Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys historii skarbowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7C4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys historii skarbowości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Konwersatorium ma za zadanie:

1. zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu historii skarbowości;

2. przedstawić ewolucję instytucji oraz prawa skarbowego, zwłaszcza na ziemiach polskich;

3. zapoznać studenta z podstawowymi źródłami prawa skarbowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje omówienie i charakterystykę historii skarbowości, w szczególności polskiej. Dotyczy podstawowych pojęć i założeń z zakresu historii prawa skarbowego, w tym doktryn ekonomicznych.

Pełny opis:

1. Pojęcie nauki skarbowości i prawa finansowego;

2. Historia nauki skarbowości i myśli skarbowej;

3. Doktryny skarbowe;

4. Historia pieniądza, bankowości i instytucji emisyjnych;

5. Geneza budżetu i zasad prawa budżetowego;

6. Wydatki skarbowe państwa (publiczne);

7. Dochody państwa;

8. Zarys nauki o podatkach;

9. Organizacja skarbowości I Rzeczypospolitej;

10. Skarbowość na ziemiach polskich w okresie zaborów;

11. Prawo skarbowe II Rzeczypospolitej;

12. Prawo finansowe (skarbowe) w Polsce po 1945 r.

Literatura:

1. Literatura podstawowa:

Dalton H., Zasady skarbowości, Łódź 1948

Finanse Polski Ludowej w latach 1944 – 1960, Warszawa 1964

Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, Warszawa 1992

Głąbiński S., Nauka Skarbowości, Warszawa – Lwów 1925, uzupełnienie Warszawa 1927

Kurowski L., Historia Skarbowości oraz Historia Nauki Skarbowości, Toruń 1950

Orłowski K., Prawo finansowe. Zarys ogólny, Warszawa 1970

Ostrowski K., System podatkowy PRL, Kraków 1971

Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935

2. Literatura dodatkowa (uzupełniająca):

Adam Lesław, Prawo finansowe, Warszawa – Wrocław 1965

Babiński W., Organizacja Władz Skarbowych w Państwie Rosyjskim, Warszawa 1918

Balzer O., Narzaz w systemie danin książęcych pierwotnej Polski, Lwów – Kraków 1928

Bałtruszajtys G., Sądownictwo komisji skarbowych w sprawach handlowych i przemysłowych (1764 – 1794), Warszawa 1977

Biliński L., System Nauki Skarbowej a w szczególności nauki o podatkach, Lwów 1876

Caro L., Problemy skarbowe Państwa Polskiego, Kraków 1919

Czuma I., Równowaga budżetu na tle prawa budżetowego różnych państw, Lublin 1924

Czuma I., Ustrojowe podstawy skarbowości na tle konstytucji kwietniowej, Lublin 1937

Deresiewicz J., Z przeszłości Prus Królewskich. Skarbowość Prus Królewskich od r. 1466 – 1569, Poznań 1947

Drozdowski M. Podstawy finansowe działalności państwowej w Polsce 1764 – 1794. Działalność budżetowa Sejmu Rzeczypospolitej w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, Poznań 1975

Dunajewski J., Wykład Ekonomji Politycznej, Kraków 1935

Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 roku, t. II, Warszawa 1981

Etatyzm w Polsce, praca zbiorowa z przedmową A. Krzyżanowskiego, Kraków 1932

Filipczak – Kocur, Skarbowość Rzeczypospolitej 1587 – 1648, Warszawa 2006

Głąbiński S., Nauka Skarbowości z dodatkiem skarbowości Austryi i Galicyi, Lwów 1911

Głąbiński S., Pojęcie nauki skarbowej, Sambor 1889

Głąbiński S., Skarbowość samorządowa w Polsce i potrzeba jej reformy, Warszawa 1938

Głąbiński S., Ustrój Skarbowy Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) Encyklopedja Prawa Obowiązującego w Polsce, praca zbiorowa pod red. Peretiatkowicza, Poznań 1926

Głąbiński S., Wykład Ekonomiki Społecznej wraz z zarysem polityki ekonomicznej i z historyą ekonomiki, Lwów 1913

Grabski, Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924 – 1925), Warszawa 1927

Grodecki R., Początki pieniężnego skarbu państwowego w Polsce, Kraków 1934

Grodecki R., Polityka pieniężna za Piastów, Kraków 2009

Grodyński T., Nauka skarbowości i prawo skarbowe, Oksford 1945

Grodyński T., Polskie prawo budżetowe, Lwów – Warszawa 1925

Grodyński T., Zasady gospodarstwa budżetowego w Polsce na tle porównawczym, Kraków 1932

Grodyński T., Zasady polskiej ordynacji podatkowej, Kraków 1935

Gutkowski M., Prawo Skarbowe, Wilno 1936

Gutkowski M., Nauka Skarbowości, Wilno 1936

Knapowski R., Nauka Skarbowości, Poznań 1932

Krzyżanowski A., Nauka skarbowości, Poznań 1923

Krzyżanowski, Nauka o pieniądzu i kredycie, Warszawa – Kraków 1922

Księga Jubileuszowa prof. dr. Leona Kurowskiego. Podstawowe zagadnienia prawa finansowego i polityki finansowej w latach 1989 – 1997, Warszawa 1998

