Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Penalizacja gospodarczych deliktów administracyjnych. Standardy praw przedsiębiorców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S430 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Penalizacja gospodarczych deliktów administracyjnych. Standardy praw przedsiębiorców
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Podstawy odpowiedzialn. karnej za przestępstwa gosp., przeciwko mieniu i własn. intelektualnej
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład - 18 godz.


I. Zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom podstaw i zasad penalizacji deliktów administracyjnych.

Omawiane są sporne kwestie dotyczące charakteru kar administracyjnych - tematyka ta przedstawiana jest na tle orzecznictwa krajowego, strasburskiego oraz unijnego. Omawiane jest znaczenie wyników sporu wokół charakteru administracyjnych kar pieniężnych dla praktyki, a w szczególności zastosowalności w administracyjnym prawie karnym analogicznych standardów praw jak w prawie karnym sensu stricto.

Zajęcia poświęcone są omówieniu podstaw i zasad penalizacji deliktów administracyjnych. Omawiana jest tematyka otwartych katalogów deliktów administracyjnych w kontekście zasady określoności naruszeń (będącej odpowiednikiem zasady nullum crimen sine lege), podmiotów odpowiedzialności, winy jako podstawy odpowiedzialności za delikty administracyjne, zasad odpowiedzialności za delikty administracyjne w grupach kapitałowych, odpowiedzialności następcy prawnego.

Przedmiotem tych zajęć jest również problematyka katalogu zasad stosowania i wymiaru kar w trybie administracyjnym oraz problem zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjnej na przykładzie zmów przetargowych. W podsumowaniu zajęć mowa jest o dotychczasowych kierunkach ewolucji i przyszłości administracyjnych kar pieniężnych.


II. Kolejna część zajęć obejmuje problematykę standardów praw przedsiębiorców ponoszących odpowiedzialność za penalizowane naruszenia. Omawiane są zagadnienia dotyczące standardów praw przedsiębiorców - będących osobami fizycznymi w sprawach o przestępstwa gospodarcze oraz wszystkich przedsiębiorców (niezależnie od formy prawno-organizacyjnej, w tym podmiotów mających osobowość prawną ) ponoszących odpowiedzialność za różnego rodzaju penalizowane naruszenia gospodarcze.

Omawiana jest problematyka zastosowania EKPCzł w stosunku do przedsiębiorców, wybrane standardy praw (zasada określoności naruszenia i kary, zasada lex retro non agit, prawo do prywatności, zakaz zmuszania do przedstawiania dowodów przeciwko samemu sobie, zasada ne bis idem oraz zagadnienia ochrony własności z uwzględnieniem przepadku przedsiębiorstwa).Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład - 18 godz.

Zajęcia realizowane w sali wykładowej z użyciem prezentacji multimedialnej.

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta o podstawach i zasadach penalizacji gospodarczych deliktów administracyjnych oraz o standardach praw przedsiębiorców.

Pełny opis:

Wykład - 18 godz.

Zajęcia będą dotyczyły w szczególności takich zagadnień, jak:

1) Rosnąca liczba deliktów administracyjnych podlegających penalizacji w polskim prawie

2) Pojęcie prawa administracyjno-karnego

3) Delikty administracyjne jako osobna kategoria naruszeń obok przestępstw wykroczeń, naruszeń penalizowanych przez ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, naruszeń porządkowych, przewinień dyscyplinarnych, deliktów cywilnoprawnych

4) Sporne kwestie dotyczące podstaw odpowiedzialności z art. 594 kodeksu spółek handlowych - na tle uchwały Sądu Najwyższego z 27.08. 2015 r., III CZP 62/15

5) Spór wokół charakteru kar administracyjnych w prawie unijnym i polskim

6) Sporne problemy dotyczące podstaw penalizacji w trybie administracyjnym

- Zasada określoności naruszeń jako odpowiednik zasady nullum crimen sine lege a otwarte katalogi deliktów administracyjnych

