Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5RF-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Rachunkowość - 22 godz.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości finansowej, stanowiącej

logiczny, pełny i zwarty system odzwierciedlający zasoby, źródła ich finansowania oraz działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. Zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości

jako specyficznego języka biznesu obejmuje przedstawienie zakładowego planu kont, metod

rachunkowych pomiaru, wyceny, dokumentacji i ujmowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych, zasad ewidencji majątku trwałego, materiałów i towarów, środków

pieniężnych, rozrachunków publiczno-prawnych, rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,

pracownikami, kosztów, produktów pracy, przychodów, rezerw i kapitałów, zasad sporządzania i ewidencji listy płac oraz rozliczeń kosztów delegacji służbowych pracowników, kalkulacji wyniku finansowego.

Program szczegółowy:

1. Przychody i koszty, zasady ujmowania ich w rachunku zysków i strat

uznanie przychodów, przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług, koszt sprzedanych

produktów, towarów i usług, przychody finansowe i koszty finansowe, pozostałe przychody i

koszty operacyjne, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, pozycje nadzwyczajne - kryteria ich klasyfikacji, sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym, ustalanie wyniku finansowego brutto i netto,

2. Zasady ewidencji w księgach rachunkowych aktywów pieniężnych

środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych, weksle i czeki obce, akredytywa

3. Ujęcie w rachunkowości rzeczowych aktywów trwałych

klasyfikacja, pomiar wartości początkowej, amortyzacja środków trwałych liniowa i degresywna, aktualizacja wyceny, nakłady na remonty i konserwacje, przeszacowanie wartości środków trwałych, kapitalizacja odsetek, operacje leasingowe, inwestycje w nieruchomości,

4. Ujęcie w rachunkowości niematerialnych aktywów trwałych

rodzaje wartości niematerialnych i prawnych, pojęcie „wartość firmy” (goodwill), koszty

badań i rozwoju, koszty nabycia praw majątkowych, patenty, koncesje, licencje, oprogramowanie komputerów i podobne wartości, amortyzacja wartości niematerialnych i

prawnych, inwestycje w prawa majątkowe,

5. Finansowe aktywa trwałe i obrotowe

kryteria klasyfikacji papierów wartościowych do długoterminowych bądź krótkoterminowych

aktywów finansowych, ujęcie w rachunkowości operacji papierami wartościowymi,

6. Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów

Klasyfikacja materiałów, wycena rozchodu – metody FIFO, LIFO, AVCO, ceny ewidencyjne,

rozliczenie zakupu, ewidencja materiałów w przerobie, reklamacji materiałów oraz obrotu

towarowego, sprzedaż materiałów i towarów, wydanie na zewnątrz WZ, rozchód wewnętrzny

RW, odchylenia od cen ewidencyjnych towarów OCET z tytułu marży handlowej i zarezerwowanego podatku VAT,

7. Produkty pracy

Klasyfikacja produktów pracy, metody wyceny zapasów i ich rozchodu (LIFO, FIFO), ewidencja przyjęcia do magazynu i sprzedaży, konto rozliczenia kosztów działalności, planowany i rzeczywisty techniczny koszt wytworzenia wyrobów gotowych, odchylenia od

cen ewidencyjnych wyrobów gotowych OCE,

8. Kapitały własne i fundusze

Kapitały (fundusze) podstawowe w jednostkach różnego typu (spółki handlowe, spółdzielnie,

przedsiębiorstwa państwowe i inne), kapitały zapasowe i rezerwowe, kapitał z aktualizacji

wyceny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, inne fundusze specjalne,

9. Rozrachunki z pracownikami

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lista płac; rozliczenia delegacji, ryczałt samochodowy,

10. Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi, rezerwy

Pojęcie, klasyfikacja i ewidencja rozrachunków, należności przeterminowane i nieściągalne,

rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych, kary i odsetki za zwłokę, rejestr zakupów, rejestr sprzedaży, kalkulacja i ewidencja dla celów sporządzenie deklaracji VAT-7; Rezerwy na zobowiązania.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

a) wiedza:

Absolwent:

- rozumie zasady rachunkowości,

- rozpoznaje układ bilansu i rachunku zysków i strat,

- rozumie co obejmują i jak są wycenione poszczególne pozycje bilansu i rachunku zysków i strat,

- rozumie kategorie kosztów i przychodów.

b) umiejętności:

Absolwent potrafi:

- wyjaśnić skąd pochodzą (na skutek jakich operacji gospodarczych) pozycje bilansu i rachunku zysków i strat,

- księgować, ewidencjonować typowe operacje gospodarcze,

- sporządzić bilans otwarcia i zamknięcia oraz rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym,

- wycenić poszczególne składniki aktywów i pasywów,

- obliczyć wynik finansowy,

- rozpoznać powiązania pomiędzy poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat.

c) postawy - kompetencje społeczne:

Absolwent:

- analizuje operacje gospodarcze w świetle zasad i standardów rachunkowości,

- rozumie rolę i możliwości polityki rachunkowości w tworzeniu obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej,

- rozumie funkcje i rolę rachunkowości w zarządzaniu jednostką gospodarczą.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: Marcin Dwórznik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.