Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium secjalizacyjne - Prawo dowodowe przez pryzmat zasad procesu karnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1SZMPK03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium secjalizacyjne - Prawo dowodowe przez pryzmat zasad procesu karnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem seminaryjnych zajęć specjalizacyjnych jest problematyka szeroko pojętego prawa i postępowania dowodowego. Przebieg procesowy, w ramach którego są zbierane, utrwalane, przeprowadzane oraz oceniane dowody, będzie przedmiotem analizy z punktu widzenia realizacji wybranych zasad procesu karnego. Postępowanie dowodowe podlega licznym rygorom ustawowym, które mają zabezpieczyć organy procesowe przed pomyłką, począwszy od etapu zbierania a kończąc na etapie oceny dowodów. Reguły wynikające z zasad procesowych, związanych z prawem i postępowaniem dowodowym, stanowią oczywistą gwarancję przestrzegania praw jego uczestników.

Pełny opis:

Obowiązkiem organów procesowych w postępowaniu karnym jest ustalenie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, i to z dokładnością, która pozwoli osiągnąć cel procesu, tj. zrealizować zasadę prawdy materialnej. Droga do ustalenia tej prawdy prowadzi przez postępowanie dowodowe. Dowody stanowią dopuszczone przez ustawę źródło poznania w procesie karnym. Seminarium poświęcone jest prezentacji zagadnień związanych z poszukiwaniem, zbieraniem, zabezpieczeniem, utrwaleniem weryfikacją i oceną dowodów. Omawiane będą zagadnienia związane z wprowadzaniem dowodów do procesu, ich dopuszczalnością oraz regułami ich przeprowadzania. Prezentowane będą poszczególne źródła i środki dowodowe, jak też czynności zmierzające do uzyskania dowodów (np. oględziny, przeszukanie czy kontrola i utrwalanie rozmów). W szerokim zakresie uwzględniona zostanie problematyka zasad procesowych, bezpośrednio odnosząca się do dziedziny dowodów (zasady: prawdy materialnej, swobodnej oceny dowodów, bezpośredniości postępowania dowodowego, koncentracji materiału dowodowego czy zasada szybkości jako rzutująca na realizację gwarancji uczestników postępowania dowodowego). Przedmiotem zajęć seminaryjnych będą także – w ramach poszczególnych zagadnień – wspomniane już kwestie gwarancji praw jednostki znajdującej się w orbicie procesu karnego, gdyż bez przestrzegania tych gwarancji w sferze postępowania dowodowego, trudno jest mówić o rzetelnym procesie. Z kolei tych kwestii nie da się omówić bez poruszenia problematyki domniemania niewinności i prawa oskarżonego do obrony – zasad określających status oskarżonego w procesie. Zgłębieniu szerokiej problematyki postępowania dowodowego służyć będzie analiza normatywna, dogmatyczna oraz analiza orzecznictwa sądów polskich, ale także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student:

WIEDZA:

1) biegle definiuje i opisuje podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa i postępowania dowodowego oraz zasad procesowych związanych z tą tematyką;

2) Posiada orientację w zakresie bieżącego orzecznictwa sądowego dotyczącego dowodów i ich przeprowadzania.

UMIEJĘTNOŚCI:

1) prawidłowo rozumie i interpretuje instytucje prawa dowodowego;

2) prezentując na forum grupy wybrane zagadnienia z zakresu prawa dowodowego potrafi zabrać głos w dyskusji, wyrazić samodzielne stanowisko a także bronić swojego stanowiska;

3) potrafi samodzielnie opracować wybrany temat (analiza normatywna i dogmatyczna) właściwie dobierając literaturę przedmiotu i orzecznictwo sądowe.

POSTAWY:

1) otwartość w zakresie prezentacji własnego stanowiska;

2) Otwartość w zakresie interpretacji instytucji z zakresu prawa i postępowania dowodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności i aktywności na zajęciach. Ustne prezentacje w trakcie zajęć. Przedstawienie pracy pisemnej z zakresu problematyki seminarium.

Zaliczenie na ocenę. Forma: praca zaliczeniowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bieńkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiotem seminaryjnych zajęć specjalizacyjnych jest problematyka szeroko pojętego prawa i postępowania dowodowego. Przebieg procesowy, w ramach którego są zbierane, utrwalane, przeprowadzane oraz oceniane dowody, będzie przedmiotem analizy z punktu widzenia realizacji wybranych zasad procesu karnego. Postępowanie dowodowe podlega licznym rygorom ustawowym, które mają zabezpieczyć organy procesowe przed pomyłką, począwszy od etapu zbierania a kończąc na etapie oceny dowodów. Reguły wynikające z zasad procesowych, związanych z prawem i postępowaniem dowodowym, stanowią oczywistą gwarancję przestrzegania praw jego uczestników.

Pełny opis:

Obowiązkiem organów procesowych w postępowaniu karnym jest ustalenie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, i to z dokładnością, która pozwoli osiągnąć cel procesu, tj. zrealizować zasadę prawdy materialnej. Droga do ustalenia tej prawdy prowadzi przez postępowanie dowodowe. Dowody stanowią dopuszczone przez ustawę źródło poznania w procesie karnym. Seminarium poświęcone jest prezentacji zagadnień związanych z poszukiwaniem, zbieraniem, zabezpieczeniem, utrwaleniem weryfikacją i oceną dowodów. Omawiane będą zagadnienia związane z wprowadzaniem dowodów do procesu, ich dopuszczalnością oraz regułami ich przeprowadzania. Prezentowane będą poszczególne źródła i środki dowodowe, jak też czynności zmierzające do uzyskania dowodów (np. oględziny, przeszukanie czy kontrola i utrwalanie rozmów). W szerokim zakresie uwzględniona zostanie problematyka zasad procesowych, bezpośrednio odnosząca się do dziedziny dowodów (zasady: prawdy materialnej, swobodnej oceny dowodów, bezpośredniości postępowania dowodowego, koncentracji materiału dowodowego czy zasada szybkości jako rzutująca na realizację gwarancji uczestników postępowania dowodowego). Przedmiotem zajęć seminaryjnych będą także – w ramach poszczególnych zagadnień – wspomniane już kwestie gwarancji praw jednostki znajdującej się w orbicie procesu karnego, gdyż bez przestrzegania tych gwarancji w sferze postępowania dowodowego, trudno jest mówić o rzetelnym procesie. Z kolei tych kwestii nie da się omówić bez poruszenia problematyki domniemania niewinności i prawa oskarżonego do obrony – zasad określających status oskarżonego w procesie. Zgłębieniu szerokiej problematyki postępowania dowodowego służyć będzie analiza normatywna, dogmatyczna oraz analiza orzecznictwa sądów polskich, ale także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.