Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo penitencjarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W069N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo penitencjarne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przekazanie i poszerzenie wiedzy dot. zarówno ustawodawstwa, jak i praktyki wykonywania kary pozbawienia wolności. W ramach wykładu poruszona zostanie także problematyka innych środków o charakterze izolacyjnym tj. umieszczenie w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym w ramach środków zabezpieczających oraz umieszczenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (środek postpenalny stosowany na podstawie Ustawy z dnia 22.11.2013 r. o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu prawa penitencjarnego, poszerzone o analizę środków zabezpieczających oraz postpenalnych o charakterze izolacyjnym.

Pełny opis:

Wykład rozpoczyna omówienie podejścia do istoty kary i jej celów w perspektywie paradygmatów kryminologicznych oraz filozofii prawa karnego. Następnie omówiona zostanie historia kształtowania się systemów penitencjarnych na świecie oraz w Polsce. Duży nacisk zostanie położony na przedstawienie prawnych podstaw wykonywania kary pozbawienia wolności w Polsce, z uwzględnieniem standardów międzynarodowych, a także orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wykład obejmował będzie charakterystykę zasad postępowania wykonawczego, rolę poszczególnych organów tego postępowania, a także jego kolejne etapy. Omówiony zostanie status prawny skazanego, jego uprawnienia i obowiązki. Studenci zapoznają się także z typologią zakładów karnych, różnymi systemami wykonywania kary pozbawienia wolności, kryteriami klasyfikacji skazanych, a także problematyką tzw. więźniów niebezpiecznych. W ramach wykładu przedstawiona zostanie problematyka wykonywania środków związanych z poddaniem sprawcy próbie oraz system dozoru elektronicznego. Odrębne zajęcia zostaną poświęcone izolacyjnemu środkowi zabezpieczającemu oraz umieszczeniu w KOZZD. W trakcie zajęć poruszone zostaną także wybrane aspekty specyfiki środowiska więziennego w tym m.in. podkultura więzienna oraz wielokulturowość w zakładach karnych (zarówno z perspektywy osadzonych cudzoziemców, jak i kadry więziennej). W ramach zajęć planowana jest wizyta w wybranym zakładzie karnym (w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej), a także prezentacja Wirtualnego Spaceru po Zakładzie Karnym. Na zakończenie wykładu poruszone zostaną wybrane aspekty pomocy postpenitencjarnej.

Literatura:

1. Z. Hołda, J. Hołda, J. Migdał, B.Żórawska, Prawo karne wykonawcze, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz., C.H.Beck (wydanie 7, Warszawa 2020).

3. T. Szymanowski, Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

4. M. Pyrcak-Górowska Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczający w świetle badań aktowych, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2017

5. A. Gutkowska, J. Włodarczyk-Madejska, J.Klimczak i P. Sidor, Gdy kara nie wystarcza… O praktyce stosowania wybranych rozwiązań prawnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa, wyd. IWS, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

Studenci po zakończonych zajęciach będa posiadali wiedzę na temat:

- ewolucji systemów penitencjarnych na świecie i w Polsce,

- zasad wykonywania kary pozbawienia wolności,

- funkcji i celów kary pozbawienia wolności

- a także praktyki funkcjonowania zakładów karnych, zarówno z perspektywy Służby Więziennej, jak i osób osadzonych,

- izolacyjnych środków zabezpieczających i postpenalnych.

Wykład dostarczy także umiejętności z zakresu interpretacji przepisów prawa karnego wykonawczego.

Studenci po zakończonych zajęciach będą rozumieli z czego wynikają i jak przebiegają nowelizacje przepisów regulujących kary, środki zabezpieczające i środki postpenalne o charakterze izolacyjnym.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gutkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Gutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gutkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Gutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)