Kurowski L., Przegląd prawa skarbowego za 1935 r., Wilno 1936

Kurowski L., Sochacka – Krysiakowa, Kontrola finansowa w Polsce Ludowej, Warszawa 1965

Kurowski L., Sochacka H., Szawłowski R., Kontrola finansowa, Warszawa 1956

Kurowski L., Weralski, M., Prawo finansowe, Warszawa 1968, 1973

Kurowski L., Wstęp do nauki prawa finansowego, Warszawa 1976, 1982

Kutrzeba S., Szos królewski w Polsce w XIV i XV wieku, Kraków 1900

Langrod R., Skarbowość Polska w nowym ustroju, Łódź 1947

Lubowiecki J., Polityka podatkowa Polski, Poznań 1927

Markowski B., Administracja skarbowa w Polsce, Warszawa 1931

Markowski B., Z dziedziny skarbowości polskiej, Warszawa 1925

Nauka Skarbowości opracowanie wykładów uniwersyteckich prof. dr. Romana Rybarskiego, tom I, II, Warszawa 1933

Nycz M., Geneza reform skarbowych Sejmu Niemego, Poznań 1938

Ostrowski K., Hitlerowska polityka podatkowa w Generalnym Gubernatorstwie, Kraków 1977

Ostrowski K., Polityka finansowa Polski przedwrześniowej, Warszawa 1958

Pałucki W., Drogi i bezdroża skarbowości polskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku, Wrocław 1974

Pałucki W., Reformy skarbowe Sejmu Egzekucyjnego 1562/63 r., Warszawa 1965

Pawiński A., Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego, Warszawa 1881

Prawo finansowe, praca zbiorowa pod red. prof. dr. Leona Kurowskiego, Warszawa 1953, Warszawa 1960 (część szczegółowa)

Radziszewski H., Nauka Skarbowości, Warszawa 1917, Poznań – Lwów 1919, Warszawa 1920

Radziszewski H., Skarb i organizacya władz skarbowych w Królestwie Polskiem, Warszawa 1907

Rafacz J., Trybunał Skarbowy Koronny, Lwów 1924

Rafacz J., Trybunał Skarbowy Radomski, Radom 2013

Rosenkranz A., Ustawa o opłatach stemplowych wraz z przepisami wykonawczemi. Teksty i komentarz, Warszawa 1933

Rosmarin S., Prawo podatkowe a prawo prywatne w świetle wykładni prawa, Lwów 1939

Rybarski R., Ciężar podatków w Polsce, Warszawa 1924

Rybarski R., Idea Gospodarstwa Narodowego, Kraków 1919

Rybarski R., Prawno – skarbowe podstawy ustroju państw związkowych, unii i autonomii państwowych, Warszawa 1916

Rybarski R., Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza Michała Korybuta i Jana III, Warszawa 1939

Rybarski R., Skarbowość Polski w dobie rozbiorów, Kraków 1937

Senkowski J., Skarbowość Mazowsza od końca XIV wieku do 1526 roku, Warszawa 1965

Skalniak F., Polityka finansowa i budżetowa tzw. Generalnego Gubernatorstwa, narzędziem finansowania potrzeb III Rzeszy Niemieckiej, Warszawa 1976

Skarbek F., Rys ogólny nauki finansów dla użytku uczniów Uniwersytetu Królewskiego Warszawskiego, Warszawa 1824

Słowiński F., O istotnych zasadach nauki skarbowey, Kraków 1818

Strasburger E., Nauka Skarbowości, Warszawa 1922, 1924

Szturm de Szutrem T., Żywiołowość w opodatkowaniu. Podatek inflacyjny, Warszawa 1924

Taylor E., Inflacja Polska, Poznań 1926

Taylor E., Polityka skarbowa i system podatkowy Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1929

Taylor E., Prawo skarbowe Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1920

Walachowicz J., Monopole książęce w skarbowości wczesnofeudalnej Pomorza Zachodniego, Poznań 1963

Weinfeld I., Skarbowość Polska, Warszawa 1929, 1935, 1937

Witkowski A., Podatki państwowe w Polsce w latach 1944 – 1950, Przemyśl 2005

Wybrane źródła i literatura do obowiązującego prawa finansowego, Toruń 1949

Zweig F., System ekonomji i skarbowości Juljana Dunajewskiego, Kraków 1925

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

Wiedza:

1. zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu skarbowości;

2. znajomość podstawowych źródeł prawa skarbowego;

3. zrozumienie genezy instytucji prawa skarbowego;

Umiejętność:

1. wyjaśnienie genezy i celu konkretnych rozwiązań skarbowych;

2. dokonywanie analizy podstawowych źródeł prawa skarbowego;

3. komparatystka instytucji skarbowych;

Postawy:

1. docenianie znaczenia przedmiotu dla zrozumienia współczesnych rozwiązań skarbowych;

2. zrozumienie ewolucji instytucji oraz pojęć skarbowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności, stopnia przygotowania i aktywności na zajęciach, w tym pracy pisemnej.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.