Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe prawo spadkowe: unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S402
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo spadkowe: unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Europejskie prawo prywatne międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład pt. „Międzynarodowe prawo spadkowe: unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012” w całości został poświęcony wybranym zagadnieniom w kontekście unijnego rozporządzenia spadkowego Nr 650/2012 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego). Europejskie prawo spadkowe zostało w sposób istotny zmienione przez ten dokument, wprowadzający zupełnie nowe instrumenty prawne jak europejskie poświadczenie spadkowe. Mimo że Rozporządzenie miało za zadanie ułatwić sprawy spadkowe transgraniczne, w każdym kraju unijnym objętym działaniami Rozporządzenia powstał szereg nowych zagadnień, wymagających rozstrzygnięcia. Takiego typu zagadnienia legły u podstaw tego wykładu specjalizacyjnego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład pt. „Międzynarodowe prawo spadkowe: unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012” w całości został poświęcony wybranym zagadnieniom w kontekście unijnego rozporządzenia spadkowego Nr 650/2012 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego).

Pełny opis:

Zajęcia obejmą następującą problematykę:

1. Uchwalenie rozporządzenia Nr 650/2012

2. Konstrukcja rozporządzenia spadkowego

3. Zasięg rozporządzenia spadkowego

4. Jurysdykcja według rozporządzenia w sprawach spadkowych

5. Prawo właściwe w sprawach spadkowych

6. Europejskie poświadczenie spadkowe

Literatura:

Wybrane pozycje z literatury podstawowej:

1. M. Załucki (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012, Komentarz, 2. wydanie, Warszawa 2018.

2. P. Czubik, Konsekwencje europejskiego rozporządzenia spadkowego (Nr 650/2012) dla praktyki notarialnej (zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia), Rejent 2013, nr 11.

3. M. Pazdan, J. Górecki (red.), Nowe europejskie prawo spadkowe, Warszawa 2015.

4. M. Margoński, Charakter prawny europejskiego poświadczenia spadkowego – Analiza prawnoporównawcza aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego, Warszawa 2015.

5. Prawo i postępowanie spadkowe: komentarz, red. K. Osajda, t. 4b, Komentarze Prawa Prywatnego, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Słuchacz powinien przyswoić podstawową wiedzę o unijnym rozporządzeniu spadkowym nr 650/2012.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach i aktywność w prowadzonej dyskusji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)