- Podmioty odpowiedzialności

- Wina jako podstawa odpowiedzialności za delikty administracyjne

- Zasady odpowiedzialności za delikty administracyjne w grupach kapitałowych

- Problematyka odpowiedzialności za delikty administracyjne a kwestia następstwa prawnego

7) Katalog zasad stosowania i wymiaru kar w trybie administracyjnym

8) Problem zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjnej na przykładzie zmów przetargowych

9) Przyszłość deliktów administracyjnych. Czy warto przekształcać przestępstwa i wykroczenia w delikty administracyjne?

Literatura:

Penalizacja deliktów administracyjnych

● M. Błachucki (red.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015

● M. Kolendowska-Matejczuk (red.), V. Vachev (red.), Węzłowe problemy prawa wykroczeń - czy potrzebna jest reforma?, Warszawa 2016

● M. Król-Bogomilska, Administracyjne kary pieniężne - kierunki rozwoju (w:) Prawo wobec problemów społecznych, Księga Jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej. Warszawa 2016

● M. Król-Bogomilska, Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001

● M. Król-Bogomilska, Współczesne oblicze penalizacji deliktów administracyjnych. Czy warto przekształcać wykroczenia w delikty administracyjne? (w:) M. Kolendowska-Matejczuk (red.), V. Vachev (red.), Węzłowe problemy prawa wykroczeń - czy potrzebna jest reforma?, Warszawa 2016

● M. Król-Bogomilska, Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, Warszawa 2013

● T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wyd. II, Warszawa 2014

● D. Szumiło-Kulczycka, Prawo administracyjno - karne, Wyd. Zakamycze 2004

● A. Zientara, Odpowiedzialność karna i administracyjna za udział w zmowie przetargowej - możliwość podwójnego ukarania (w:) M. Błachucki (red.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015

● A. Zientara, Penalizacja prowadzenia działalności w formie systemu konsorcyjnego a zasada ne bis in idem (w:) T. Skoczny (red.), Prawo konkurencji. 25 lat. Warszawa 2016

Standardy praw przedsiębiorców

ponoszących odpowiedzialność za penalizowane naruszenia

● M. Bernatt, Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, Warszawa 2011

● M. Król-Bogomilska, Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001

● M. Król-Bogomilska, Zwalczanie karteli a prawo do rzetelnego procesu i prawo do prywatności - sporne zagadnienia (w:) T. Skoczny (red.), Prawo konkurencji. 25 lat. Warszawa 2016

● B. Nita, Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym, Kraków 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1) Student zna źródła i zasady prawa służącego penalizacji gospodarczych deliktów administracyjnych;

2) Identyfikuje podstawowe sporne zagadnienia związane z penalizacją gospodarczych deliktów administracyjnych

3) Student zna podstawowe standardy praw przedsiębiorców ponoszących odpowiedzialność za różnego rodzaju gospodarcze delikty administracyjne i identyfikuje podstawowe sporne zagadnienia w tym zakresie

4) Prawidłowo definiuje podstawowe instytucje tego prawa.

UMIEJĘTNOŚCI:

1) Student prawidłowo stosuje instytucje prawa służącego penalizacji gospodarczych deliktów administracyjnych oraz zastosowaniu standardów praw przedsiębiorców w takich sprawach

2) dostrzega sporne problemy

3) argumentuje posługując się prawidłowo prawniczą terminologią

POSTAWY:

1) Student rozumie i ocenia zasadność istnienia penalizacji gospodarczych deliktów administracyjnych oraz zastosowaniu standardów praw przedsiębiorców w takich sprawach

2) jest otwarty na alternatywne interpretacje przepisów

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem i podstawą zaliczenia przedmiotu jest regularne uczęszczanie na zajęcia (z uwagi na łączny wymiar zajęć 18 godz. - możliwa 1 nieobecność).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.