Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terroryzm lotniczy i kosmiczny, bezpieczeństwo a prawa człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W101N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terroryzm lotniczy i kosmiczny, bezpieczeństwo a prawa człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Podstawowym celem niniejszego wykładu jest zaznajomienie słuchaczy ze specyfiką aspektów prawnych zjawiska określanego w języku potocznym, jako terroryzm lotniczy i kosmiczny. Ponadto celem wykładu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób pogodzić efektywną ochronę praw człowieka ze skutecznym zwalczaniem w/w rodzajów terroryzmu. Zajęcia ukazują również relację pomiędzy istniejącymi normami z zakresu prawa kosmicznego a międzynarodowym prawem ochrony praw człowieka

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć słuchacze zaznajamiani są przede wszystkim z prawnomiędzynarodowymi aspektami problematyki zagrożeń, jakie terroryzm stanowi dla lotnictwa cywilnego. Niezależnie od tego, w czasie wykładu omawiane są rozmaite metody implementacji przepisów konwencji dotyczących międzynarodowego lotnictwa cywilnego na przykładzie wybranych porządków prawa wewnętrznego. W ramach zajęć ze studentami, których cele zdefiniowano powyżej, analizie zostają poddane kluczowe akty prawne na podstawie których wspólnota międzynarodowa państwa zapobiega, ściga i karze akty terroryzmu lotniczego i kosmicznego. Do aktów tych należy zaliczyć m.in. Konwencję Haską z 1970, Konwencję Montrealską, które choć bezpośrednio odnoszą się do zjawiska międzynarodowego terroryzmu lotniczego, to obecnie dyskutowana jest możliwość wykorzystania tych doświadczeń również w odniesieniu do przypadków terroryzmu kosmicznego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia.

1) Geneza zjawiska terroryzmu lotniczego. Próby zdefiniowania pojęcia terroryzmu i terroryzmu lotniczego.

2) Najważniejsze źródła międzynarodowego prawa lotniczego i mechanizmy współpracy państw w zakresie zwalczania zjawiska terroryzmu lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem zasady aut dedere aut iudicare.

3) Propozycje zmian obowiązujących przepisów międzynarodowego lotniczego prawa karnego oraz umowy przyjmowane w tej materii po 2010.

4) Zastosowanie międzynarodowego lotniczego prawa karnego e orzecznictwie sądów międzynarodowych oraz krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem sprawy "Lockerbie".

5) Implementacja międzynarodowego lotniczego prawa karnego do porządku krajowego RP. Terroryzm lotniczy w orzecznictwie sądów polskich

6) Wpływ przepisów międzynarodowego lotniczego prawa karnego na rozwój innych dziedzin prawa międzynarodowego.

7) Istniejące techniki satelitarne i ich wpływ na ochronę praw człowieka.

Literatura:

Z. Galicki Terroryzm lotniczy w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 1981.

K. Liedel Zwalczanie terroryzmu lotniczego – aspekty prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo JURYSTA, Warszawa 2003.

Tomasz R. Aleksandrowicz Terroryzm międzynarodowy, Editions 2017.

Z. Kulińska-Kępa "Human rights (with particular regard to the right to privacy) and satellite navigation" (w:) K.Myszona-Kostrzewa "Legal and political aspects of the Use of European Satellite Navigation Systems Galileo and EGNOS" Warsaw 2018;

I Marboe, Human Rights Consideration for Space Activities, in: In Heaven as on Earth? The Interaction of Public International Law on the Legal Regulation of Outer Space, S. Hobe, S. Freeland (eds.), Cologne 2013, p. 135-149.

F. G.von der Dunk , Legal Aspect of Navigation. The Case for Privacy and Liability: An Introduction for Non-lawyers, Coordinates, May 2015, vol. 11, No. 5, p. 9.

A. Renenger, Satellite Tracking and the Right to Privacy, Hastings Law Journal 2001-2002, vol. 53

Efekty uczenia się:

Po zamknięciu wykładu studenci

-znają podstawowe terminy międzynarodowego lotniczego prawa karnego.

- wyjaśniają najważniejsze mechanizmy tej gałęzi prawa.

-potrafią wskazać najczęstsze metody implementacji tej gałęzi prawa do krajowych porządków prawnych

- wskazują na najważniejsze kierunki oddziaływania tej gałęzi prawa na dalszy rozwój prawa międzynarodowego.

