Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne - Dyplomacja i korzystanie z mórz w świetle prawa międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1SZMPrP03 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne - Dyplomacja i korzystanie z mórz w świetle prawa międzynarodowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wybierający zajęcia student winien posiadać podstawowe informacje o międzynarodowym prawie morza, zgodnie z tematyką realizowaną na I roku studiów w ramach przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne wsparte. Nie zaszkodzi również pogłębienie wiedzy, np. poprzez uczestnictwo w wykładzie specjalizayjnych z danego przedmiotu realizowanych w czasie III roku studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom międzynarodowego prawa morza oraz prawa dyplomatycznego i konsularnego. Analiza poszczególnych zagadnień teoretycznych, jak i konsekwencji prawnych różnych kontrowersyjnych stanów faktycznych będzie prowadzona w oparciu o postanowienia prawa zwyczajowego, multilateralnych i bilateralnych umów międzynarodowych, jak również niekiedy w oparciu o uregulowania przyjęte w prawie wewnętrznym państw. Całość zilustrowana jest poglądami doktryny, pracami przygotowawczymi prowadzonymi przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ w zakresie kodyfikacji i rozwoju prawa międzynarodowego, jak również pracami podejmowanymi przez prywatne międzynarodowe towarzystwa naukowe (np. International Law Association) oraz orzecznictwem trybunałów międzynarodowych.

Pełny opis:

Prawo dyplomatyczne i prawo morza są podstawowymi, tradycyjnymi dziedzinami prawa międzynarodowego opartymi zarówno na normach prawa zwyczajowego, jak i na multilateralnych i bilateralnych umowach międzynarodowych. Zakres regulacji obydwu tych dziedzin jest niezwykle szeroki przy zarysowanych wspólnych obszarach oddziaływania.

Dyplomacja jest jednym z podstawowych obszarów działalności państwa. Nic więc dziwnego, że reguły określające status posłów wysyłanych w celu prowadzenia rokowań międzynarodowych są głęboko zakorzenione w tradycji i praktyce państw stanowiącej budulec dla norm zwyczajowego prawa międzynarodowego. Działania państwa w płaszczyźnie międzynarodowej obejmują nie tylko szeroko rozumianą reprezentację polityczną będącą domeną działania dyplomacji ale również różnego rodzaju aspekty współpracy gospodarczej i pomocy świadczonej osobom fizycznym i prawnym związanej z ich pobytem i działalnością podejmowaną na terytorium państwa przyjmującego, stanowiące przedmiot regulacji prawa konsularnego. Seminarium to poświęcone będzie rozważaniom co do statusu przedstawicieli i przedstawicielstw zaangażowanych w prowadzenia polityki zagranicznej państwa wysyłającego. Podejmowane tematy dotyczyć będą między innymi: statusu organów państwa w stosunkach międzynarodowych, prawa legacji, nawiązywania stosunków konsularnych, organizacji i funkcji realizowanych przez stałe misje dyplomatyczne i urzędy konsularne, przywilejów i immunitetów dyplomatycznych i konsularnych, statusu konsulów honorowych, misji specjalnych, jak i przedstawicielstw akredytowanych przy organizacjach międzynarodowych.

