Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej (ochrona praw autorskich i własności przemysłowej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S429 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej (ochrona praw autorskich i własności przemysłowej)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Podstawy odpowiedzialn. karnej za przestępstwa gosp., przeciwko mieniu i własn. intelektualnej
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład - 12 godz.


Zajęcia obejmują problematykę przestępstw i wykroczeń przeciwko własności intelektualnej (praw autorskich, praw pokrewnych i własności przemysłowej). Przedmiotem zajęć są źródła i zasady obowiązującego prawa służącego zwalczaniu przestępstw i wykroczeń przeciwko własności intelektualnej. Zajęcia poświęcone są spornym problemom dotyczącym odpowiedzialności penalnej w tym zakresie.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład 12 godz.

Zajęcia realizowane w sali wykładowej z użyciem prezentacji multimedialnej.

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta przestępstwach i wykroczeniach przeciwko własności intelektualnej (naruszających prawa autorskie, prawa pokrewne i własność przemysłową).

Pełny opis:

Wykład - 12 godz.

Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej (ochrona praw autorskich, praw pokrewnych i własności przemysłowej)

a) Przepisy karne z ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych

b) Sporne zagadnienia związane z określeniem podstaw odpowiedzialności karnej na przykładzie plagiatu i innych wybranych typów przestępstw

c) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2015 r. , K 15/13

d) Przegląd typów przestępstw i wykroczeń z ustawy Prawo własności przemysłowej

e) Sporne zagadnienia związane z określeniem podstaw odpowiedzialności karnej za naruszenia własności przemysłowej na przykładzie tzw. piractwa markowego i innych wybranych typów przestępstw i wykroczeń

f) Zakres ochrony znaków towarowych zarejestrowanych (ochrona krajowych i unijnych znaków towarowych)

g) Sporne problemy dotyczące odpowiedzialności osoby prowadzącej lub kierującej jednostką organizacyjną

Literatura:

Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych

● Z. Ćwiąkalski (w:) M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, J. Barta, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, (pod red. J. Barty i R. Markiewicza), V wyd. Warszawa 2011

● W. Dadak, M. Słobosz, Przestępczość przeciwko prawom własności intelektualnej, Kraków 2016 ● J. Barta (red.), „Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13”, J wyd. 4 , Warszawa 2017

● M. Duda, M. Słobosz, „Plagiat – analiza wybrany regulacji prawnych i programów antyplagiatowych” [w:] W. Dadak, M. Słobosz (red.), „Przestępczość przeciwko prawom własności intelektualnej”, Kraków 2016

● A. Niewęgłowski, „Wybrane zagadnienia współautorstwa w pracach naukowych”, Ius Novum 2/2010

● J. Szczotka, „Twórczość naukowa - czy autoplagiat jest plagiatem?”, Studia Iuridica Lublinensia 2014 nr 23

Prawo własności przemysłowej

● N. Daśko, Prawnokarna ochrona znaków towarowych, Warszawa 2017

● T. Gawliczek, Ochrona karna znaku towarowego unii Europejskiej w Polsce – problem legislacyjny czy interpretacyjny, Prokuratura i Prawo 12 /2017

● M. Mozgawa, P. Kozłowska-Kalisz (w:) Bojarski M. (red.), System Prawa Karnego, tom 11.

Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe. II wydanie, Warszawa 2018

● P. Podrecki i J. Raglewski, Karnoprawna ochrona unijnego znaku towarowego na podstawie art. 305 prawa własności przemysłowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3/2017

● J. Raglewski, Prawo własności przemysłowej. Komentarz do przepisów karnych. wyd. II, LEX 2016

● M. Słomski (w:) Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016

● S. Tosza, W. Wróbel (w:) P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, II wydanie, Warszawa 2014

● R. Zawłocki, Przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom. Komentarz, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1) Student zna źródła i zasady prawa służącego zwalczaniu przestępstw i wykroczeń przeciwko własności intelektualnej; zna i rozumie powiązania uregulowań zawartych w ustawie o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych i w ustawie Prawo własności przemysłowej oraz w kodeksie karnym.

2) Prawidłowo definiuje podstawowe instytucje tego prawa.

UMIEJĘTNOŚCI:

1) Student prawidłowo stosuje instytucje prawa służącego zwalczaniu przestępstw i wykroczeń przeciwko własności intelektualnej

2) dostrzega sporne problemy

3) argumentuje posługując się prawidłowo prawniczą terminologią

POSTAWY:

1) Student rozumie i ocenia zasadność istnienia określonych instytucji prawa służącego zwalczaniu przestępstw i wykroczeń przeciwko własności intelektualnej

2) jest otwarty na alternatywne interpretacje przepisów

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne uczęszczanie na zajęcia (z uwagi na łączny wymiar zajęć 12 godz. - możliwa 1 nieobecność). Podstawę zaliczenia stanowi pozytywna ocena z testu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.