Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Argumentacja w procesie stosowania prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W022S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Argumentacja w procesie stosowania prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przed uczestnikami zajęć nie są stawiane żadne szczególne wstępne wymagania. Wystarczające będą podstawowe wiadomości z prawoznawstwa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przedstawić usystematyzowaną wiedzę na temat argumentacji prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystywania w procesie stosowania prawa, także w wymiarze ponadpaństwowym. Nacisk zostanie położony na praktyczny wymiar tego rodzaju argumentacji, dlatego też prowadzone analizy nie będą tylko ujęciem doktrynalnym, lecz będą odwoływać się do obowiązujących aktów normatywnych i do orzecznictwa.

Pełny opis:

1. Argumentacja prawnicza na tle argumentacji ogólnej, rodzaje i struktura argumentów.

2. Argumentacyjny model stosowania prawa.

3. Dowód i dowodzenie w praktyce stosowania prawa.

4. Autorytet i argumentacja

5. Argument z autorytetu eksperta na przykładzie instytucji biegłego sądowego.

6. Rola pytań w argumentacji.

7. Retoryka, topika i erystyka w stosowaniu prawa.

8. Argumentacyjny wymiar uzasadnień orzeczeń sądowych.

9. Argumentacja w relacjach prawnik – klient.

10. Techniki budowania i wygłaszania przemówienia, prezentowanie argumentacji w pismach procesowych.

11. Procedura zadawania pytań prejudycjalnych.

12. Prawo i obowiązek zadania pytania prejudycjalnego przez sądy.

13. Rola pełnomocników stron w postępowaniu prejudycjalnym.

14. Studium przypadków na podstawie wiodących orzeczeń TSUE.

15. Pytania prejudycjalne dotyczące praworządności .

Literatura:

R. Grzeszczak, Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka (podręcznik praktyczny dla pełnomocników stron), Warszawa 2019,

R. Grzeszczak, Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka (podręcznik praktyczny dla sędziów),Warszawa 2019,

J. Jabłońska-Bonca, K. Zeidler, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa 2016,

M. Korolko, Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2001,

M. Koszowy, K. Budzyńska, Strategie retoryczne, techniki komunikacyjno-poznawcze, błędy i sofizmaty, Warszawa 2015.

S. Lewandowski, Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej, Warszawa 2015,

L. Morawski, Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe, Toruń 1988,

Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2004,

M. Zieliński, Z. Ziembiński, Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa 1988.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- dostrzega związki zachodzące między argumentacją a prawem i prawoznawstwem,

- zna podstawowe koncepcje argumentacji prawniczej i ich praktyczny wymiar,

- wie, na czym polega dokonywanie ustaleń faktycznych w procesie stosowania prawa,

- dokonuje egzegezy tekstów prawnych, wykorzystując reguły interpretacyjne i wnioskowania prawnicze,

- poznaje praktykę dotyczącą składania pytań z punktu widzenia sądu i pełnomocników stron,

- zna zasady prowadzenia dyskursu prawniczego,

- umie prezentować swoje stanowisko, trafnie dobierając argumenty w celu poparcia głoszonych tez lub w celu podważania twierdzeń adwersarzy.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, aktywność w czasie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska
Prowadzący grup: Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)