Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiktymologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W068S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiktymologia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot stanowi uzupełnienie i rozwinięcie wykładu z kryminologii. Wiktymologia, obecnie samodzielna nauka, rozwinęła się na bazie badań kryminologicznych i swoje zainteresowanie ukierunkowała nie na sprawę przestępstwa, ale na osobę pokrzywdzoną, ofiarę, która również odgrywa znaczącą rolę w procesie popełniania przestępstw. Zajęcia przedstawią zagadnienia teoretyczne związane z tą samodzielną dyscypliną, jak i konkretne kwestie praktyczne, dotyczące zarówno ustawodawstwa jak i specyfiki popełniania niektórych czynów zabronionych. Studenci będą mieli przestrzeń nie tylko do zapoznania się z wieloma teoriami, ale również do kształtowania samodzielnych opinii, brania udziału w dyskusji i formułowaniu własnych wniosków.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wiktymologia to dziedzina, zajmująca się ofiarami przestępstw oraz badaniem ich roli w genezie przestępstwa, zwłaszcza ustaleniem czynników tworzących podatność na stanie się ofiarą przestępstwa oraz metod zapobiegania temu procesowi. Podczas zajęć elementy te będą prezentowane w perspektywie praktycznej analizy konkretnych przestępstw.

Pełny opis:

Wiktymologia to dziedzina, zajmująca się ofiarami przestępstw oraz badaniem ich roli w genezie przestępstwa, zwłaszcza ustaleniem czynników tworzących podatność na stanie się ofiarą przestępstwa oraz metod zapobiegania temu procesowi. Podczas zajęć elementy te będą prezentowane w perspektywie praktycznej analizy konkretnych przestępstw.

Zajęcia mają na celu uzupełnienie wykładu z kryminologii poprzez analizę przestępczości z perspektywy osoby pokrzywdzonej, dając całościowy obraz analizy społecznej, socjologicznej i kulturowej tego zjawiska. Podczas zajęć przedstawione zostaną konkretne teorie wiktymologicznej czy też ustawodawstwo polskie i międzynarodowe regulujące pozycję ofiar w procesie karnym, z uwzględnieniem chociażby takich zagadnień jak mediacje bądź ochrona świadków i pokrzywdzonych. Studenci będą mieli szanse przyjrzeć się statystykom przestępczości i nauczyć ich prawidłowej interpretacji. Poznają zagadnienie wiktymizacji i będą w stanie podać konkretne przykłady związane z każdą z jej odmian. Omówione zostaną zadania wiktymologii i różne typologie ofiar wskazujące bezpośrednio na czynniki, które mogą wpływać na bycie pokrzywdzonym konkretnym przestępstwem. Studenci zapoznają się z zagadnieniem lęku przed przestępczością i możliwościami jego minimalizowania, czy też aspektami związanymi ze stopniem ryzyka wiktymogennego. Omówione zostanie również zagadnienie konsekwencji pokrzywdzenia, zarówno w sferze teoretycznej, jak i na podstawie konkretnych przestępstw. Prezentacja takich tematów poprzedzona będzie próbą samodzielnego przeanalizowania zjawiska przez studentów. Zajęcia będą miały również wymiar praktyczny, związany z analizą przekazów medialnych i ich wpływu na poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie, spotkaniami z zaproszonymi gośćmi, czy też wizytą w instytucji związanej z wymiarem sprawiedliwości.

Ideą jest aby zajęcia nie były czystym wykładem, a przedmiotem angażującym uczestników, zarówno poprzez wprowadzanie elementu dyskusji na zajęciach, jak i zlecania i omawiania konkretnych prac domowych, których wykonanie będzie równoważne z zaliczeniem egzaminu końcowego. Największy nacisk będzie kładziony na zrozumienie prezentowanych zagadnień i umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne. Wiktymologia a kryminologia – ich rola w procesie analizy przestępczości

2. Podstawowe teorie wiktymologiczne i koncepcje wiktymologii

3. Pojęcie ofiary i jej rola w przestępstwie

4. Statystyki przestępczości – pojęcie ciemnej liczby przestępstw. Nauka analizowania liczb w wiktymologii

5. Zadania wiktymologii i typologie ofiar

6. Lęk przed przestępczością – skąd pochodzi, co go potęguje i jak go minimalizować. Podstawy teoretyczne i działania praktyczne

7. Wpływ mediów na poczucie bezpieczeństwa

8. Teoria działań rutynowych w wymiarze praktycznym i analiza ryzyka wiktymogennego

9. Konsekwencje wiktymizacji i metody ich minimalizowania

10. Zapobieganie przestępczości z perspektywy osób pokrzywdzonych

11. Alternatywne metody rozwiązywania sporów jako uwzględnienie interesu osoby pokrzywdzonej w procesie karny

12. Prawo w obronie praw ofiar

13. Analiza konkretnych przykładów przestępstw z perspektywy wiktymologicznej

14. Zajęcia praktyczne (wizyta w instytucji, spotkanie z zaproszonym gościem)

Literatura:

Zagadnienia teoretyczne:

E. Bieńkowska, Wiktymologia, Wolters Kluwer Polska, 2018

M. Kuć, Wiktymologia, C. H. Beck, 2015

Zagadnienia praktyczne:

Literatura zostanie wskazana studentom podczas zajęć

Efekty uczenia się:

Studenci po zakończonych zajęciach będą znali:

- różnicę między kryminologią a wiktymologią

- teorie wiktymologiczne i typologie ofiar przestępstw

- czynniki wiktymogenne

- korelacje między przekazami medialnymi a poczuciem bezpieczeństwa w społeczeństwie

- ustawodawstwo w zakresie ochrony interesów ofiar przestępstw

- zagadnienie stopnia ryzyka wiktymogennego

Studenci po zakończonych zajęciach będą umieli:

- interpretować statystyki przestępczości

- analizować zagadnienie lęku przed przestępczością

- określać konsekwencje wiktymizacji

- analizować konkretne przestępstwa z perspektywy osoby pokrzywdzonej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach (maksymalnie dwie nieobecności), aktywne branie udziału w dyskusjach i wykonanie zleconych prac domowych/zaliczenie egzaminu. W zależności od sytuacji epidemiologicznej zaliczenie będzie się odbywało w formie stacjonarnej lub zdalnej.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dziewanowska, Agnieszka Gutkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dziewanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dziewanowska, Agnieszka Gutkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dziewanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)