Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aspekty kryminologiczne przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W078S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aspekty kryminologiczne przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przekazanie i poszerzenie wiedzy dot. przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu, jej specyfiki, kryminologicznych i wiktymologicznych aspektów poszczególnych przestępstw gospodarczych, a także systemu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje analizę zjawiska przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu z perspektywy kryminologicznej, z uwzględnieniem aspektów wiktymologicznych.

Pełny opis:

W trakcie wykładu zostanie omówione zjawisko przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu z perspektywy kryminologicznej, z uwzględnieniem aspektów wiktymologicznych. Analizie zostanie poddane samo pojęcie przestępczości gospodarczej i koncepcje przestępczości gospodarczej (w perspektywie historycznej i prawnoporównawczej w tym m.in. przedmiotowa koncepcja przestępczości gospodarczej K. Lindemana, podmiotowa koncepcja przestępczości gospodarczej E. Sutherlanda, „europejska” koncepcja przestępczości gospodarczej). Zostanie także omówione typologia sprawców przestępstw gospodarczych i przeciwko mieniu oraz teorie kryminologiczne, które mogą znaleźć zastosowanie wobec tej grupy sprawców. Przedstawione zostaną rozmiary przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu, z uwzględnieniem tzw. ciemnej liczby przestępstw. W ramach zajęć omówiona będzie ogólna specyfika przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu oraz fenomenologia poszczególnych przestępstw gospodarczych, w tym zorganizowanej przestępczości gospodarczej. Przedstawione zostaną także skutki przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu, a także system jej przeciwdziałania i zwalczania.

Literatura:

1. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004, (wybrane rozdziały).

2. K. Buczkowski, M. Janowski, P. Bachmat, Regulacja przestępstwa oszustwa w wybranych systemach prawnych państw Unii Europejskiej, IWS 2018

3. P. Łabuz , I. Maliowska, M. Michalski, T. Safjański(red.) Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców. C.H. Beck Warszawa 2017

4. Ł. Wojciechowski Kryminologiczne aspekty wybranych form przestępczości gospodarczej, Zeszyty Naukowe WSEI: seria Administracji 7 (1/2017)

5. N. Ciszewska, Przestępstwa gospodarcze – istota i rodzaje. Studia nad bezpieczeństwem, 2016, nr 1

6. L. Wilk, Przestępczość gospodarcza – pojęcie, przyczyny, sprawcy, ,,Edukacja Prawnicza” 2012, nr 10 (136)

7. W. Dadak, Ryzyko wiktymizacji uczestników obrotu gospodarczego przestępstwami gospodarczymi, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych rok XiV: 2010, z. 2

8. W. Dadak, Ryzyko i niepewność a zachowania naruszające zasady obrotu gospodarczego – aspekty kryminologiczne, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2009, z. 2

9. M. Bocheński, Sprawca przestępstwa gospodarczego – analiza pojęcia w oparciu o koncepcję „white collar crimes” E.H. Sutherlanda i wybrane przepisy prawa, "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ" 2008, nr 1

10. K. Krajewski, Przestępczość przeciwko mieniu w Polce w latach 1924-2005 w świetle danych statystyki policyjnej, Archiwum Kryminologii t. XXIX-XXX, 2007-2008

11. W. Dadak. Duże miasto jako teren kradzieży z włamaniem, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1997, z. 2

12. A. Kossowska, Sytuacyjne zapobieganie przestępczości Archiwum Kryminologii, t. XX, 1994

13. O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie. Warszawa 1994

Efekty uczenia się:

Studenci po zakończonych zajęciach będa posiadali wiedzę na temat specyfiki przestępczości gospodarczej, kryminologicznych i wiktymologicznych aspektów poszczególnych przestępstw gospodarczych, a także systemu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gutkowska, Małgorzata Król-Bogomilska
Prowadzący grup: Agnieszka Gutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gutkowska, Małgorzata Król-Bogomilska
Prowadzący grup: Agnieszka Gutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)