Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja finansowa, skarbowa i celna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7A4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja finansowa, skarbowa i celna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot podstawowy w ramach kierunku studiów Prawo finansowe i skarbowość. Przedmiot ten ma na celu zapoznanie studenta z podstawową budową aparatu administracji publicznej finansowej oraz administracji skarbowej.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje problematykę organizacji i funkcjonowania części aparatu administracji publicznej (tj. administracji skarbowej oraz finansowej) w Rzeczypospolitej Polskiej. Materia wykładowa zostaje podzielona na trzy podstawowe części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia ogólne z zakresu prawa administracyjnego, które student powinien opanować aby móc w pełni skorzystać z prowadzonego wykładu. W tej części konieczne jest omówienie takich pojęć jak administracja publiczna (w tym podział na administrację rządową oraz samorządową). W tym miejscu należy również omówić pojęcie organu administracyjnego. Istotnym elementem wykładu jest również omówienie takich pojęć przynależnych prawu administracyjnemu jak zdania i kompetencje, a ponadto pojęcia decentralizacji i dekoncentracji. Na zakończenie tej części konieczne będzie również omówienie pojęcia administracji zespolonej oraz niezespolonej w aparacie administracyjnym państwa.

Druga część wykładu zostanie poświęcona tematom związanych z administracją skarbową. W tym zakresie konieczne jest omówienie ustroju aparatu administracji skarbowej. Naturalną dalszą konsekwencją będzie szczegółowe omówienie poszczególnych szczebli tej administracji począwszy od urzędów skarbowych przez izby skarbowe aż do organu ministra właściwego do spraw finansów. W tym zakresie konieczne będzie omówienia zadań i kompetencji organów znajdujących się na poszczególnych szczeblach tego aparatu. Odrębnie należy również omówić umiejscowienie w strukturze administracji skarbowej urzędów kontroli skarbowej.

Ostatnia – trzecia część wykładu zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z aparatem administracyjnym w zakresie finansów rozumianego jako zespół organów i instytucji, których zadania polegają na planowaniu i zarządzaniu finansami państwa bądź poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. W tym zakresie konieczne jest omówienie kompetencji takich organów jak minister właściwy do spraw finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Komisja nadzoru finansowego.

Literatura:

1. Podręcznik podstawowy: M. Wierzbowski (red.) M. Wierzbowski, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, Warszawa 2009;

2. J. Kulicki, Administracja danin publicznych w Polsce, Warszawa 2014 r.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– umie definiować podstawowe pojęcia prawa administracyjnego takie jak administracja publiczna, organ administracji publicznej, decentralizacja, zadania, kompetencje, zespolenie administracji publicznej, organy administracji niezespolonej

- potrafi wskazać jakie organy administracji publicznej wchodzą w skład administracji skarbowej, jaka jest struktura tego aparatu, jakie są organy wyższego stopnia,

- potrafi wskazać jakie są zadania i kompetencje poszczególnych organów administracji skarbowej w tym ministra właściwego do spraw finansów, naczelników urzędów skarbowych, dyrektorów izb skarbowych,

- potrafi omówić strukturę urzędu kontroli skarbowej oraz jej zadania i kompetencje wraz z zadaniami wywiadu skarbowego

- potrafi omówić zadania ministra właściwego do spraw finansów oraz jego kompetencje w jako organu administracji skarbowej oraz organu administracji finansowej

- potrafi wskazać zadania i kompetencje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego

– zna i rozumie organizację systemu administracji w RP

– zna prawne formy działania administracji

– zna ustawy administracyjnego prawa materialnego

– rozumie i odpowiednio interpretuje ustawy z dziedziny prawa administracyjnego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Ocena z egzaminu ustnego stanowi 100 % oceny z przedmiotu. Student musi wykazać się znajomością podstawowych pojęć z zakresu prawa administracyjnego, znajomością systemu administracji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem aparatu administracji skarbowej i finansowej,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Jakubowski
Prowadzący grup: Aleksander Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot podstawowy w ramach kierunku studiów Prawo finansowe i skarbowość. Przedmiot ten ma na celu zapoznanie studenta z podstawową budową aparatu administracji publicznej finansowej oraz administracji skarbowej.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje problematykę organizacji i funkcjonowania części aparatu administracji publicznej (tj. administracji skarbowej oraz finansowej) w Rzeczypospolitej Polskiej. Materia wykładowa zostaje podzielona na trzy podstawowe części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia ogólne z zakresu prawa administracyjnego, które student powinien opanować aby móc w pełni skorzystać z prowadzonego wykładu. W tej części konieczne jest omówienie takich pojęć jak administracja publiczna (w tym podział na administrację rządową oraz samorządową). W tym miejscu należy również omówić pojęcie organu administracyjnego. Istotnym elementem wykładu jest również omówienie takich pojęć przynależnych prawu administracyjnemu jak zdania i kompetencje, a ponadto pojęcia decentralizacji i dekoncentracji. Na zakończenie tej części konieczne będzie również omówienie pojęcia administracji zespolonej oraz niezespolonej w aparacie administracyjnym państwa.

Druga część wykładu zostanie poświęcona tematom związanych z administracją skarbową. W tym zakresie konieczne jest omówienie ustroju aparatu administracji skarbowej. Naturalną dalszą konsekwencją będzie szczegółowe omówienie poszczególnych szczebli tej administracji począwszy od urzędów skarbowych przez izby skarbowe aż do organu ministra właściwego do spraw finansów. W tym zakresie konieczne będzie omówienia zadań i kompetencji organów znajdujących się na poszczególnych szczeblach tego aparatu. Odrębnie należy również omówić umiejscowienie w strukturze administracji skarbowej urzędów kontroli skarbowej.

Ostatnia – trzecia część wykładu zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z aparatem administracyjnym w zakresie finansów rozumianego jako zespół organów i instytucji, których zadania polegają na planowaniu i zarządzaniu finansami państwa bądź poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. W tym zakresie konieczne jest omówienie kompetencji takich organów jak minister właściwy do spraw finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Komisja nadzoru finansowego.

Literatura:

1. Podręcznik podstawowy: M. Wierzbowski (red.) M. Wierzbowski, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, Warszawa 2009;

2. J. Kulicki, Administracja danin publicznych w Polsce, Warszawa 2014 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.