Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja wobec ochrony praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4F014S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja wobec ochrony praw człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 25.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej na temat

mieszczący się w zakresie problematyki będącej przedmiotem seminarium. W

szczególności będą one służyły zaznajomieniu studentów z metodyką badań w

zakresie niezbędnym do przygotowania pracy magisterskiej oraz z zasadami jej

konstruowania. Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w formie w dyskusji na

temat poszczególnych części pracy przygotowywanych przez studenta zgodnie z

harmonogramem uzgodnionym z promotorem pracy. W ramach seminarium

odbywały się będą również konsultacje dotyczące badań własnych prowadzonych

przez studenta.

Pełny opis:

Semestr I:

zaznajomienie z warsztatem przygotowywania pracy magisterskiej i metodologią badań;

zaznajomienie z podstawowymi problemami ochrony praw człowieka związanymi z funkcjonowaniem administracji publicznej;

określenie tematyki prac magisterskich poszczególnych studentów i ustalenie planów prac;

ustalenie bibliografii poszczególnych prac magisterskich;

uzgodnienie harmonogramu prac z promotorem;

przygotowanie pierwszych rozdziałów prac magisterskich przez studentów w oparciu o uprzednie konsultacje z promotorem i przeprowadzone badania własne oraz ich omówienie z promotorem;

Semestr II:

przygotowanie kolejnych rozdziałów prac oraz sukcesywne poddawanie ich pod dyskusję na seminarium i przedkładanie promotorowi do zatwierdzenia;

Problematyka seminarium w szczególności będzie dotyczyła prawa do dobrej administracji rozumianego jako zespół uprawnień przysługujących jednostce w kontaktach z organami administracji publicznej znajdującego wyraz w zasadach: praworządności, niedyskryminacji, równego traktowania, proporcjonalności, bezstronności, uzasadnionych oczekiwań, poszanowania prywatności, uczciwości, przejrzystości, efektywności i użyteczności. Zostaną też uwzględnione historyczne korzenie współczesnej koncepcji praw człowieka.

Literatura:

Wykaz literatury będzie uzgadniany indywidualnie ze studentem w zależności od tematu pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

w zakresie wiedzy:

- zaznajomienie się z warsztatem przygotowywania pracy magisterskiej;

- zaznajomienie się z metodologią badań w zakresie niezbędnym do przygotowania pracy magisterskiej;

- zaznajomienie się z prawami człowieka związanymi z funkcjonowaniem administracji publicznej;

- pogłębienie wiedzy na temat elementów normatywnych, instytucjonalnych i proceduralnych ochrony praw człowieka;

w zakresie umiejętności:

- student potrafi wykorzystać wiedzę na temat metodologii badań przy prowadzeniu własnych;

- student potrafi rozważyć możliwe interpretacje regulacji prawnych dotyczących ochrony praw człowieka w związku z funkcjonowaniem administracji publicznej;

- student potrafi formułować własne poglądy oraz przemawiające za nimi argumenty.

w zakresie kompetencji społecznych:

- student posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów ich uzasadniania oraz przeciwstawiania się stanowiskom przeciwnym przy pomocy formułowania rzeczowych argumentów;

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie obecność na seminarium, prezentowanie części pracy, jak również przedłożenie ich do sprawdzenia promotorowi zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kryniecka-Piotrak
Prowadzący grup: Tatiana Chauvin, Anna Kryniecka-Piotrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)