lex mercatoria. Organizacje zajmujące się harmonizacją międzynarodowego prawa handlowego (UNCITRAL, UNIDROIT, ICC, FIDIC i inne), ich osiągnięcia i kierunki prac.

2) Źródła międzynarodowego prawa handlowego oraz związana z nimi praktyka kontraktowa. Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów. Zasady Międzynarodowych Kontraktów handlowych UNIDROIT. Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów (PECL). Standaryzacja rozwiązań kontraktowych w obrocie międzynarodowym na przykładzie INCOTERMS

3) Podmioty międzynarodowych transakcji handlowych. Wybrane zagadnienia prawne dotyczące reprezentacji przedsiębiorców zagranicznych, rejestrów handlowych, pełnomocnictw, poświadczania zagranicznych dokumentów urzędowych

4) Zawieranie umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Umowa o prowadzenie negocjacji, list intencyjny, memorandum of understanding, umowy o zachowanie poufności (NDA)

5) Wybór języka kontraktu, prawa właściwego i metody rozwiązywania sporów. Zjawisko forum shopping. Wpływ regulacji dotyczących ochrony inwestycji zagranicznych na praktykę kontraktową

6) Reguły wykładni kontraktów zawieranych w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Klauzule typu merger clause.

7) Typowe klauzule kontraktowe stosowane w handlu międzynarodowym:

a. Klauzule regulujące odpowiedzialność odszkodowawczą.

b. Klauzule indemnifikacyjne.

c. Oświadczenia i zapewnienia (representations and warranties)

d. Klauzula salwatoryjna i klauzule dotyczące zmiany kontroli nad stroną umowy (change of control)

e. Klauzule typu force majeure, hardship, price adjustment, klauzule renegocjacyjne w umowach długoterminowych i innych kontraktach, klauzule mediacyjne

f. Umowne terminy prekluzyjne

8) Zabezpieczenia wierzytelności umownych w międzynarodowym obrocie gospodarczym

II. Cześć szczegółowa

9) Umowy joint venture i inne porozumienia o współpracę przedsiębiorców (umowy kooperacyjne)

10) Umowy w obrocie towarowym. Umowy o pośrednictwo gospodarcze (handlowe)

11) Umowy w zakresie inwestycji budowlanych

12) Umowy kompensacyjne. Umowy offsetowa i barterowa

13) Umowy powiernicze

III. Warsztaty dotyczące negocjowania i redagowania umów

Literatura:

1) B. FUCHS, Znaczenie Międzynarodowej Izby Handlowej dla praktyki międzynarodowego obrotu handlowego na przykładzie reguł INCOTERMS [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Warszawa 2017;

2) B. FUCHS, Ujednolicanie prawa na płaszczyźnie międzynarodowej a zagadnienie forum shopping [w:] Rozprawy prawnicze: księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005;

3) J. GOSPODAREK (red.), Umowy gospodarcze, Warszawa 2010, wydanie 2;

4) M. JAGIELSKA, E. ROTT-PIETRZYK, A.WIEWIÓROWSKA-DOMAGALSKA (red.), Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego, Warszawa 2012;

5) W. J. KATNER (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 9. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, Warszawa 2016, wydanie 2;

6) W. J. KATNER (red.), U. PROMIŃSKA (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2010;

7) A. KOCH, J. NAPIERAŁA (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2015;

8) A. KIDYBA (red.), Pozakodeksowe umowy handlowe, Warszawa 2017, wydanie 2;

9) A. KIDYBA (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Warszawa 2018, wydanie 2;

10) W. KOCOT, Zawieranie umów sprzedaży według konwencji wiedeńskiej, Warszawa 1998;

11) W. KOCOT, Zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT oraz Zasady Europejskiego Prawa Umów dotyczące ofertowego trybu zawarcia umowy a prawo polskie, Księga Pamiątkowa Profesora Jerzego Rajskiego, pod. red. Brzozowskiego A., Kocota W. i Michałowskiej K., Warszawa 2007;

12) M. ŁOLIK, Współczesne prawo kontraktów – wybrane zagadnienia, Warszawa 2014;

13) M. PAZDAN, W. POPIOŁEK, E. ROTT-PIETRZYK, M. SZPUNAR (red.), Europeizacja prawa prywatnego, t. I i II, Warszawa 2008;

14) W. POPIOŁEK (red.), Międzynarodowe prawo handlowe. System Prawa Handlowego, Tom 9, Warszawa 2013;

15) J. RAJSKI, W. KOCOT, K. ZARADKIEWICZ, Prawo kontraktów handlowych, Warszawa 2007;

16) J. RAJSKI, Jednolite reguły wykładni kontraktów zawieranych w międzynarodowym obrocie gospodarczym, [w:] Studia z prawa cywilnego i gospodarczego, Księga pamiątkowa ku czci prof. Czesławy Żuławskiej, Kraków 2000;

17) J. RAJSKI, Klauzule siły wyższej w międzynarodowych kontraktach handlowych w sytuacji głębokich zaburzeń gospodarczych, PPH 2010, Nr 5;

18) M. ROMANOWSKI, Ogólne reguły wykładni kontraktów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów a reguły wykładni umów w prawie polskim, PPH 2004, Nr 8;

19) M. ROMANOWSKI, Skutki zastrzeżenia w umowie merger clause, PPH 2011, Nr 12;

20) R. SIKORSKI, M. MATACZYŃSKI, O zakresie zastosowania Zasad Europejskiego Prawa Umów, [w:] Europeizacja prawa prywatnego, Tom II, Warszawa 2008;

21) M. STEC (red.), Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego tom 5, Warszawa 2017, wydanie 5;

22) M. STEC, T. MRÓZ (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Warszawa 2012;

23) A. SZLĘZAK, Ponownie o representations and warranties w umowach poddanych prawu polskiemu, PPH 2011, Nr 2;

24) A. SZLĘZAK, H. GARDOCKA, Standardy odpowiedzialności kontraktowej w polskich umowach opartych na wzorcach angloamerykańskich, PPH 2011, Nr 12;

25) P. A. SZLĘZAK, Polemicznie o skutkach zastrzegania tzw. merger clause, PPH 2013, Nr 2;

26) S. WŁODYKA, Strategiczne umowy przedsiębiorców, Warszawa 2000;

27) E. WÓJTOWICZ, Zawieranie umów między przedsiębiorcami. Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Zajęcia powinny umożliwić studentowi:

1) w zakresie wiedzy:

a) poznanie charakterystyki i źródeł współczesnego prawa kontraktów w międzynarodowym obrocie handlowym,

b) rozpoznanie problemów prawnych dotyczących praktyki kontraktowej,

c) znajomość podstawowych klauzul kontraktowych charakterystycznych dla obrotu transgranicznego,

2) w zakresie umiejętności:

a) ocenę przydatności różnych klauzul kontraktowych w konkretnej transakcji gospodarczej,

b) rozpoznanie problemów wiążących się z wyborem i treścią proponowanej klauzuli,

c) negocjowanie i redagowanie umów,

3) w zakresie postawy:

a) świadomość zależności pomiędzy potrzebami obrotu transgranicznego a różnymi rozwiązaniami kontraktowymi,

b) rozumienie i krytyczne podejście do prezentowanych rozwiązań kontraktowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie oparta na następujących częściach składowych:

i) aktywny udział w zajęciach

ii) przygotowanie projektów umów lub klauzul kontraktowych według podanych założeń

iii) udział w negocjacjach i wspólne opracowanie projektu umowy (praca zespołowa)

Praktyki zawodowe:

--

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.