Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do prawa prywatnego międzynarodowego UE: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S397-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do prawa prywatnego międzynarodowego UE: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Europejskie prawo prywatne międzynarodowe
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Strona przedmiotu: http://www.ppmUE.mateuszpilich.edh.pl/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Następujące zagadnienia są przedmiotem wykładu:

1) Prawo prywatne międzynarodowe: pojęcie, funkcja, metody regulacji; 2) znaczenie PPM dla realizacji swobód podstawowych i jednolitego rynku; 3) kompetencje organizacji międzynarodowych – zarys problematyki; 4) rys historyczny i aktualny stan rozwoju kompetencji UE; 5) kompetencje w dziedzinie PPM, ewolucja przepisów traktatowych; 6) legislacja unijna w dziedzinie PPM; 7) wykorzystanie mechanizmów tzw. wzmocnionej współpracy; 8) umowy międzynarodowe UE w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego, uczestnictwo w Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego; 9) wkład orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w rozwój PPM; 10) Współpraca Sądowa w Sprawach Cywilnych: utworzenie i funkcjonowanie Europejskiej Sieci Sądowej

Pełny opis:

1) Prawo prywatne międzynarodowe: znaczenie wąskie i szerokie; relacje z dziedziną międzynarodowego postępowania cywilnego: jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych

2) Normy kolizyjne i jurysdykcyjne – konstrukcja, funkcje: zakres, łączniki

3) Obrót prawny a realizacja swobód wspólnotowych: Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

4) Formowanie się koncepcji europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego: od konwencji brukselskiej z 1968 r. do Traktatu lizbońskiego; rola judykatury wspólnotowej/unijnej

5) Kompetencje instytucji Unii Europejskiej do przyjmowania środków w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego: art. 81 TFUE

6) Wzmocniona współpraca jako mechanizm wykorzystywany w ramach legislacji unijnej w dziedzinie PPM

7) Kompetencje UE do zawierania – zamiast lub obok państw członkowskich – umów międzynarodowych w dziedzinie PPM; analiza opinii TS w sprawie II Konwencji lugańskiej (1/03)

8) Udział Unii Europejskiej w Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego

9) Komponenty instytucjonalne Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i ich znaczenie dla krajowych systemów sądownictwa cywilnego i handlowego

10) Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych: realizacja Decyzji Rady nr 2001/470/WE

Literatura:

• N.A. Baarsma, The Europeanisation of International Family Law: The EU Legislature’s Competence, [w:] idem, The Europeanisation of International Family Law, Springer 2011, s. 79-143

• A. Fillers, Implications of Article 81(1) TFEU’s recognition clause for EU conflict of laws rules, “Journal of Private International Law” 2018, 14:3, s. 476, DOI: 10.1080/17441048.2018.1526068

• G.-R. De Groot, J.-J. Kuipers, The New Provisions on Private International Law in the Treaty of Lisbon, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2007, 15:1, s. 109, DOI: 10.1177/1023263X0701500111

• X.E. Kramer, Judicial Cooperation in Civil Matters, [w:], P.J. Kuijper, F. Amtenbrink, D. Curtin, B. De Witte, A. McDonnell, S. Van den Bogaert (red.), The Law of the European Union, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2018, s. 721

• P. Mostowik, Kwestia przystąpienia przez Polskę do rozporządzenia unijnego Rzym III, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, z. 10, s. 36

• M. Niedźwiedź, P. Mostowik, Wspólnota Europejska jako strona umów międzynarodowych w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego. Uwagi na tle opinii Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie 1/03, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2009, VII: 1, s. 71

• M. Pilich, Europeizacja prawa prywatnego międzynarodowego: cel, ograniczenia, wyzwania, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2013, t. 12, s. 53

• M. Pilich, Brexit and EU private international law: May the UK stay in?, “Maastricht Journal of European and Comparative Law” 2017, 24:3, s. 382, DOI: 10.1177/1023263X17722327

• P. Stone, Private International Law in the European Union, 4th ed., Cheltenham: Elgar European Law 2018

Efekty uczenia się:

1. Wiedza – student zna i rozumie:

a) strukturę unijnego prawa prywatnego międzynarodowego oraz jego relację do prawa krajowego;

b) zasady rządzące wykładnią i stosowaniem PPM UE.

2. Umiejętności – student potrafi:

a) określić sposób tworzenia i wykładni unijnego prawa prywatnego międzynarodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w konwersatorium; lektura zaleconych artykułów, potwierdzona wypełnieniem krótkiego kwestionariusza odpowiedzi lub rozmową z prowadzącym zajęcia

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.