Z kolei prawo morza obejmuje zarówno rozgraniczenie poszczególnych stref morskich, jak i określenie praw przysługujących na ich obszarze państwu nadbrzeżnemu i społeczności międzynarodowej. Określa cały wachlarz możliwości, od wyłącznych uprawnień państwa nadbrzeżnego do koncepcji wspólnego dziedzictwa ludzkości. Prawo to określa również prawnomiędzynarodowe podstawy dla prowadzenia działalności gospodarczej na morzu, regulując zarówno prawa żeglugowe, jak i tworząc ramy dla działalności związanej z eksploatacją jego zasobów ożywionych i nieożywionych. Określa też zasady transferu danych i przesyłu surowców dzięki uregulowaniom dotyczącym układania kabli i rurociągów podmorskich. Nie można również zapominać o coraz bardziej palących potrzebach związanych z ochroną środowiska morskiego. Mamy więc do czynienia z dyscypliną prawa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa międzynarodowego rozumianego bynajmniej nie tylko jako bezpieczeństwo żeglugi i ochrona życia na morzu. Rywalizacja państw o dostęp do obszarów morskich i związanych z tym praw eksploatacyjnych prowadzi bowiem i prowadzić będzie do sporów międzynarodowych, a nawet incydentów zbrojnych. W tym miejscu znajdziemy miejsca wspólne dla praktyki dyplomatycznej związanej z rozwiązywaniem sporów międzynarodowych, gdzie ministerstwo spraw zagranicznych współpracuje także z innymi resortami oraz marynarką wojenną dla realizacji polityki państwa nadbrzeżnego.

Wszelkim tym zagadnieniom będziemy, w miarę swoich możliwości i zakresu zainteresowań uczestników, starali przyjrzeć się z bliska poprzez analizę stosownych dokumentów źródłowych, a w tym: zbiorów praktyki i umów międzynarodowych oraz dokumentacji konferencji międzynarodowych, jak również prac przygotowawczych podejmowanych przez organizacje międzynarodowe (Ligę Narodów i ONZ) oraz prywatne towarzystwa naukowe (ILA), okraszoną orzecznictwem trybunałów międzynarodowych i sądów krajowych.

Literatura:

1. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wyd.XIII, Warszawa 2018.

2. Denza E., Diplomatic Law. Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 3'rd ed., Oxford 2008.

3. Nahlik S.E., Narodziny nowożytnej dyplomacji, Wrocław 1971.

4. Satow's Diplomatic Practice, Sir I.Roberts (ed.), 6'th ed., Oxford 2009.

5. Sutor J., Leksykon dyplomatyczny, Warszawa 2005.

6. Kamiński T., Status poczty dyplomatycznej. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003.

7. Galicki Z., Kamiński T., Myszona-Kostrzewa K. (red.), 50 lat konwencji wiedeńskiej – aktualna kondycja uregulowań dotyczących stosunków dyplomatycznych., Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2012

8. Sawicki S.: Przywileje i immunitety konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Wrocław 1989.

9. Sawicki S.: Funkcje konsula. Studium prawnomiędzynarodowe, Wrocław 1992,

10. Sawicki S.: Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003.

11. Czubik P., Prawo dostępu do konsula, Kraków 2011.

12. Staszewski W.Sz., Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej, Lubliin 2015.

13. Lee L.T., Consular Law and Practice,Wyd. 2, Oxford 1991.

14. Shaw M.N., International law, 8'th ed., Cambridge 2017.

15. Symonides J., Nowe prawo morza, Warszawa 1986.

16. Łukaszuk L., Międzynarodowe prawo morza, Warszawa 1997.

17. Bierzanek R., Morze otwarte ze stanowiska prawa międzynarodowego, Warszawa 1960.

18. Góralczyk W., Szerokość morza terytorialnego i jego delimitacja, Warszawa 1964.

19. Kamiński T., Status zatok historycznych. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2018.

20. Bugajski D.R., Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2009

21. Rothwell D. R., Stephens T., The International Law of the Sea, Oxford and Portland, Oregon, 2010.

22. Fitzmaurice M., Martinez Gutierrez N.A., (red.), The IMLI Manual on International Maritime Law, Vol.I: The Law of the Sea, Oxford 2014.

23. Rothwell D.R., Oude Elferink A.G., Scott K.N., Stephens T. (red.), The Oxford Handbook of The Law of the Sea, Oxford 2015.

rd 2015.

