Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

History of European Public Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S436-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: History of European Public Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo w przemianach społecznych i kulturze
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest europejskiej historii prawa w odniesieniu do prawa publicznego, tzn. prawa karnego, administracyjnego oraz wybranych aspektów ustrojowych. Podstawową perspektywą jest perspektywa prawna, ale rozszerzona o kontekst społeczny, ekonomiczny oraz polityczny. Mimo że tradycja prawa prywatnego opartego na prawie rzymskim nie będzie stanowić tematu kursu, to należy pamiętać, że podział na prawo publiczne i prywatne nastąpił dopiero w epoce nowożytnej, dlatego też część zajęć będzie dotyczyć tematyki, która w dzisiejszym rozumieniu wiąże się z prawem prywatnym - jak np. anglosaski system common law.

Pełny opis:

Przedmiot skupia się na historii prawa karnego (materialnego i procesowego) oraz prawa publicznego (administracyjnego i ustrojowego) w Europie od starożytności do XX w. Podstawowym założeniem jest perspektywa interdyscyplinarna, czyli nie ograniczająca się jedynie do prawa, ale poszerzona o ujęcie społeczne, ekonomiczne oraz politologiczne. W trakcie kursu szczególny nacisk położony będzie na krytyczną analizę instytucji prawnych w opozycji do ich powszechnego rozumienia i tłumaczenia - będzie to dotyczyć m.in. wytłumaczenia prawdziwego działania instytucji ostracyzmu w ateńskiej demokracji (zastosowanego co najwyżej kilkanaście razy w historii) czy wątpliwości co do powszechności zasady feudalnej w średniowiecznej Europie (w wielu miejscach feudalna organizacja własności ziemskiej nie występowała). Ważnym zagadnieniem omawianym w trakcie kursu będą skutki rewolucji przemysłowej oraz powstanie modernistycznego społeczeństwa dla procesu tworzenia prawa i jego rozwoju. Omówione zostanie również prawo nazistowskich Niemiec oraz komunistycznej Rosji (Związku Sowieckiego).

Literatura:

1. Lessafer R., European Legal History: A Cultural and Political Perspective, Cambridge 2009.

2. Olivia F. Robinson, T. David Fergus, William M. Gordon, European legal history. Sources and institutions, 3 ed., London 2000.

3. The Oxford Handbook of European Legal History, ed. by H. Pihlajamäki, M.D. Dubber, M. Godfrey, Oxford 2018.

4. Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

5. Reynolds S., Lenna i wasale. Reinterpretacja średniowiecznych źródeł, Kęty 2011.

6. Węcowski M., Dylemat więźnia: ostracyzm ateński i jego pierwotne cele, Toruń 2018.

7. Foucault M., Nadzorować i karać: narodziny więzienia, Warszawa 2009.

8. Beccaria C., O przestępstwach i karach, Łódź 2014.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi prześledzić i opisać ewolucję prawa karnego i prawa administracyjnego w Europie od starożytności do XX w.;

- zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego i administracyjnego, a także potrafi podać ich pochodzenie;

- potrafi określić instytucje prawne pochodzące z barbarzyńskiej (tzn. nierzymskiej) tradycji prawnej;

- jest w stanie opisać prawne aspekty funkcjonowania europejskich dwudziestowiecznych totalitaryzmów.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Udział w dyskusji w trakcie zajęć.

3. Test końcowy (w przypadku braku aktywności na zajęciach).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Królasik
Prowadzący grup: Tomasz Królasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Królasik
Prowadzący grup: Tomasz Królasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)