Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka negocjacji i zawieranie umów międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PM-15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka negocjacji i zawieranie umów międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omówienie problematyki negocjowania umów międzynarodowych. Wskazanie na specyfikę zawierania umów na konferencjach międzynarodowych. Przedstawienie reguł dotyczących zawierania umów międzynarodowych oraz wskazanie. organów upoważnionych do zawierania umów międzynarodowych według prawa międzynarodowego i wewnętrznego.

Pełny opis:

Plan wykładu.

1. Źródła prawa dotyczące zawierania umów międzynarodowych o charakterze międzynarodowym i wewnętrznym.

2. Zawieranie umów międzynarodowych – definicja pojęcia.

3. Klasyfikacje rodzajów umów międzynarodowych.

4. Tryb zawierania umów międzynarodowych.

5. Koncepcja umowy międzynarodowej.

6. Umowy międzynarodowe zawierane w trybie prostym, a porozumienia nieformalne nie będące umowami międzynarodowymi.

7. Negocjacje ustne i pisemne.

8. Specyfika umów zawieranych na konferencjach międzynarodowych.

9. Udział Komisji Prawa Międzynarodowego Organizacji Narodów Zjednoczonych w pracach nad projektami umów międzynarodowych.

10. Negocjacje i przyjęcie tekstu traktatu.

11. Umocowanie umowy.

12. Strony i ich przedstawiciele.

13. Kompetencje organów państwa polskiego w zakresie zawierania umów międzynarodowych.

14. Uprawnienia organów państwa polskiego w zakresie zawierania umów międzynarodowych w ujęciu historycznym począwszy od roku 1918.

15. Pełnomocnictwa.

16. Parafowanie tekstu.

17. Związanie się umową w trybie prostym.

18. Umowy zawierane w formie wymiany not.

19. Noty osobiste i noty werbalne.

20. Zawieranie umów w trybie prostym w prawie polskim.

21. Umowy zawierane w trybie złożonym.

22. Ratyfikacja umowy międzynarodowej w prawie międzynarodowym.

23. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych.

24. Sporządzenie protokołu z wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

25. Ratyfikacja umowy międzynarodowej w prawie polskim.

26. Zatwierdzenie umowy międzynarodowej w prawie międzynarodowym.

27. Zatwierdzenie umowy międzynarodowej w prawie polskim.

28. Prawa i obowiązki umawiających się stron przed wejściem umowy w życie.

29. Kwestia uzyskiwania mocy prawnej niektórych postanowień umowy przed wejściem całej umowy w życie.

30. Kwestia tymczasowego stosowania umowy.

31. Obowiązek działania w dobrej wierze.

32. Wycofanie się z umowy przed jej wejściem w życie.

33. Depozytariusz i jego funkcje.

34. Obowiązek rejestracji umowy międzynarodowej.

35. Publikacja umowy w prawie międzynarodowym i prawie polskim.

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Wiedza: Słuchacze po ukończeniu Studiów posiądą kompleksową wiedzę nie tylko na temat teorii, ale również funkcjonowania i egzekwowania wybranych dziedzin (przewidzianych programem Studiów) prawa międzynarodowego. Słuchacze poznają kierunki rozwoju prawa międzynarodowego, które będą omawiane w oparciu o zmieniające się stosunki międzynarodowe (m. in. takie jak: zwiększenie się roli organizacji międzynarodowych na arenie międzynarodowej i umacnianie się mechanizmów poszanowania praw jednostek), a także kwestie kontrowersyjne dotąd nieuregulowane. Słuchacze będą mieli wiedzę na temat orzecznictwa sądów międzynarodowych oraz obowiązywania i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym wielu państw, w tym Polski.

Umiejętności: Słuchacze w szczególności będą potrafili:

- opisać mechanizmy tworzenia się prawa międzynarodowego w jego kontekście historycznym i społecznym;

- posługiwać się właściwą terminologią, nauczyć się języka prawniczego;

- wyjaśnić genezę i cel konkretnych rozwiązań prawnych;

- rozpoznać problemy prawne i zaproponować ich rozwiązanie;

- rozumieć i krytycznie odnosić się do prezentowanych rozwiązań prawnych;

- analizować orzeczenia sądów międzynarodowych.

Kompetencje społeczne-postawy: Słuchacze będą mogli:

- operować wiedzą na temat różnorodnych zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego;

- wykorzystać nabyte umiejętności w miejscach pracy, urzędach;

– wyjaśnić współpracownikom, osobom zainteresowanym mechanizmy funkcjonowania prawa międzynarodowego

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności – potwierdzona listami obecności;

- ocena ciągła polegająca na sprawdzeniu przygotowania do zajęć oraz aktywności podczas zajęć (w przypadku nieobecności – możliwość zaliczenia ustnego, przygotowania pracy pisemnej – według wyboru osoby prowadzącej zajęcia);

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Prowadzący grup: Tomasz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.