Efekty uczenia się:

Seminarium dotyczące dyplomacji i korzystania z mórz w świetle prawa międzynarodowego powinno umożliwić studentowi: 1) pogłębienie wiedzy z danych dziedzin prawa międzynarodowego, 2) podjęcie prób pisania artykułów naukowych celem ich wydania w akademickich periodykach naukowych, 3) zapoznanie z pracami z badanej dziedziny podejmowanymi współcześnie przez międzynarodowe towarzystwa naukowe (np. International Law Association), 4) zapoznanie z metodologią opracowywania prac magisterskich, 5) podjęcie próby ustalenia tematu i wstępnego tytułu pracy magisterskiej, 6) napisanie i obronę pracy magisterskiej,

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium specjalizacyjne kończy się zaliczeniem na ocenę. Zaliczenie studenci uzyskują na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, przejawiającej się między innymi w przygotowaniu wystąpień na wybrane tematy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kamiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom międzynarodowego prawa morza oraz prawa dyplomatycznego i konsularnego. Analiza poszczególnych zagadnień teoretycznych, jak i konsekwencji prawnych różnych kontrowersyjnych stanów faktycznych będzie prowadzona w oparciu o postanowienia prawa zwyczajowego, multilateralnych i bilateralnych umów międzynarodowych, jak również niekiedy w oparciu o uregulowania przyjęte w prawie wewnętrznym państw. Całość zilustrowana jest poglądami doktryny, pracami przygotowawczymi prowadzonymi przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ w zakresie kodyfikacji i rozwoju prawa międzynarodowego, jak również pracami podejmowanymi przez prywatne międzynarodowe towarzystwa naukowe (np. International Law Association) oraz orzecznictwem trybunałów międzynarodowych.

Pełny opis:

Prawo dyplomatyczne i prawo morza są podstawowymi, tradycyjnymi dziedzinami prawa międzynarodowego opartymi zarówno na normach prawa zwyczajowego, jak i na multilateralnych i bilateralnych umowach międzynarodowych. Zakres regulacji obydwu tych dziedzin jest niezwykle szeroki przy zarysowanych wspólnych obszarach oddziaływania.

Dyplomacja jest jednym z podstawowych obszarów działalności państwa. Nic więc dziwnego, że reguły określające status posłów wysyłanych w celu prowadzenia rokowań międzynarodowych są głęboko zakorzenione w tradycji i praktyce państw stanowiącej budulec dla norm zwyczajowego prawa międzynarodowego. Działania państwa w płaszczyźnie międzynarodowej obejmują nie tylko szeroko rozumianą reprezentację polityczną będącą domeną działania dyplomacji ale również różnego rodzaju aspekty współpracy gospodarczej i pomocy świadczonej osobom fizycznym i prawnym związanej z ich pobytem i działalnością podejmowaną na terytorium państwa przyjmującego, stanowiące przedmiot regulacji prawa konsularnego. Seminarium to poświęcone będzie rozważaniom co do statusu przedstawicieli i przedstawicielstw zaangażowanych w prowadzenia polityki zagranicznej państwa wysyłającego. Podejmowane tematy dotyczyć będą między innymi: statusu organów państwa w stosunkach międzynarodowych, prawa legacji, nawiązywania stosunków konsularnych, organizacji i funkcji realizowanych przez stałe misje dyplomatyczne i urzędy konsularne, przywilejów i immunitetów dyplomatycznych i konsularnych, statusu konsulów honorowych, misji specjalnych, jak i przedstawicielstw akredytowanych przy organizacjach międzynarodowych.

