Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4F008S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 25.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium przeznaczone dla studentów zamierzających przygotowanie pracy magisterskiej z prawa podatkowego

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy dotyczącej zasad przygotowania pracy magisterskiej ( wybór tematu, prawidłowa struktura pracy, strona redakcyjna) oraz analiza merytoryczna tematów i problematyki prac magisterskich poszczególnych uczestników seminarium

Pełny opis:

Semestr zimowy

1. Ogólne zasady przygotowania pracy magisterskiej

2. Wybór problematyki i sformułowanie tematu pracy magisterskiej

3. Układ pracy magisterskiej, struktura podziału treści , kolejność rozdziałów, kompletność tez

4. Dobór i wykorzystanie źródeł w pracy magisterskiej

5. Strona redakcyjna pracy magisterskiej : technika pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze

6. Kryteria oceny pracy magisterskiej

7. Zatwierdzenie tematów prac magisterskich poszczególnych uczestników seminariów

8. Zatwierdzenie planów prac magisterskich poszczególnych uczestników seminariów

9. Dyskusja nad koncepcją prac magisterskich poszczególnych uczestników seminariów

Semestr letni

Omówienie wybranych zagadnień z zakresu prawa podatkowego przez prowadzącego oraz indywidualne prezentacje uczestników seminarium na temat wybranych zagadnień z tematyki objętej ich pracą magisterską ; dyskusja.

Literatura:

" Prawo Finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe". praca zbiorowa Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:.

– rozpoznaje zasady przygotowania pracy magisterskiej ( wybór tematu, struktura pracy, tezy)

– przedkłada pracę magisterską

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

przedłożenie pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)