Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe prawo upadłościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S401
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo upadłościowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Europejskie prawo prywatne międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład ma na celu przedstawienie problematyki międzynarodowego prawa upadłościowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa europejskiego i polskiego. Międzynarodowe prawo upadłościowe jest kompleksową dziedziną prawa, regulującą międzynarodowe aspekty tzw. postępowań zbiorowych wszczynanych w celu rozwiązania problemów powstających w związku z niewypłacalnością uczestnika obrotu (w szczególności przedsiębiorcy). Pełne przedstawienie problematyki postępowań prowadzonych w zakresie międzynarodowego prawa upadłościowego byłoby niemożliwe w ramach 15-godzinnego wykładu. Elementarna znajomość tej obszernej dziedziny prawa jest jednak niezbędna prawnikom, którzy w swojej praktyce będą stykali się z międzynarodowym obrotem, w tym zwłaszcza gospodarczym. Wykład koncentruje się przede wszystkim na prezentacji skutków wszczęcia i przeprowadzenia postępowania upadłościowego za granicą oraz norm kolizyjnych regulujących właściwość prawa dla postępowania oraz objętych nim stosunków materialnoprawnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia można podzielić na trzy główne bloki tematyczne.

Blok pierwszy: Podstawowe pojęcia i problemy międzynarodowego prawa upadłościowego (4 h)

Blok drugi: jurysdykcja krajowa i uznanie postępowań zagranicznych oraz prawo właściwe dla postępowania upadłościowego (4 h)

Blok trzeci: Prawo właściwe dla stosunków materialnoprawnych objętych postępowaniem upadłościowym (6 h).

Pełny opis:

1) Pojęcie, przedmiot i źródła międzynarodowego prawa upadłościowego

2) Podstawowe problemy międzynarodowego prawa upadłościowego

3) Jurysdykcja krajowa i uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych

4) Międzynarodowe prawo upadłościowe jako prawo kolizyjne; najważniejsze łączniki (główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika; siedziba statutowa dłużnika; prawo miejsca postępowania upadłościowego (lex fori concursus = lex concursus)

5) Wyjątki od zasady stosowania lex concursus do objętych postępowaniem stosunków prawa materialnego: prawa rzeczowe osób trzecich, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, umowa dotycząca nieruchomości

6) Wyjątki (c.d.): potrącenie, czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli, systemy płatności i rynki finansowe, umowa o pracę

7) Wyjątki (c.d.): prawa rejestrowane i ochrona nabywców; prawa bezwzględne (patenty, wspólnotowy znak towarowy i prawa podobne).

Literatura:

1) P. Filipiak, Podstawy wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1346/2000, Warszawa 2013

2) M. Szydło, Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2009

3) A. Tim, Upadłość konsumencka w prawie polskim i niemieckim a praktyka forum shopping, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 6(7), www.ikar.wz.uw.edu.pl

4) Feliks Zedler,(red.), Anna Hrycaj, Patryk Filipiak, Europejskie prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2011

5) R. Adamus, Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2019 (komentarz do cz. II ustawy)

Efekty uczenia się:

Wykład powinien umożliwić studentowi:

1) w zakresie wiedzy:

a) zrozumienie prawnej istoty oraz skutków postępowania upadłościowego i na tym tle podstawowych problemów międzynarodowego prawa upadłościowego,

b) poznanie podstawowych źródeł międzynarodowego prawa upadłościowego oraz stosunku prawa europejskiego do krajowego (polskiego),

c) opanowanie podstawowych wiadomości o powiązaniach oraz skutkach postępowań upadłościowych prowadzonych na różnych obszarach prawnych,

d) znajomość zasad funkcjonowanie metody kolizyjnej w międzynarodowym prawie upadłościowym;

2) w zakresie umiejętności:

a) ocenę zagrożeń i możliwości ochrony interesów klienta w związku z ewentualnością otwarcia postępowania upadłościowego danego podmiotu, lub jego wierzyciela, w perspektywie transgranicznej,

b) umiejętność określenia prawa właściwego dla oceny treści stosunków materialnoprawnych objętych postępowaniem upadłościowym;

3) w zakresie postawy:

świadomość potrzeby uwzględnienia uwarunkowań wynikających z międzynarodowego prawa upadłościowego dla zabezpieczenia praw podmiotów transakcji gospodarczych.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach i aktywność w prowadzonej dyskusji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)