Z kolei prawo morza obejmuje zarówno rozgraniczenie poszczególnych stref morskich, jak i określenie praw przysługujących na ich obszarze państwu nadbrzeżnemu i społeczności międzynarodowej. Określa cały wachlarz możliwości, od wyłącznych uprawnień państwa nadbrzeżnego do koncepcji wspólnego dziedzictwa ludzkości. Prawo to określa również prawnomiędzynarodowe podstawy dla prowadzenia działalności gospodarczej na morzu, regulując zarówno prawa żeglugowe, jak i tworząc ramy dla działalności związanej z eksploatacją jego zasobów ożywionych i nieożywionych. Określa też zasady transferu danych i przesyłu surowców dzięki uregulowaniom dotyczącym układania kabli i rurociągów podmorskich. Nie można również zapominać o coraz bardziej palących potrzebach związanych z ochroną środowiska morskiego. Mamy więc do czynienia z dyscypliną prawa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa międzynarodowego rozumianego bynajmniej nie tylko jako bezpieczeństwo żeglugi i ochrona życia na morzu. Rywalizacja państw o dostęp do obszarów morskich i związanych z tym praw eksploatacyjnych prowadzi bowiem i prowadzić będzie do sporów międzynarodowych, a nawet incydentów zbrojnych. W tym miejscu znajdziemy miejsca wspólne dla praktyki dyplomatycznej związanej z rozwiązywaniem sporów międzynarodowych, gdzie ministerstwo spraw zagranicznych współpracuje także z innymi resortami oraz marynarką wojenną dla realizacji polityki państwa nadbrzeżnego.

Wszelkim tym zagadnieniom będziemy, w miarę swoich możliwości i zakresu zainteresowań uczestników, starali przyjrzeć się z bliska poprzez analizę stosownych dokumentów źródłowych, a w tym: zbiorów praktyki i umów międzynarodowych oraz dokumentacji konferencji międzynarodowych, jak również prac przygotowawczych podejmowanych przez organizacje międzynarodowe (Ligę Narodów i ONZ) oraz prywatne towarzystwa naukowe (ILA), okraszoną orzecznictwem trybunałów międzynarodowych i sądów krajowych.

Literatura:

1. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wyd.XIII, Warszawa 2018.

2. Denza E., Diplomatic Law. Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 3'rd ed., Oxford 2008.

3. Nahlik S.E., Narodziny nowożytnej dyplomacji, Wrocław 1971.

4. Satow's Diplomatic Practice, Sir I.Roberts (ed.), 6'th ed., Oxford 2009.

5. Sutor J., Leksykon dyplomatyczny, Warszawa 2005.

6. Kamiński T., Status poczty dyplomatycznej. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003.

7. Galicki Z., Kamiński T., Myszona-Kostrzewa K. (red.), 50 lat konwencji wiedeńskiej – aktualna kondycja uregulowań dotyczących stosunków dyplomatycznych., Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2012

8. Sawicki S.: Przywileje i immunitety konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Wrocław 1989.

9. Sawicki S.: Funkcje konsula. Studium prawnomiędzynarodowe, Wrocław 1992,

10. Sawicki S.: Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003.

11. Czubik P., Prawo dostępu do konsula, Kraków 2011.

12. Staszewski W.Sz., Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej, Lubliin 2015.

13. Lee L.T., Consular Law and Practice,Wyd. 2, Oxford 1991.

14. Shaw M.N., International law, 8'th ed., Cambridge 2017.

15. Symonides J., Nowe prawo morza, Warszawa 1986.

16. Łukaszuk L., Międzynarodowe prawo morza, Warszawa 1997.

17. Bierzanek R., Morze otwarte ze stanowiska prawa międzynarodowego, Warszawa 1960.

18. Góralczyk W., Szerokość morza terytorialnego i jego delimitacja, Warszawa 1964.

19. Kamiński T., Status zatok historycznych. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2018.

20. Bugajski D.R., Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2009

21. Rothwell D. R., Stephens T., The International Law of the Sea, Oxford and Portland, Oregon, 2010.

22. Fitzmaurice M., Martinez Gutierrez N.A., (red.), The IMLI Manual on International Maritime Law, Vol.I: The Law of the Sea, Oxford 2014.

23. Rothwell D.R., Oude Elferink A.G., Scott K.N., Stephens T. (red.), The Oxford Handbook of The Law of the Sea, Oxford 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.