-znają i rozumieją relacje między międzynawowym prawem ochrony praw człowieka a prawem kosmicznym.

- potrafią wskazać jakie normy międzynawowego prawa ochrony praw człowieka znajdują zastosowanie w procesie ochrony praw człowieka w związku z wykorzystywania technik satelitarnych.

- potrafią wskazać przed jakimi organami praw człowiek może toczyć się postępowanie związane z wykorzystaniem technik satelitarnych.

- umieją ocenić w jakich okolicznościach faktycznych należy odwołać się do poszczególnych systemów prawnych oraz w jakich okolicznościach faktycznych należy skorzystać z określonych środków prawnych

Metody i kryteria oceniania:

Proces dydaktyczny wykorzystywany w czasie wykładu wykorzystuje instrumentarium badawcze wykorzystywane w naukach prawnych. Z uwagi na podział przedmiotu na dwie części (część poświęconą terroryzmowi lotniczemu i część poświęconą terroryzmowi kosmicznemu i technikom satelitarnym), zaliczenie przedmiotu nastąpi na podstawie średniej arytmetycznej dwóch ocen uzyskanych z dwóch testów przeprowadzonych na ostatnich zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Gubrynowicz, Zuzanna Kulińska-Kępa, Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Prowadzący grup: Aleksander Gubrynowicz, Zuzanna Kulińska-Kępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach zajęć ze studentami, których cele zdefiniowano powyżej, analizie zostają poddane kluczowe akty prawne na podstawie których wspólnota międzynarodowa państwa zapobiega, ściga i karze akty terroryzmu lotniczego i kosmicznego. Do aktów tych należy zaliczyć m.in. Konwencję Haską z 1970, Konwencję Montrealską, które choć bezpośrednio odnoszą się do zjawiska międzynarodowego terroryzmu lotniczego, to obecnie dyskutowana jest możliwość wykorzystania tych doświadczeń również w odniesieniu do przypadków terroryzmu kosmicznego.Zajęcia ukazują również relację pomiędzy istniejącymi normami z zakresu prawa kosmicznego a międzynarodowym prawem ochrony praw człowieka.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia.

1) Geneza zjawiska terroryzmu lotniczego. Próby zdefiniowania pojęcia terroryzmu i terroryzmu lotniczego.

2) Najważniejsze źródła międzynarodowego prawa lotniczego i mechanizmy współpracy państw w zakresie zwalczania zjawiska terroryzmu lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem zasady aut dedere aut iudicare.

3) Propozycje zmian obowiązujących przepisów międzynarodowego lotniczego prawa karnego oraz umowy przyjmowane w tej materii po 2010.

4) Zastosowanie międzynarodowego lotniczego prawa karnego e orzecznictwie sądów międzynarodowych oraz krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem sprawy "Lockerbie".

5) Implementacja międzynarodowego lotniczego prawa karnego do porządku krajowego RP. Terroryzm lotniczy w orzecznictwie sądów polskich

6) Wpływ przepisów międzynarodowego lotniczego prawa karnego na rozwój innych dziedzin prawa międzynarodowego

7) Istniejące techniki satelitarne i ich wpływ na ochronę praw człowieka.

Literatura:

Z. Galicki Terroryzm lotniczy w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 1981.

K. Liedel Zwalczanie terroryzmu lotniczego – aspekty prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo JURYSTA, Warszawa 2003.

Tomasz R. Aleksandrowicz Terroryzm międzynarodowy, Editions 2017.

Z. Kulińska-Kępa "Human rights (with particular regard to the right to privacy) and satellite navigation" (w:) K.Myszona-Kostrzewa "Legal and political aspects of the Use of European Satellite Navigation Systems Galileo and EGNOS" Warsaw 2018;

I Marboe, Human Rights Consideration for Space Activities, in: In Heaven as on Earth? The Interaction of Public International Law on the Legal Regulation of Outer Space, S. Hobe, S. Freeland (eds.), Cologne 2013, p. 135-149.

F. G.von der Dunk , Legal Aspect of Navigation. The Case for Privacy and Liability: An Introduction for Non-lawyers, Coordinates, May 2015, vol. 11, No. 5, p. 9.

A. Renenger, Satellite Tracking and the Right to Privacy, Hastings Law Journal 2001-2002, vol. 53

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Gubrynowicz, Zuzanna Kulińska-Kępa, Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Prowadzący grup: Aleksander Gubrynowicz, Zuzanna Kulińska-Kępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)