Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa człowieka w postępowaniu sądowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S409 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawa człowieka w postępowaniu sądowym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawa człowieka w praktyce prawnika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przystępując do wykładu student powinien znać prawnokonstytucyjne i prawnomiędzynarodowe podstawy prawa do rzetelnego procesu sądowego i szczegółowych praw podmiotowych z nim związanych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z prawem do sądu (rzetelnego procesu sądowego) i innymi prawami człowieka związanymi z postępowaniem sądowym. Zajęcia będą bazować na teoretycznych podstawach i praktycznych zastosowaniach uprawnień składających się na rzetelny proces sądowy w praktyce prawnika. Pozwolą studentom na ocenę czy i w jakim zakresie krajowe, ustawowe unormowania procesu sądowego spełniają konstytucyjne i międzynarodowe standardy. Studenci będą uczestniczyć również w wizycie studyjnej w jednym z centralnych, konstytucyjnych organów wymiaru sprawiedliwości (Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny), podczas której będą mieli okazję przekonać się, jak w praktyce sądy implementują standardy rzetelnego procesu sądowego w doniosłych prawnie i społecznie sprawach, w których rozstrzyga się o korzystaniu z praw i wolności gwarantowanych w Konstytucji RP lub wiążącym Polskę prawie międzynarodowym.

Pełny opis:

Wykład liczy łącznie 20 godzin (10 spotkań). Poszczególne spotkania będą dotyczyć następujących zagadnień:

1. Historia i ewolucja prawa do rzetelnego procesu sądowego w Polsce i na świecie, źródła prawa do sądu w polskim systemie prawnym

2. Konstrukcja prawna prawa do sądu i mechanizmy jego ochrony

3. Prawo dostępu do sądu i jego ograniczenia, pojęcie sprawy sądowej

4. Prawo do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej (sprawiedliwość, jawność, rozpoznanie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki), prawo do wyroku sądowego i jego wykonania

5. Prawo do odpowiedniego ukształtowania ustroju i pozycji organów wymiaru sprawiedliwości

6. Pozostałe prawa człowieka związane z procesem sądowym: prawa osoby zatrzymanej/oskarżonej, prawo do obrony, domniemanie niewinności

7. Pozostałe prawa człowieka związane z procesem sądowym: zasada ne bis in idem, prawo do zaskarżenia orzeczeń wydanych w I instancji, nadzwyczajne środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń

8. Nadużycia prawa do sądu

9. Wizyta studyjna w jednym z centralnych, konstytucyjnych organów wymiaru sprawiedliwości, obejmująca udział w rozprawie sądowej

10. Sprawdzian wiedzy

Literatura:

Przed każdym wykładem prowadzący podaje orzeczenia i/lub publikacje, z którymi studenci powinni się zapoznać.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

- posiada rozbudowaną wiedzę na temat podstaw teoretycznych oraz prawnych prawa do rzetelnego procesu sądowego i praw szczegółowych z nim związanych na gruncie Konstytucji, a także innych systemów normatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

- posiada umiejętność analizy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego,

- potrafi identyfikować niezgodności hierarchiczne ustaw regulujących ustrój i postępowanie przed polskimi sądami z normami Konstytucji i prawa międzynarodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na ocenę. Jej podstawą jest obecność na zajęciach (40%) i ocena uzyskana ze sprawdzianu wiedzy - testu (60%).

Kryteria oceny:

0-59% - niedostateczny

60-65% - dostateczny

66-70% - dostateczny +

71-80% - dobry

81-90% - dobry +

90-100% - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szwast, Marcin Wiącek
Prowadzący grup: Michał Szwast
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.